دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

دیدگاه سنتی در ساختار سرمایه، بر این نظریه استوار بود که می توان با بهره گیری از اهرم، ارزش شرکت را افزایش داد. اما آغاز نظریات مدرن ساختار سرمایه را می توان مقاله اولیه مودیلیانی و میلر(1958) دانست که اظهار کردند، تحت شرایط خاص (وجود بازار رقابت کامل، نبود مالیات بر درآمد، عدم وجود هزینه های ورشکستگی و نمایندگی، وجود تقارن اطلاعاتی بین فعالان بازار سرمایه)، ارزش شرکت مستقل از ساختار سرمایه می باشد. اندکی بعد درسال1963 ، این دو اندیشمند، با افزودن معافیت های مالیاتی بدهی برای شرکت هایی که از بدهی بهره گیری می کنند، ایجاد اهرم مالی را باعث افزایش ارزش شرکت دانستند. سپس، میلر در سال1977 ، با افزودن مالیات بر درآمدهای شخصی به مدل، دریافت که مزایای مالیاتی به وسیله مالیات بر درآمدهای شخصی از بین می رود.

با این تفاصیل، شواهد حاصل از مطالعات تجربی نشان داد که رفتار واقعی تامین مالی شرکت ها، با ادبیات نظریه های ساختار سرمایه سازگاری ندارند. پس، متعاقب انتشار نظریات مودیلیانی و میلر درسال های 1958 و 1963 و رفتار متناقض شرکت ها، تئوری های نوینی مانند توازی ایستا و ترجیحی ارائه شدند. با ورود تئوریهای جدیدبه حیطه ساختار سرمایه مفاهیم جدید ازجمله انعطاف پذیری تفکر غالب در تصمیمات ساختار سرمایه گردید. انعطاف پذیری مالی دارای تعاریف گوناگونی می باشد که ازآن جمله می توان به” درجه ای از ظرفیت و سرعت که شرکت می تواند منابع مورد نیاز برای  واکنش های تدافعی(پرداخت بدهی ها)و تهاجمی(سرمایه گذاری) را برای افزایش ارزش شرکت، فراهم نماید” تصریح نمود. پوسیا و جونز)2009 ،ص2)[1] انعطاف پذیری مالی را چنین توصیف می نماید که ” انعطاف پذیری مالی به توانایی شرکت در ایجاد مزیت از فرصتهای غیر منتظره با در نظر داشتن سیاست های مالی و ساختار مالی شرکتها بستگی دارد”. ارزش انعطاف پذیری مالی با افزایش تفاوت در هزینه های تامین مالی خارجی و داخلی، افزایش می یابد.  از این رو ، شرکت هایی که انعطاف پذیری مالی کمتری دارند دارای احتمال بیشتری برای روبرو شدن با محدودیت های مالی هستند، که ممکن می باشد شرکت را مجبور به تعدیل سرمایه گذاری های ثابت خود و تبدیل آنها به پول نقد در جریانهای شوک نقدینگی گردد.

 

2-5 نتایج پژوهش:

نتایج حاصل از فرضیه اول:

با در نظر داشتن اینکه برای آزمون فرضیه اول از دو متغیر وابسته بهره گیری گردید می باشد. و متغیر وابسته بازدهی غیر عادی به روش بازار در هیچ یک از مدل ها معنادار نبود لذا نتایج پژوهش صرفاً مبتنی بر بازدهی غیرعادی به روش متوسط 3 سال خواهد بود.

همانطور که در فصل قبل تصریح گردید ، طبق روش فارکلند و وانگ انعطاف پذیری دارای ارزش مثبتی می باشد. درواقع واکنش سرمایه گذاران به تغییرات وجه نقد مثبت می باشد و سرمایه گذاران نسبت به 1 ریال افزایش در وجه نقد 2.75ریال ارزش شرکت را افزایش می دهند که اظهار می دارد سرمایه گذاران به وجه نقد که یکی از معیار های انعطاف پذیری شرکت می باشد توجه خاصی دارند یعنی هر چه شرکت دارای وجه نقد بیشتری باشد می توان انتظار داشت دارای انعطاف پذیری بیشتری باشد. لذا سرمایه گذاران با درک این موضوع با افزایش و یا کاهش وجه نقد شرکت، ارزش آن را متناسب با اندازه افزایش یا کاهش تعدیل می نمایند. پس فرضیه اول که دارای 2 فرضیه فرعی بودو اظهار می داشت که ارزش نهایی انعطاف پذیری به روش فارکلند و وانگ مثبت می باشد تائید می گردد. اما ارزش نهایی انعطاف پذیری به روش کلارک دارای ضریب منفی بوده و از نظر آماری معنادار نیست، پس نمی توان در مورد ارزش نهایی انعطاف پذیری به روش کلارک تفسیری ارائه نمود. فرضیه دوم فرعی برای فرضیه اول اظهار می دارد که ارزش نهایی انعطاف پذیری به روش کلارک مثبت می باشد که نتایج نشان می دهد فرضیه تائید نمی گردد. به علت اینکه فرضیه اول فرعی تائید و فرضیه دوم فرعی تائید نمی گردد لذا فرضیه اول رد می گردد. در ایران تحقیقی در ارتباط با ارزش نهایی وجه نقد و انعطاف پذیری مالی صورت نگرفته می باشد اما نتایج فرضیه اول حاضر با پژوهش فارکلندو وانگ،2006مشابهت دارد وبا پژوهش کلارک نیز مشابهت دارد اما در پژوهش کلارک ارزش نهایی وجه نقد به روش کلارک معنادار بود اما در این پژوهش معنادار نیست و با در نظر داشتن اینکه مدل کلارک و فارکلند مشابه می باشد و فقط چند متغیر ارزش بازار به ارزش دفتری و همچنین اندازه شرکت اضافه شده می باشد شاید به علت معنادار شدن آنها متغیر ارزش نهایی وجه نقد معنادار نشده.

 

[1] . Mark Puccia and Rob Jones, 2009

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • مطالعه ارتباط بین ارزش نهایی انعطاف پذیری و اهرم شرکت
  • مطالعه تأثیر ارزش نهایی انعطاف پذیری بر تصمیمات ساختار سرمایه

 پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه

پایان نامه - تز - رشته حسابداری