منابع مقاله با موضوع حقوق کودک، مجازات اعدام، سازمان ملل

ماده 28 کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان از باب احتياط تصريح و تأکيد شده: “شرطي که با هدف و منظور کنوانسيون مغاير باشد، ممنوع است”. ولي اين تصريح و تأکيد به جاي اين‌که دولت‌ها را به احتياط بيشتري در هنگام قراردادن شرط وا دارد، کنوانسيون را مورد بيش‌ترين حق شرط‌ها ادامه مطلب…

منابع مقاله با موضوع حقوق بشر، قانون حاکم، اسناد حقوق بشر

انصراف از حق شرط تنها وقتي در مورد کشور ديگر متعاهد واجد اثر حقوقي است که اين امر به آن کشور ديگر ابلاغ شده باشد. ب- انصراف از مخالفت نسبت به حق شرط تنها وقتي واجد اثر حقوي است که اين امر به کشوري که به حق شرط اقدام کرده ادامه مطلب…

قانون مجازات، ضمانت اجراء، استان تهران

در اين بخش ابتدا تعريف ومفهوم جايگاه وهدف ضبط اموال وهمچنين ضبط ومصادره اموال از نظر لغوي ودر اصطلاح حقوقي با استفاده از نظرات علما وانديشمندان فرهنگ ولغت حقوق دانان بيان مي گردد که در اين ميان معاني مختلف ضبط ومصادره اموال به طور مجزا وموارد استفاده آنها در قوانين ادامه مطلب…

منابع مقاله با موضوع مفهوم دولت

اخير در حوزه اقتصاد بين‌الملل بوده است. رشد سريع اقتصاد در كشورهاي پرجمعيتي مانند چين و هند و بسياري از كشورهايي كه تا 20 سال پيش فقير بوده‌اند يك بعد مثبت جهاني شدن است. اما جهاني شدن، مخالفان بين‌المللي فراواني نيز دارد. زيرا آن را عامل نابرابري و تخريب محيط ادامه مطلب…

منابع مقاله با موضوع حقوق بشر، سازمان ملل، اسناد حقوق بشر

ه مي‌دهد. روش گردآوري تحقيقروش گردآوري اطلاعات از نوع کتابخانه‌اي مي‌باشد. با مطالعه کتاب‌ها و مقالات به بررسي جنبه‌هاي حقوقي، سياسي و تاريخي نظام بين‌المللي حقوق بشر مي‌پردازد و با تجزيه و تحليل اطلاعات و اقدامات ارگان‌هاي بين‌المللي حقوق بشر، راهکارها و خط مشي‌هايي در اين زمينه ارائه مي‌دهد. ابزار ادامه مطلب…

منابع مقاله با موضوع حقوق بشر، سازمان ملل، اصل عدم مداخله

خشونت آميزي كه به طور روز افزون ماهيت قومي پيدا كرده‌اند، با شدت بيش‌تري رخ مي‌دهند و موجب نابودي جوامع و بي‌خانمان شدن ميليون‌ها نفر گشته‌اند. افراط‌گرائي سياسي و تروريسم همچنان تعداد بي‌شماري از مردم غيرنظامي بيگانه را هدف قرار مي‌دهد. بيكاري، تبعيض، انزواي اجتماعي گريبان‌گير همه جوامع است و ادامه مطلب…

منابع مقاله با موضوع حقوق بشر، سازمان ملل، حقوق کودک

مبحث دوم: تاريخچه جهاني شدن 22مبحث سوم: ابعاد جهاني شدن 24بند اول: جهاني شدن اقتصاد 24بند دوم: جهاني شدن سياست 28بند سوم: جهاني شدن فرهنگ 30فصل دوم: جهاني شدن حقوق بشر 34مبحث اول: ماهيت حقوق بشر 37بند اول: اصل حيثيت و کرامت انساني 39بند دوم: اصل آزادي 39بند سوم: اصل ادامه مطلب…