دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

زیرا برای محاسبه بازدهی مورد انتظار  در دست نیست لذا آغاز برای دوره 96 ماهه  (از سال 81 تا 88 به مدت 8 سال و هر سال 12 ماه) بازدهی محاسبه شده و  از طریق تحلیل رگرسیون  مدل 8  به دست می آید.  سپس  بدست آمده از مدل 8 را در مدل 7  بهره گیری می کنیم و بازده واقعی سهم نیز از طریق  محاسبه می گردد که همان  در مدل 7 می باشد و در ادامه برای محاسبه بازدهی بازار نیز از فرمول  بهره گیری شده و زیرا  را محاسبه نموده ایم می توان با جایگذاری در معادله 7 بازدهی غیر نرمال را محاسبه نمود. عدد بدست آمده از مدل 7 بازدهی غیر نرمال می باشد. برای بدست آوردن بازدهی غیر عادی انباشته از فرمول یا مدل زیر بهره گیری خواهیم نمود که در نهایت عدد بدست آمده از این معادله متغیر وابسته پژوهش ما را تشکیل خواهد داد.

مدل(9)

که مدل 7 به صورت ماهانه محاسبه شده و در مدل 9 قرار می گیرد و بازدهی غیر عادی انباشته 12 ماه بدست می آید.

ارزش نهایی وجه نقد می باشد و در این پژوهش به عنوان معیاری از ارزش نهایی انعطاف پذیری بوده و نشان دهنده توانایی شرکت در بهره گیری  از فرصتهای بالقوه سرمایه گذاری می باشد  و بر اساس مدل فالکندر و وانگ[1](2006) می باشد و با بهره گیری از مدل 2 برای تک تک شرکتها محاسبه خواهد گردید. آغاز طبق مدل 1 این پژوهش، ضرایب  محاسبه می گردد  و برای محاسبه در مدل 2 قرار داده می گردد و بقیه متغیر های مستقل مدل 2 نیز در دسترس می باشد و متغیر وابسته این پژوهش صرفاً از طریق محاسبه بدست می آید نه از طریق رگرسیون.

کل بدهی

 

کل دارایی ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نسبت اهرمی شرکت می باشد که به صورت زیر محاسبه خواهد گردید.

 

ارزش نهایی وجه نقد می باشد و در این پژوهش به عنوان معیاری از ارزش نهایی انعطاف پذیری بوده و نشان دهنده توانایی شرکت در بهره گیری  از فرصتهای بالقوه سرمایه گذاری می باشد  که بر اساس مدل کلارک[2](2010) می باشد و با بهره گیری از مدل 5 محاسبه می گردد. در این پژوهش آغاز ضرایب   بر اساس مدل 4 محاسبه شده و در مدل 5 قرار می گیرد و در این مدل نیز همانند مدل 2 بقیه متغیر های مستقل مدل 4 نیز در دسترس می باشد و متغیر وابسته این پژوهش صرفاً از طریق محاسبه بدست می آید نه از طریق رگرسیون.

متغیر های مستقل: متغیر های مستقل پژوهش در ذیل ارائه می گردد

تغییرات در وجه نقد و سرمایه گذاری های کوتاه مدت شرکت نسبت به سال گذشته می باشد که از تفاوت وجه نقد و سرمایه گذاری های کوتاه مدت سال جاری و وجه نقد و سرمایه گذاری های کوتاه مدت سال گذشته شرکت به دست می آید.

کل وجه نقد شرکت برای ابتدای دوره یا انتهای دوره قبل.

ارزش بازار در ابتدای دوره پژوهش می باشد که از طریق ضرب تعداد سهام در قیمت ابتدای دوره هر شرکت بدست خواهد آمد.

تغییر در سود قیل از بهره و مالیات شرکت می باشد و در واقع از تفاوت سود قبل از مالیات و بهره ( ) سال جاری و سود قبل از بهره و مالیات سال قبل بدست می آید.

تغییر در کل دارایی به غیر وجه نقد و سرمایه گذاری های کوتاه مدت می باشد و به صورت زیر محاسبه می گردد.

(کل دارایی های سال جاری- وجه نقد سال جاری- سرمایه گذاری های کوتاه مدت سال جاری)-
( کل دارایی های سال قبل- وجه نقدسال قبل- سرمایه گذاری های کوتاه مدت سال قبل )

تغییر در هزینه های پژوهش و توسعه می باشد و در صورتی که در صورتهای مالی گزارش نشود صفر در نظر می گیریم.

تغییر در هزینه های بهره می باشد و همانند متغیر های بالا از تفاوت هزینه های بهره سال جاری و سال قبل محاسبه خواهد گردید.

کل تغییر در سود تقسیمی شرکت.

کل تامین مالی شرکت می باشد که  به صورت زیر محاسبه خواهد گردید.

تغییر در بدهی ها + تغییر در سرمایه

در ارتباط بالا مقصود همان کل سرمایه شرکت می باشد نه حقوق صاحبان سهام.

جریان وجه نقد شرکت می باشد که از صورت جریان وجه نقد شرکت به دست خواهد آمد.

کل دارایی های شرکت می باشد

هزینه استهلاک شرکت می باشد.

اندازه شرکت می باشد که از طریق لگاریتم کل دارایی های شرکت بدست خواهد آمد.

کل دارایی های ثابت شرکت می باشد.

ارزش بازار شرکت به کل ارزش دفتری شرکت می باشد.

[1] . Faulkender and Wang ,2006

[2] .Clark, 2010

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

 پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه 

 پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید