دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی چهارم

فرصت های رشد ، بر ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری تاثیر گذار می باشد.

جهت مطالعه فرضیه اصلی سوم مبنی بر تاثیر فرصت های رشد بر ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری ،آغاز روابط میان متغیر های فرصت های رشد ، کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری را بصورت یک رگرسیون سه متغیره محاسبه کرده سپس با مدل رگرسیونی دو متغیره کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری  بدون متغیرتعدیل گر  فرصت های رشد مقایسه می کنیم. چنانچه ورود متغیرتعدیل گر فرصت های رشد به مدل رگرسیونی باعث افزایش ضریب همبستگی و ضریب تعیین تعدیل شده گردد ، می توان نتیجه گرفت که متغیرتعدیل گر فرصت های رشد بر ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری تاثیر گذار می باشد و در صورتی که ورود متغیر فرصت های رشد به مدل رگرسیونی باعث عدم تغییر یا کاهش ضریب همبستگی و ضریب تعیین تعدیل شده گردد ، می توان نتیجه گرفت که متغیرتعدیل گر فرصت های رشد بر ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری تاثیر گذار نیست. نتایج مربوط به ضریب همبستگی، ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده در دو حالت مذکور ،در جدول شماره (9-4) آمده می باشد:

 

جدول(8-4) اختصار یافته های حاصل از مطالعه  تاثیر ورود متغیر فرصت های رشد بر ضرایب مدل رگرسیون

مولفه های   آماری

 

 

 

 

 

متغیرهای  پژوهش

ضریب همبستگی پیرسون ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل شده دوربین- واتسون آماره F آماره t تعداد سطح خطا سطح معنی داری
کارایی سرمایه گذاری ،کیفیت گزارشگری مالی    0.359

 

0.129 0.126 1.699 46.352 6.808 316 0.05 0.00  

H1

 

کارایی سرمایه گذاری ،کیفیت گزارشگری مالی

،فرصت های رشد

0.417 0.174 0.168 1.713 32.885 4.123- 316 0.05 0.00  

 

H1

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

با در نظر داشتن نتایج به دست آمده که درجدول شماره (9-4)  مبنی بر مقایسه میان نتایج حاصل از رگرسیون دو متغیره بین متغیر های کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری و نتایج رگرسیون سه متغیره با حضور متغیرتعدیل گر فرصت های رشد ، نشان می دهد که با افزودن متغیر فرصت های رشد به مدل رگرسیونی، ضریب تعیین تعدیل شده با افزایشی به اندازه 4.4% از 12.6% به 16.8%  رسید که این نتایج نشان دهنده این می باشد که متغیرتعدیل گر فرصت های رشد بر روابط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری تاثیر گذار می باشد و بایستی به مدل رگرسیونی اضافه گردد. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست؛ در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد گردد و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان بهره گیری از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به مقصود مطالعه استقلال خطاها از یکدیگر بهره گیری می گردد که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد فرض همبستگی بین خطاها رد  می گردد و می توان از رگرسیون بهره گیری نمود. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق نگاره   (9-4) 1.713  می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می گردد و می توان از رگرسیون بهره گیری نمود.

با در نظر داشتن نتایج به دست آمده،فرضیه اصلی سوم  (فرصت های رشد ، بر روابط میان متغیر های کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری ، تاثیر گذار می باشد) ، در سطح اطمینان 95% تأیید می گردد.

5-2-3-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی پنجم

عینی بودن دارایی ، بر ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری تاثیر گذار می باشد.

جهت مطالعه فرضیه اصلی پنجم مبنی بر تاثیر عینی بودن دارایی بر ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری ،آغاز روابط میان متغیر های عینی بودن دارایی ، کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری را بصورت یک رگرسیون سه متغیره محاسبه کرده سپس با مدل رگرسیونی دو متغیره کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری  بدون متغیرتعدیل گر عینی بودن دارایی مقایسه می کنیم. چنانچه ورود متغیرتعدیل گر عینی بودن دارایی به مدل رگرسیونی باعث افزایش ضریب همبستگی و ضریب تعیین تعدیل شده گردد ، می توان نتیجه گرفت که متغیرتعدیل گر عینی بودن دارایی بر ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری تاثیر گذار می باشد و در صورتی که ورود متغیرتعدیل گر عینی بودن دارایی به مدل رگرسیونی باعث عدم تغییر یا کاهش ضریب همبستگی و ضریب تعیین تعدیل شده گردد ، می توان نتیجه گرفت که متغیرتعدیل گر عینی بودن دارایی بر ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری تاثیر گذار نیست. نتایج مربوط به ضریب همبستگی، ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده در دو حالت مذکور ،در نگاره شماره (10-4) آمده می باشد:

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1- آیا ارتباطی میان کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران هست یا خیر؟

2- آیا متغیر های مالی و غیر مالی مثل اندازه شرکت، اندازه وجه نقد نگهداری شده در شرکت، فرصت های سرمایه گذاری و عینی بودن داراییها می تواند تاثیری بر روابط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری داشته باشد یا خیر؟

 پایان نامه مطالعه ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران 

 پایان نامه مطالعه ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید