پایان نامه ها

قانون مجازات، جبران خسارت، بقاع متبرکه

ق.م.ا.ماده 562ق.م.ا مقرّرمي دارد:”هرگونه حفاري وکاوش به قصد بدست آوردن اموال تاريخي, فرهنگي ممنوع بوده ومرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال وضبط اشياء مکشوفه به نفع سازمان ميراث فرهنگي کشور آلات وادوات Read more…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

قانون مجازات، اعمال مجرمانه، مواد مخدر

تعزيري وبازدارنده عموم وخصوص مطلق مي باشد،يعني تعزير اعم از مجازات بازدارنده اخص است,به عبارت ديگر باتوجه به تعريف مجازات بازدارنده در ماده 17قانون مجازات اسلامي بعضي از مجازات هاي مذکور در کتاب پنجم ق.م.ا Read more…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

دانلود پایان نامه درمورد نگهداشت وجه نقد، حاکمیت شرکتی، تحقیق و توسعه

2-2۱ نقششرکتهایدولتیدرحاکمیتشرکتی 622-22 پيشينهتحقيق 662-22-۱پيشينهخارجي 662-22-2پيشينهداخلي 70فصلسومروش‌شناسی تحقیق3-۱ مقدمه 733-2 روشونوعتحقیق 733-3 جامعهونمونهآماری ۷43-4 جمع‌آوریاطلاعاتوتجزیهوتحلیلداده‌ها ۷63-5 فرضيههايتحقيق ۷63-6 مبانی نظری و طراحی مدل تحقیق ۷73-7 متغيرهايتحقيق ۷93-7-1متغیرمستقل ۷93-7-2متغیرهایوابستهتحقیق 803-7-3 متغیرهایکنترلی …………………………………………………………………………….803-8 روشآزمونفرضیهها 813-8-1همبستگی……………. 833-8-2رگرسیون ……………………………………………………………………………………853-8-3رگرسیونچندمتغیره Read more…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

قانون مجازات، اعمال مجرمانه، جبران خسارت

به صورت مفصّل شرح داده خواهد شد.بالاخره گاهي ضبط اموال به عنوان وسيله انضباطي محسوب واشيائي که قانوناً ساختن، بدست آوردن،فروختن وبه کاربردن آن جرم باشد واز جرم حاصل شده ويا در ارتکاب جرم بکار Read more…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

مواد مخدر، ارتکاب جرم، قانون مجازات

ه معمولا اين مجازات به عنوان مجازات يا اقدام تأميني تبعي يا تکميلي همراه مجازات هاي اصلي نسبت به مجرم تحميل مي شود.48پنجمين طبقه ازمجازاتها،مجازاتهاي مالي مي باشد.منتسکيوحقوقدان ونويسنده ي فرانسوي، مبدأ پيدايش مجازات مالي Read more…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

منابع مقاله با موضوع حقوق بشر

قراردادهايي جداگانه با امريکا شدند که براساس آن ملزم مي‏باشند اتباع امريکايي متهم به‏ ارتکاب جنايات جنگي را به دادگاه کيفري بين‌المللي تسليم نکنند.172ب‌ـ پي‏گيري‏هاي قضائي از طريق دادگاه داخلي داراي صلاحيت جهانيبه صورت معمول، Read more…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

مواد مخدر، ارتکاب جرم، مبارزه با مواد مخدر

مسکن مصوب 1360اشعار مي دارد که:“دادگاه هاي انقلاب اسلامي به منظور اجراي اصل 49ق.ا موظفند ليست اسامي افراد وشرکت هايي که اموالشان بايد مصادره…آئين نامه دادگاه ها ودادسراهاي انقلاب مصوب 1358نيز در ماده 12خود تصريح Read more…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

منابع مقاله با موضوع حقوق بشر، سازمان ملل، افغانستان

“حاكميت در حقوق بين‌الملل معاصر بيانگر شرايط حقوقي يك دولت در صحنه بين‌المللي است كه صلاحيت آن دولت در قلمرو آن سرزمين نمي‌تواند از سوي ديگر دولت‌ها مورد تعرض و مداخله واقع شود. اين حاكميت Read more…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

منابع مقاله با موضوع حقوق بشر، سازمان ملل، اسناد حقوق بشر

تعهد دولت‌ها طبق منشور به ارتقاء حقوق بشر آمده است، عيناً همان است که در مقدمه ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نيز آورده شده است. هر دو ميثاق در مواد 1 که مربوط Read more…

By mitra7--javid, ago