دانلود پایان نامه

مطالعه ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت 

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیه فرعی هفتم: بین پافشاری(پایداری) سهامداران و بازده حقوق صاحبان سهام ارتباط دارد .

ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر سود و بازده واقعی سهام (0.290-)می باشد که این عدد در سطح خطای  5% ارتباط معناداری را بین دو متغیر نشان می دهد . باتوجه به خروجی های نرم افزار spss  ،از آنجا که sig کمتر از (05/0 )می باشد در سطح اطمینان( 95 % ) فرض H0 پذیرفته نمی گردد  فرض H1  پذیرفته می گردد  و به بیانی دیگر وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می گردد . همچنین ضریب تعیین تعدیل شده  با مقدار084/0،نشان می دهد که 8.4 %از تغییرات بازده دارایی ها   به تعداد دوره های حفظ مالکیت سهامداران می باشد .پس با در نظر داشتن موارد تصریح شده در بالا نتیجه می گیریم که ارتباط معنادار منفی و تقریبا ضعیفی را بین دو متغیر تعداد دوره های حفظ درصد مالکیت سهامداران (یا افزایش ان ) و بازده دارایی ها داریم و فرضیه تایید می گردد  .

طبق نتایج حاصل از تحقیقات قبلی مانند الیاس الیاسیانی و جینگی جیا در سال 2009 چاپ گردیده در مجله بانکداری و امور مالی چاپ شده می باشد وجود ارتباط مثبت و معنادار پافشاری(پایداری) سهامداران نهادی و بازده حقوق صاحبان سهام  تایید شده می باشد .    از طرفی این گروه به همراه کونیه ایکس2 در تحقیقی دیگر به وجود ارتباط ای مثبت بین ثبات مالکیت سهامداران  حقوقی (شرکتی) و هزینه بدهی پی برده اند ،چرا این به نطر منطقی می رسد که سرمایه گذاران حقوقی بلند مدت در جایگاه خوبی برای یاد گیری درمورد شرکتهایی که مالک انها هستند، قرار دارند.هم چنینی انها یک انگیزه قوی برای نظارت دارند از انجایی که آنها می توانند منافع بیشتری از ان کسب می کنند به علاوه با پشتیبانی سرمایه گذاران حقوقی(نهادی)می توانندمدیران را از رفتار خودخواهانه جلوگیری کنند و تمرکز روی عملکرد شرکت را افزایش دهد .

شلیفر و ویشنی 1997  نظاره کردند که سهامداران با حق کنترل ، دقیقا منافع خصوصی را از شرکت جستجو می کنند یا بطور عمومی تر شرکت های با مالکان غیرجداگانه همانند خانواده ها ممکن می باشد بدنبال حداکثرسازی منفعت باشند بدلیل اینکه آنها قادر به جداسازی ترجیحات مالی خودشان با مالکان خارجی نیستند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرضیه فرعی هشتم: بین تعداد دوره های مالکیت سهامداران و بازده حقوق صاحبان سهام ارتباط دارد

ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر تعداد دوره های مالکیت سهامدار و بازده حقوق صاحبان سهام  (0.097) می باشد که این عدد در سطح خطای  5% ارتباط معناداری را بین دو متغیر نشان نمی دهد . باتوجه به خروجی های نرم افزار spss  ،از آنجا که sig بیشتر از (05/0 )می باشد در سطح اطمینان( 95 % ) فرض H0 پذیرفته می گردد  فرض H1  رد می گردد  و به بیانی دیگر وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید نمی گردد .

همچنین ضریب تعیین تعدیل شده  با مقدار 0.037،نشان می دهد که 3.7 %از تغییرات معیار کیوی توبین  به تعداد دوره های مالکیت سهامداران می باشد .پس با در نظر داشتن موارد تصریح شده در بالا نتیجه می گیریم که ارتباط منفی دارای معناداری در سطح اطمینان 0.95 نمی باشد و فرضیه رد می گردد .

مطالعات الیاس الیاسیانی و جینگی جیانی به وجود ارتباط ای بین ثبات مالکان حقوقی و عملکرد مالی شرکت ( بازده حقوق صاحبان سهام  )  پی بردند که هر چه ثبات در بین این گروه از مالکان بیشتر باشد باعث افرایش عملکرد مالی (بازده حقوق صاحبان سهام  ) می گردد ،آنها وقتی سرمایه گذارلن حقوقی(نهادی ) را به دو گروه حساس و غیر حساس تقسیم کردند پی بردند که سهامداران با ثبات هر گروه تاثیر مثبتی روی عملکرد شرکت دارند در گروه اول این تاثیر نسبت به گروه اول بیشتر بود .

از طرفی این گروه به همراه کونیه ایکس2 در تحقیقی دیگر به وجود ارتباط ای مثبت بین ثبات مالکیت سهامداران  حقوقی (شرکتی) و هزینه بدهی پی برده اند ،چرا این به نطر منطقی می رسد که سرمایه گذاران حقوقی بلند مدت در جایگاه خوبی برای یاد گیری درمورد شرکتهایی که مالک انها هستند، قرار دارند.هم چنینی انها یک انگیزه قوی برای نظارت دارند از انجایی که آنها می توانند منافع بیشتری از ان کسب می کنند به علاوه با پشتیبانی سرمایه گذاران حقوقی(نهادی)می توانندمدیران را از رفتار خودخواهانه جلوگیری کنند و تمرکز روی عملکرد شرکت را افزایش دهد .

و همچنین همین گروه در سال 2007 در مطالعه ارتباط بین ثبات مالکان نهادی و عملکرد بی اچ سی شرکت های مورد مطالعه به وجود ارتباط مثبت پی بردند

وضعیت فرضیه فرعی نهم: بین تعداد دوره های حفظ درصد مالکیت سهامداران و بازده حقوق صاحبان سهام ارتباط دارد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

آیا بین ثبات و افزایش طول عمر مالکیت سهامداران و عملکرد مالی شرکت می تواند ارتباط ی معنا داری وجود داشته باشد  یعنی آیا تفاوت ثبات سهامداران بر روی عملکرد مالی شرکت تاثیر دارد؟

 

 پایان نامه مطالعه ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت 

 پایان نامه مطالعه ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت

پایان نامه - تز - رشته حسابداری