دانلود پایان نامه-تشخیص سود اصلی در بورس

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی چهارم

فرصت های رشد ، بر ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری تاثیر گذار می باشد.

جهت مطالعه فرضیه اصلی سوم مبنی بر تاثیر فرصت های رشد بر ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری ،آغاز روابط میان متغیر های فرصت های رشد ، کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری را بصورت یک رگرسیون سه متغیره محاسبه کرده سپس با مدل رگرسیونی دو متغیره کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری  بدون متغیرتعدیل گر  فرصت های رشد مقایسه می کنیم. چنانچه ورود متغیرتعدیل گر فرصت های رشد به مدل رگرسیونی باعث افزایش ضریب همبستگی و ضریب تعیین تعدیل شده گردد ، می توان نتیجه گرفت که متغیرتعدیل گر فرصت های رشد بر ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری تاثیر گذار می باشد و در صورتی که ورود متغیر فرصت های رشد به مدل رگرسیونی باعث عدم تغییر یا کاهش ضریب همبستگی و ضریب تعیین تعدیل شده گردد ، می توان نتیجه گرفت که متغیرتعدیل گر فرصت های رشد بر ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری تاثیر گذار نیست. نتایج مربوط به ضریب همبستگی، ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده در دو حالت مذکور ،در جدول شماره (9-4) آمده می باشد:

 

جدول(8-4) اختصار یافته های حاصل از مطالعه  تاثیر ورود متغیر فرصت های رشد بر ضرایب مدل رگرسیون

مولفه های   آماری

 

 

 

 

 

متغیرهای  پژوهش

ضریب همبستگی پیرسون ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل شده دوربین- واتسون آماره F آماره t تعداد سطح خطا سطح معنی داری
کارایی سرمایه گذاری ،کیفیت گزارشگری مالی    0.359

 

0.129 0.126 1.699 46.352 6.808 316 0.05 0.00  

H1

 

کارایی سرمایه گذاری ،کیفیت گزارشگری مالی

،فرصت های رشد

0.417 0.174 0.168 1.713 32.885 4.123- 316 0.05 0.00  

 

H1

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید