دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط میان محافظه کاری حسابداری و تغییردر وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر نرمال شرکت ها 

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی در فصل (4) انجام گردید و همانطوریکه در جدول (16-4) نظاره می گردد ، مقایسه میان نتایج حاصل از رگرسیون سه متغیره بین متغیر های محافظه کاری حسابداری ،تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده و بازده غیر عادی و نتایج رگرسیون چهار متغیره با حضور متغیر تغییر در سود سهام پرداختی ، نشان می‌دهد که با افزودن متغیر تغییر در سود سهام پرداختی به مدل رگرسیونی، ضریب تعیین تعدیل شده با افزایشی  به اندازه 1.1% از 29.8% به 30.9%  رسید که این نتایج نشان دهنده این می باشد که متغیر تغییر در سود سهام پرداختی بر روابط بین متغیر های محافظه کاری حسابداری ،تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده و بازده غیر عادی تأثیر گذار می باشد و بایستی به مدل رگرسیونی اضافه گردد. همچنین  sig (سطح معنی داری) کمتر از0.05می باشد که بیانگر وجود همبستگی بین این متغیر با متغیر بازده غیر عادی  می باشد. با در نظر داشتن نتایج به دست آمده،فرضیه هفتم(تغییر در سود سهام پرداختی بر ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر عادی تأثیر گذار می باشد) ،  تأیید می گردد. این نتیجه با نتیجه  پژوهش فرانکل و همکاران در سال 2007 و  بیتا مشایخی در سال 1388هماهنگی دارد.

 

8-2-5 نتایج فرضیه هشتم

با در نظر داشتن آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی در فصل (4) انجام گردید و همانطوریکه در جدول (17-4) نظاره می گردد ، مقایسه میان نتایج حاصل از رگرسیون سه متغیره بین متغیر های محافظه کاری حسابداری ،تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده و بازده غیر عادی و نتایج رگرسیون چهار متغیره با حضور متغیر اندازه شرکت ، نشان می‌دهد که با افزودن متغیر اندازه شرکت به مدل رگرسیونی، ضریب تعیین تعدیل شده با افزایشی  به اندازه 1.9% از 29.8% به 31.7%  رسید که این نتایج نشان دهنده این می باشد که متغیر اندازه شرکت بر روابط بین متغیر های محافظه کاری حسابداری ،تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده و بازده غیر عادی تأثیر گذار می باشد و بایستی به مدل رگرسیونی اضافه گردد.همچنین  sig (سطح معنی داری) کمتر از0.05می باشد که بیانگر وجود همبستگی بین این متغیر با متغیر بازده غیر عادی  می باشد. با در نظر داشتن نتایج به دست آمده،فرضیه اصلی هشتم(اندازه شرکت بر ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر عادی تأثیر گذار می باشد) ،  تأیید می گردد. این نتیجه با نتیجه  تحقیقات  توسط لوئیس در سال 2010و همچنین بنی مهد و باغبانی در سال 1388هماهنگی دارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • آیا ارتباطی بین محافظه کاری حسابداری و بازده غیر عادی در بازار سرمایه ایران هست یا خیر؟
  • آیا ارتباطی بین تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده شرکت‌ها و بازده غیر عادی در بازار سرمایه ایران هست یا خیر؟

 

پایان نامه مطالعه ارتباط میان محافظه کاری حسابداری و تغییردر وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر نرمال شرکت ها 

پایان نامه مطالعه ارتباط میان محافظه کاری حسابداری و تغییردر وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر نرمال شرکت ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری