دانلود پایان نامه

مطالعه ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

پس از انجام مراحل یک پژوهش علمی، اگر پژوهش در یک طریقه سیستماتیک و پژوهشگرانه صورت گرفته باشد، محقق محققاً می تواند نظراتی را هم در مورد یافته ها و نتایج پژوهش و هم راه کارها و پیشنهاد هایی را به مقصود بهبود و بسط پژوهش های آتی اظهار کند. بدین سبب در ادامه پیشنهاد هایی مطابق با نتایج پژوهش و همچنین برای پژوهش های آتی ارائه می گردد.

 

1-4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش

با در نظر داشتن نتایج ارائه شده در فصل چهارم  مبتنی بر یافته های هر فرضیه، پیشنهاداتی به تبیین زیر ارائه می گردد.

  • با در نظر داشتن نتیجه فرضیه اول و با در نظر داشتن اهمیت کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمابه گذاری ؛به سرمایه گذاران،سهامداران و مدیران پیشنهاد می گردد،که با مفهوم کارایی سرمایه گذاری و کیفیت گزارشگری مالی بیشتر آشنا شده ودر تصمیم گیریها به آن توجه داشته باشند.
  • با در نظر داشتن نتیجه فرضیه دوم؛ پیشنهاد می گردد،که در مطالعه کارایی سرمایه گذاری شرکت ها به عامل اندازه شرکت به عنوان متغیری تاثیر گذار بر کارایی سرمایه گذاری توجه بیشتری داسته باشند و آن را در تصمیمات منطقی خود لحاظ کنند.
  • با در نظر داشتن نتیجه فرضیه چهارم ؛ پیشنهاد می گردد،که در مطالعه کارایی سرمایه گذاری شرکت ها به عامل فرصت های رشد که نماینده ای برای تشخیص چرخه عمر واحد اقتصادی نیز می باشد ، به عنوان متغیری تاثیر گذار بر کارایی سرمایه گذاری توجه بیشتری داشته باشند و آن را در تصمیمات منطقی خود لحاظ کنند.

 

 

2-4-5 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی

1-به محققان و پژوهشگران پیشنهاد می گردد که برای پژوهش های آتی دوره زمانی پژوهش را طولانی تر در نظر بگیرند.

2-تحقیقی مشابه پژوهش حاضر و با بهره گیری از سایر متغیر های مالی و غیر مالی مرتبط با واحد تجاری و همچنین کارایی سرمایه گذاری از قبیل اهرم مالی، هزینه سرمایه، ریسک سیستماتیک و … انجام گردد.

3-مطالعه عدم کارایی سرمایه گذاری به وسیله سرمایه گذاری بیشتر از حد و سرمایه گذاری کمتر از حد و تاثیر آن بر کیفیت گزارشگری مالی.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4-مطالعه تاثیر کیفیت گزارشگری مالی و هزینه نمایندگی و هزینه سرمایه.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1- آیا ارتباطی میان کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران هست یا خیر؟

2- آیا متغیر های مالی و غیر مالی مثل اندازه شرکت، اندازه وجه نقد نگهداری شده در شرکت، فرصت های سرمایه گذاری و عینی بودن داراییها می تواند تاثیری بر روابط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری داشته باشد یا خیر؟

 پایان نامه مطالعه ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران 

 پایان نامه مطالعه ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری