پایان نامه بررسی رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی وباورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش ­آموزان :پایان نامه ارشد روانشناسی

تکه هایی از متن پایان نامه :

در این فصل ابتدا به روش  انجام تحقیق اشاره شده است و توضیحاتی پیرامون جامعه آماری و روش نمونه­گیری ارائه گردیده است سپس ابزار جمع­آماری اطلاعات و روایی و پایانی آن بحث شده است و در پایان فصل درباره روش­های آماری که در آزمون داده­ها مورد استفاده قرار گرفته­اند توضیحاتی داده شده است.

3-2- روش پژوهشی

در این پژوهش پس از اجرای پرسش­نامه، داده­ها جمع­آوری و برای تجزیه و تحلیل داده­ها، از روش­های آماری توصیفی، میانگین، درصد فراوانی، انحراف معیار و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. روش همبستگی رابطه دو به دو متغیرها را مورد بررسی قرار می­دهد. و در قسمت آمار استنباطی از روش رگرسیون چند متغیری استفاده شده است.

3-3- جامعه پژوهش

جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه دانش­آموزان دختر و پسر سال سوم متوسطه دبیرستان­های ناحیه 2 شهر بندرعباس که شامل 22 دبیرستان و تعداد 1106 دانش­آموز دختر و پسر هستند می­باشد.

جدول 1-3- توزیع فراوانی و درصدی جامعه آماری به تفکیک جنسیت

متغیرهافراوانیدرصد
پسر32756/29
دختر77943/70
جمع1106100

 


3-4- نمونه و شیوه نمونه­گیری پژوهش

با توجه به جامعه آماری که شامل کلیه دانش­آموزان دختر و پسر سال سوم متوسطه ناحیه 2 شهر بندرعباس می­باشند.

طبق جدول مورگان حجم نمونه برابر 300 نفر تعیین شد که از بین 22 دبیرستان ناحیه 2 بندرعباس، به روش نمونه­گیری تصادفی چند مرحله­ای، 12 دبیرستان به صورت تصادفی (6 دبیرستان دخترانه و 6 دبیرستان پسرانه) انتخاب و سپس در هر دبیرستان از هر رشته یک کلاس به صورت تصادفی و از هر کلاس تعدادی دانش­آموز به صورت تصادفی انتخاب شده و پرسش­نامه بر روی آن­ها اجراشد (از تعداد 300 نفر دانش­آموز 150 نفر دختر و 150 نفر پسر بودند)

جدول 2-3- توزیع فراوانی و درصدی نمونه آماری به تفکیک جنسیت

متغیرهافراوانیدرصد
پسر15050
دختر15050
جمع300100

 

 

 

 

3-5- ابزار پژوهش

در پژوهش حاضر برای جمع­آوری داده­ها از یک نوع پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ) استفاده شده است.

3-5-1- پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری  (MSLQ)

در این پژوهش برای جمع­آوری داده­ها مربوط به متغیر باورهای انگیزشی از پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری  (MSLQ) پینتریج و دی­گروت (1990) استفاده شده است که شامل دو بخش باورهای انگیزشی (25ماده) و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (22ماده) می­باشد و مجموع ماده­های این مقیاس 47 ماده است مقیاس باورهای انگیزشی (25ماده)، سه خرده آزمون، خودکارآمدی، ارزش­گذاری درونی و اضطراب امتحان را شامل می­شود و مقیاس راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (22ماده) نیز دارای دو خرده آزمون استفاده از راهبردهای شناختی و خودتنظیمی می­باشد.

این پرسشنامه توسط پینتریج و دی­گروت (1990) برای اندازه­گیری انگیزش و استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیرندگان تهیه شده است. ماده­های این پرسشنامه از نوع آزمون «بسته پاسخ» پنج گزینه­ای است (از کاملاً مخالفم =1، تا کاملاً موافقم=5)

پینتریج و دی­گروت برای بررسی پایانی روایی پرسشنامه راهبردهای یادگیری انگیزشی، از روش تحلیل عواملی استفاده کردند و پنج عامل را مشخص کردند. مقیاس خودکارآمدی (83/0)، ارزش­گذاری درونی (87%)، اضطراب امتحان (75/0)، استفاده از راهبردهای شناختی (83/0)، و خود نظم­دهی (74/0)، هم چنین موسوی نژاد (1376) پایانی کل آزمون را با استفاده از روش آلفای کرو نباخ 82/0 گزارش کرده است.

thesis-downloadدر تحقیق حسینی رامشه (1377)، گویه­های مورد استفاده در تحقیق پینتریج و دی­گروت (1990) بدون اینکه وضعیت روایی آنها تغیر یابد به بیان دیگری مطرح شده است و MSLQ  با 47 گویه در دو بخش باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری مورد تحلیل عامل قرار گرفت. بدین ترتیب که ابتدا گویه­های مربوط به باورهای انگیزشی به روش چرخشی واریماکس و بعد از آن با چرخش ایلیمن تحلیل شد. پس از حذف گویه­های نامربوط، سه عامل اضطراب امتحان، خودکارآمدی و ارزش­گذاری استخراج شد. گویه­های مربوط به اضطراب امتحان (77/0) شامل 6 گویه بیان­گر حالات عاطفی و هیجانی دانش­آموز در هنگام انجام امتحان و یا هنگام پرسش معلم، 7 گویه مربوط به خودکارآمدی بودن (68/0).

گویه­ها که در دو عامل مجزا بار عاملی داشته­اند. به جهت قرابت گویه­ها، این دو عامل خودکارآمدی نام گرفته­اند (مثلاً می­دانم که مطالب درسی را می­توانم یاد بگیرم) و 4 گویه دیگر به ارزش­گذاری درونی (41/0) مربوط بود که اهمیت و جذابیت دروس را می­سنجد (مثلاً، من حتی درس­هایی را هم که در آن ضعیفم، دوست دارم).

در تحلیل عوامل گویه­های مربوط به راهبردهای یادگیری نیز سه عامل راهبردهای شناختی سطح بالا، سطح پایین و خود نظم­دهی استخراج گردید.

متن کامل در لینک زیر :

دانلود از لینک زیر

لینک:

 پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی : بررسی رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی وباورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش ­آموزان سوم متوسطه ناحیه 2 شهر بندرعباس در سال تحصیلی 92-91

پرداخت به روش کارت به کارت

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید