دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

ارزیابی ارتباط محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

نمونه­هایی از رویه های حسابداری محافظه کارانه که منجر به شناسایی به هنگام­تر اخبار بد می­شوند عبارتند از: قاعده اقل بهای تمام شده یا بازار برای ارزشیابی موجودی کالا، شناسایی زیان­های کاهش ارزش ( اما عدم شناسایی سودهای  تجدید ارزیابی) برای دارایی های بلند مدت و حسابداری زیان های احتمالی پیش روی سودهای احتمالی. با تاکید بر اصل محافظه کاری، هنگامی که انجام موفق یک رویداد مالی با بعضی ابهامات مواجه می گردد رویه های حسابداری ترجیح می دهند که شک و تردیدی در شناسایی سود اعمال گردد و همچنین معیار های تایید پذیری بیشتری را پیش از شناسایی سود ضروری می دانند (همان منبع،ص6)4.

سود حسابداری به دلیل اینکه اطلاعاتی درمورد جریان های نقدی جاری و آتی مورد انتظار شرکت ارائه می کند مربوط به قیمت سهام می باشد و از این رو ، بر ارزش بازار شرکت تاثیرگذار
می باشد ( واتز و زیمرمن ،1986،ص27 )5. از لحاظ واکنش بازار اوراق بهادار نسبت به سودهای گزارش شده ، نظریه بازارهای کارا نشان می دهند که به گونه سیستماتیک، روش های مختلف «اصول عمومی پذیرفته شده در حسابداری»6  موجب گمراهی سرمایه گذاران در محاسبه سودهای عملیاتی گزارش شده نمی شوند ( همان منبع،ص5)7. از این رو بر اساس مباحث نظری(هندریکسون و وان بردا 1992 و بیانیه مفاهیم حسابداری مالی شماره 2)، سرمایه گذاران بایستی درجه ای از محافظه کاری را در قالب انتظارات خود از کاربرد سود حسابداری برای برآورد جریان های نقدی آتی بکار گیرند (اسکات ،2000،ص2-1 )8.

از دیدگاه تهیه کنندگان صورت های مالی، محافظه کاری به عنوان کوششی برای انتخاب روشی از روش های پذیرفته شده حسابداری که به یکی از موارد زیر منتج می گردد ، تعریف شده می باشد :

  • شناخت دیرتر درآمد فروش ؛
  • شناخت سریع تر هزینه ؛
  • ارزشیابی کمتر دارایی ها ؛ و یا
  • ارزشیابی بیشتر بدهی ها ( شباهنگ، 1381 ، ص 54 )1.

 

2-2-2 . جایگاه محافظه کاری در استانداردهای حسابداری

هیأت استانداردهای حسابداری مالی2 که در سال 1980 شروع به فعالیت خود نمود ، محافظه کاری را این گونه تعریف می کند :محافظه کاری یک واکنش محتاطانه نسبت به شرایط ابهام3  می باشد و کوشش دارد ابهام و ریسک های ذاتی موجود در جایگاه های تجاری، به اندازه کافی مورد توجه واقع شوند و مراقبت لازم از آن ها به اقدام آید.

در استانداردهای حسابداری فعلی، رویکرد ترازنامه ای(نگهداشت سرمایه ثابت ) جایگزین رویکرد سود و زیانی شده می باشد که برای سالهای زیادی در حسابداری رایج و مورد تایید نظریه پردازان بود . در رویکرد ترازنامه ای داراییها و بدهیها به صورت اختصاصی تعریف، شناسایی و اندازه گیری می گردد. اگر این امر به درستی انجام گردد درآمدها به عنوان افزایش در داراییها (کاهش در بدهیها ) و هزینه ها به عنوان کاهش در داراییها (یا افزایش  در بدهی ها) اندازه گیری می گردد . در صورت دسترسی به ارزش منصفانه می توان از آن برای اندازه گیری، بدون اینکه اصول رایج حسابداری مثل تطابق و اصل بهای تمام شده به کار رود، بهره گیری نمود . رویکرد ترازنامه ای با گرایش به سمت ارزش منصفانه ،برای مفهوم محافظه کاری فضای کوچکی باقی می گذارد، به هر حال گرچه مبانی نظری استانداردهای  حسابداری مبتنی بر چشم اندازهای تئوریکی می باشد که در نگاه اول فضای کمی برای محافظه کاری یا اصول حسابداری رایج باقی گذاشته می باشد ،اما این مبانی کاملا عاری از این عوامل نیستند ،برای مثال مفهوم تطابق درآمد و هزینه همچنان بایستی به اجرا در آید اما:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

“اعمال مفهوم تطابق درآمد وهزینه تحت این چارچوب نظری اجازه شناسایی اقلامی رادر ترازنامه که با تعریف داراییها یا بدهیها مطابقت ندارد مجاز نمی شمرد ” (بند 34_4 مفاهیم نظری گزارشگری مالی استانداردهای ایران ) .

  1. 5. Watts, R.L. and J. Zimmerman, 1986,p27
  2. 6. Generally Accepted Accounting Principles ( GAAP ).

8.Scott,2000,p1-2

  1. 2. Financial Accounting Standard Board (FASB)
  2. 3.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

آیا بین محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه ارتباط ای هست ؟

البته از آنجا که محافظه کاری با دو معیار عدم تقارن زمانی سود4 و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سنجیده می گردد، سئوال فوق را می توان در قالب دو سئوال زیر اظهار نمود :

سئوال اول : آیا بین هزینه سرمایه و محافظه کاری بر مبنای معیار عدم تقارن زمانی سود ارتباط منفی هست ؟

سئوال دوم : آیا بین هزینه سرمایه و محافظه کاری بر مبنای معیار ارزش بازار به ارزش دفتری ارتباط منفی هست ؟

4– Asymmetric timeliness of earnings

 پایان نامه ارزیابی ارتباط محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای بورس 

 پایان نامه ارزیابی ارتباط محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری