دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت 

قسمتی از متن پایان نامه :

روش پژوهش مجموعه ای از قواعد ، ابزار و راههای معتبر ( قابل اطمینان ) و نظام یافته برای مطالعه واقعیتها ، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل معضلات می باشد ( خاکی ، 1386 ، ص 201 )1.

این پژوهش از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف از نوع پژوهش کاربردی می باشد . هدف پژوهش کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص می باشد .هم چنین تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می گردد، همچنین پژوهش حاضر ، از لحاظ طبقه بندی بر مبنای روش و ماهیت جزء تحقیقات هبستگی می باشد .در پژوهش همبستگی هدف اصلی آن می باشد که مشخص گردد که آیا ارتباط ای بین دو یا چند متغیر کمی هست و اگر این ارتباط هست اندازه واحد آن چقدر می باشد . این روش پژوهش صرفاً درجات همبستگی و روابط بین متغیرها را مطالعه می کند و هنگامی بکار می رود که تعداد متغیر های بازیگر در جایگاه مورد آزمایش زیاد باشد ؛ از طرف دیگر در این روش الزاماً روابط علی و معلولی شناسایی نمی گردد بلکه هدف آن ، این می باشد که مشخص گردد کدام متغیر با کدام متغیر دیگر بطور نسبی در جهت مثبت یا منفی همگام می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 3-3 جامعه مطالعاتی پژوهش

جامعه بزرگترین مجموعه از موجودات می باشد که در یک زمان معین مطلوب ما قرار می گیرد  پژوهش علمی با هدف شناخت یک پدیده در یک جامعه آماری انجام می گردد.

به این دلیل موضوع پژوهش ممکن می باشد متوجه صفات و ویژگی ها، کارکردها و متغیرهای آن باشد یا اینکه روابط بین متغیرها، صفات، عمل و عکس و العمل و عوامل تأثیرگذار در جامعه را مورد مطالعه قرار دهد. مجموعه واحدهایی که حداقل در یک صفت مشترک باشند یک جامعه آماری را مشخص می سازند و معمولاً آن را با N نمایش می دهند (خاکی، 1382، 273)1.

کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل می دهند و فرضیه های مورد نظر در ارتباط با این جامعه آماری مورد مطالعه و آزمون قرار خواهد گرفت . بعلت گستردگی حجم جامعه آماری و وجود بعضی ناهماهنگی ها میان اعضا جامعه ، شرایط زیر برای انتخاب نمونه اماری قرار داده شده واز این رو نمونه به روش حذف سیستماتیک انتخاب گردید . شرایط یاد شده عبارتند از  :

1 . شرکتها قبل از سال 1380 در بورس اوراق بهدار تهران پذیرفته شده باشند .

2 . پایان سال مالی شرکتها پایان اسفند ماه باشد .

3 . مانند شرکتهای سرمایه گذاری نباشند  .

4 . اطلاعات مورد نیاز شرکتها ، به ویژه یادداشتهای همراه صورتهای مالی به مقصود استخراج داده ها ی مورد نیاز در دسترس باشد .

از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس تعداد 50  شرکت طبق شرایط اعلام شده در بالا به عنوان نمونه جهت پژوهش مذکور انتخاب گردیده اند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

آیا بین ثبات و افزایش طول عمر مالکیت سهامداران و عملکرد مالی شرکت می تواند ارتباط ی معنا داری وجود داشته باشد  یعنی آیا تفاوت ثبات سهامداران بر روی عملکرد مالی شرکت تاثیر دارد؟

 

 پایان نامه مطالعه ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت 

 پایان نامه مطالعه ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید