دانلود پایان نامه

مطالعه ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت 

قسمتی از متن پایان نامه :

-3  روشهای جمع آوری و منابع داده های پژوهش

مرحلۀ گردآوری اطلاعات آغاز فرایندی می باشد که طی آن محقق یافته های میدانی و کتابخانه ای را گردآوری می کند و به روش استقرایی به فشرده سازی آنها از طریق طبقه بندی و سپس تجزیه و تحلیل می پردازد .

برای جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز در این پژوهش از روش کتابخانه ای بهره گیری شده می باشد.دراین پژوهش روش گردآوری اطلاعات مربوط به مبانی نظری ،ادبیات پژوهش  و سوابق موضوع پژوهش، روش کتابخانه ای، شامل کتب ومقالات مختلف ونشریات  تخصصی  فارسی ولاتین می باشد .

ابزارجمع آوری اطلاعات پژوهش، اسناد کاوی، بانکهای اطلاعاتی و نظاره می باشد . که داده های مورد نیازدرصورتهای مالی حسابرسی شده و یادداشتهای همراه آنها می باشد که از نرم افزارهای ره آورد جدید و تدبیر پرداز و همچنین آرشیو سایت بورس اوراق بهاداراستخراج شده می باشد.

روایی بدین معناست که روش یا ابزاربه کار رفته تا چه حدی قادر می باشد خصوصیت مورد نظر را درست اندازه گیری کند.تعیین کننده ترین مسئله در ابزار اندازه گیری، روایی آن می باشد . پس ابزار اندازه گیری در صورتی دارای روایی می باشد که آن چیز که را که مورد نظر می باشد به دقت اندازه گیری کند. اندازه هایی که برای هر یک از شاخص ها استخراج شده می باشد بااستفاده از فرمول هایی به دست آمده می باشد که این فرمول ها به عنوان وسیله و روش های استاندارد برای اندازه گیری آن شاخص پذیرفته شده می باشد واین مقیاس ها همان چیزی رامی سنجد که نشان دهنده مقدار آن شاخص می باشد.درنتیجه ابزارهای اندازه گیری متغیرها دارای روایی لازم وکافی ارزیابی می گردد.

اعتباربا دقت و تکرارپذیری سروکار دارد.داشتن سطح مناسبی از اعتبار،شرط لازم واولیه روایی می باشد.منظوراز پایایی(اعتبار)این می باشد که زمانیکه یک وسیله اندازه گیری برای سنجش متغیر وصفتی به کار می رود،اگردر شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگری نیز مورد بهره گیری قرار گیرد،نتایج مشابهی از آن حاصل گردد. با در نظر داشتن اینکه اطلاعات آماری  و داده های مربوط به شاخص ها از نرم افزارهای ره آورد جدید و تدبیر پرداز استخراج گردیده می باشد و اطلاعات این نرم افزارها توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران از روی صورتهای حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل میباشد و به صورت اسناد و مدارک ثبت شده می باشد، پس داده ها،دارای اعتبار، ارزیابی می گردد. پس متغیرهای پژوهش دارای اعتبار و روایی کافی می باشند.

 

10-3  روش تجزیه وتحلیل داده ها

1-10-3  تحلیل همبستگی

همبستگی نمایشگر درجه ارتباط بین دو متغیر میباشد. مقدار این کمیت ، نشان دهنده چگونگی برازش معادله ای خطی یا نا خطی که ارتباط بین متغیر ها را توجیه می کند می باشد . بدین معنی تحلیل همبستگی ابزاری می باشد که به وسیله ی آن می توان درجه ای که یک متغیر به متغیر دیگری از نظر خطی مرتبط می باشد را اندازه گیری نمود .

عموماً همبستگی را با تحلیل رگرسیون به کار می برند و در آن معیارهای ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون معنی دار بودن r مورد بحث قرار می گیرد که به صورت زیر اظهار گردیده می باشد :

1-1-10-3  ضریب همبستگی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ضریب همبستگی بهترین معیار تشخیص وجود همبستگی یا عدم آن و حتی نوع ، جهت و اندازه همبستگی خطی می باشد و آن یک معیار عددی می باشد که ارتباط ترتیبی دارد اما ویژگی نسبتی برای آن مستقر نیست . به عنوان مثال وقتی ذکر می گردد که همبستگی بین دو متغیر Y و X ، 6/0 و بین Z و X 3/0 باشد به این معنا نیست که همبستگی Y و X دو برابر قوی تر از همبستگی Z و X می باشد .

اگر همبستگی فقط بین دو متغیر باشد آن را همبستگی ساده گویند و اگر بین بیش از دو متغیر باشد به همبستگی چند گانه معروف می باشد .

برای تعیین نوع ارتباط بین دو متغیر آغاز بایستی اندازه وابستگی آن ها را اندازه گرفت . اولین مرحله در مطالعه این ارتباط ، رسم نمودار تغییرات  مقادیر این دو متغیر در ارتباط با یکدیگر می باشد که به نمودار پراکنش یا دیاگرام معروف می باشد . برای رسم این نمودار ، ساختار مشاهدات بایستی به صورت زوج مرتب هایی از مقادیر دو متغیر باشد . هر چند پراکندگی نقاط در نمودار پراکنش بیشتر باشد ، پیوند بین متغیرها ضعیف می باشد .

رسم نمودار به تنهایی ارتباط بین متغیرها را معین نمی کند . لذا برای محاسبه ی قدرت ارتباط به معیار عددی نیازمندیم که آن را ضریب همبستگی خطی نامند . معیار عددی این پیوند هنگامی که ارتباط ی بین دو متغیر خطی فرض گردد ، ضریب همبستگی نمونه ای یا پیرسون نام دارد . این ضریب زمانی معتبر می باشد که داده ها کمی و توزیع شان تقریباً نرمال باشد و به صورت زیر محاسبه می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

آیا بین ثبات و افزایش طول عمر مالکیت سهامداران و عملکرد مالی شرکت می تواند ارتباط ی معنا داری وجود داشته باشد  یعنی آیا تفاوت ثبات سهامداران بر روی عملکرد مالی شرکت تاثیر دارد؟

 

 پایان نامه مطالعه ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت 

 پایان نامه مطالعه ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت

پایان نامه - تز - رشته حسابداری