پایان نامه های دانلودی رشته مهندسی شیمی

 1. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی نساجی الیاف : بررسی و پیشرفت ها ی تولید الیاف
 2. پایان نامه مهندسی شیمی : انجام واکنش های شیمیایی در رآکتورهای پلاسما
 3. پایان نامه مهندسی شیمی : طراحی مفهوم برج های تقطیر
 4. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی: مدلسازی فرآیند تراوش تبخیری
 5. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی: جداسازی نیتروژن از گاز طبیعی
 6. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی: شبیه سازی خشک کن بستر عمیق
 7. "پایان نامه" شیمی: حذف یون های نقره از پساب های خطوط تولید آیینه
 8. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی با موضوع سیالات فوق بحرانی
 9. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی با موضوع فرآیندهای غشایی کلر آلکالی
 10. "پایان نامه" شیمی: شیرین سازی آب به روش الکترو دیالیز
 11. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی: کاربردهای زئولیت ها در صنایع
 12. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی: مدلسازی غشایی تصفیه آب همراه
 13. "پایان نامه" شیمی: مطالعه مخاطرات واحدهای اوره و آمونیاک
 14. "پایان نامه" شیمی: نیترات زدایی از آب آشامیدنی به روش تبادل یونی
 15. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی: کاربرد و عملکرد پیل سوختی
 16. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی: طراحی مفهومی برج های تقطیر
 17. "پایان نامه" شیمی: شبیه سازی سینتیکی تولید متانول از گاز سنتز
 18. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی با موضوع تکنولوژی GTL
 19. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی: اصول پوشش دهی به روش A.C.C
 20. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی: بررسی پدیده های انتقال در شرایط خلاء
 21. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی: بررسی انتشار گاز کلر در حوادث
 22. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی: بررسی سینتیکی تولید گاز سنتز
 23. "پایان نامه" شیمی: شبیه سازی فرآیند تولید ترشری آمیل متیل اتر
 24. "پایان نامه" شیمی: بررسی امکان بکارگیری فرآیندهای جداسازی غشایی
 25. "پایان نامه" شیمی: بررسی سینتیک انحلال پلی وینیل الکل
 26. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی: بررسی ضریب نفوذ گازها در نفت خام
 27. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی: بررسی مبدل های کاتالیستی خودرو
 28. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی: انتخاب مدل برای انحلال ذرات معلق
 29. "سمینار" شیمی: شبیه سازی و بهینه سازی راکتورهای شکست حرارتی
 30. دانلود "سمینار" مهندسی شیمی: مدل سازی اسمز معکوس
 31. پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی: نانوتکنولوژی و کاربرد آن در فرایندهای شیمی
 32. پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی: مدلسازی سنتز مستقیم دی متیل اتر از گاز سنتز
 33. پایان نامه ارشد شیمی: مدلسازی استخراج روغن از دانه آفتابگردان
 34. سمینارارشد شیمی : نانوتکنولوژی و کاربرد آن در فرایند های شیمی و الکتروشیمی
 35. "سمینار" مهندسی شیمی : تولید انواع روغنهای روانکار و کاربردهای آن
 36. "سمینار" رشته شیمی : بررسی و مطالعه فرایند تولید سوخت های مصنوعی به روش GTL
 37. "سمینار" رشته شیمی : ارزیابی عملکرد فرایند ترسیب الکتروشیمیایی در حذف کروم از فاضلاب های صنعتی
 38. "سمینار" رشته شیمی: بررسی روشهای بیولوژیکی برای حذف آلاینده ها
 39. "سمینار" رشته شیمی : روش های بیولوژیکی در حذف سولفور از گاز طبیعی
 40. "سمینار" رشته شیمی : سیالات فوق بحرانی
 41. "سمینار" رشته شیمی : مدل Rate-based در ستون های تقطیر واکنشی
 42. "سمینار" رشته شیمی : فرایند های غشایی کلر آلکالی
 43. "سمینار" رشته شیمی : جداسازی آمونیاک از پساب توسط بیوفیلتر
 44. "سمینار" رشته شیمی : مطالعه فرایند ISOMAX و بررسی مدلسازی سینتیکی واکنش
 45. "سمینار" رشته شیمی : بررسی سینتیکی تولید گاز سنتز به روش اکسیداسیون جزئی متان
 46. "سمینار" رشته شیمی : بهینه سازی تولید اتیلن و پروپلین در مجتمع پتروشیمی مارون
 47. "سمینار" رشته شیمی :کاربرد MTBE به عنوان جایگزین تترااتیل سرب در بنزین
 48. "سمینار" رشته شیمی : ارزیابی پیامد انتشار گاز کلر در جوامع شهری و صنعتی
 49. "سمینار" مهندسی شیمی : ارزیابی فن آوری GTL
 50. "سمینار" رشته شیمی : تکنولوژی GTL
 51. "سمینار" رشته شیمی :بررسی پدیده های انتقال در شرایط خلا
 52. "سمینار" رشته شیمی : بررسی فرایند های خالص سازی گاز طبیعی
 53. "سمینار" رشته شیمی : بررسی انتشار گاز کلر در حوادث
 54. "سمینار" رشته شیمی : بررسی فرایند های تولید و جداسازی آروماتیک ها
 55. "سمینار" رشته شیمی : کاربرد و عملکرد پیل سوختنی
 56. "سمینار" رشته شیمی : بررسی مبدل های کاتالیستی خودرو
 57. "سمینار" رشته شیمی : بررسی سینتیک انحلال پلی وینیل الکل
 58. "سمینار" رشته شیمی : نیترات زدایی از آب آشامیدنی به روش تبادل یونی
 59. "سمینار" رشته شیمی : رطوبت زدایی از گاز با استفاده از جاذب های جامد
 60. "سمینار" مهندسی شیمی : تجزیه آمونیاک از پساب و آب به روش فتوکاتالیستی
 61. "سمینار" رشته شیمی: تصفیه شیرابه در پیل های سوختی میکروبی و تولید همزمان الکتریسیته
 62. "سمینار" رشته شیمی : بررسی راکتور های حبابی و فرایند های GTL
 63. "سمینار" رشته شیمی – محیط زیست: ارزیابی پیامد انتشار گاز کلر در جوامع شهری و صنعتی
 64. "سمینار" رشته شیمی – محیط زیست: ارزیابی عملکرد فرآیند ترسیب الکتروشیمیایی در حذف کروم از فاضلاب های صنعتی
 65. "سمینار" رشته شیمی – فرآیند: بررسی انجام واکنش های شیمیایی در رآکتورهای پلاسمای همراه پالس
 66. "سمینار" رشته شیمی – فرآیند: بررسی فرآیند های تولید و جداسازی آروماتیک ها
 67. "سمینار" رشته شیمی – فرآیند: بررسی فرآیندهای خالص سازی گاز طبیعی
 68. "سمینار" رشته شیمی – فرآیند: بررسی و مطالعه فرآیند تولید سوخت های مصنوعی به روش GTL
 69. "سمینار" رشته شیمی – محیط زیست: تصفیه شیرآبه در پیل های سوختی میکروبی و تولید همزمان الکتریسیته
 70. "سمینار" رشته شیمی – فرآیند: کاربرد MTBE بعنوان جایگزین تترااتیل سرب در بنزین: ملاحظات اقتصادی و زیست محیطی
 71. "سمینار" رشته شیمی – فرآیند: کاربرد و عملکرد پیل سوختی
 72. پایان نامه ارشد شیمی : پیشرانه های موشکی مایع ، ژل و هیبرید
 73. پایان نامه ارشد شیمی : مطالعه تجربی جداسازی اتیلن گلیکول از پسابهای آبی بوسیله فرایند تقطیر غشایی
 74. سمینار شیمی: بررسی تأثیر رسوب گذاری در اصلاح شبکه مبدل های حرارتی
 75. دانلود سمینار شیمی: ارائه یک الگوی بهینه برای تولید حلال های ویژه
 76. سمینار شیمی طراحی فرآیند: اکسایش زوجی متان در راکتور پلاسمای پالسی
 77. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی: بررسی تجهیزات رکوپراتور برای بازیابی انرژی
 78. "سمینار" مهندسی شیمی: بررسی فعالیت کاتالیست های اسید جامد مصرفی
 79. سمینار شیمی طراحی فرآیند: بررسی روشهای بازیافت گازهای ارسالی به فلر
 80. "پایان نامه" شیمی فرآیند: شبیه سازی نرخ اتلاف انرژی در سیستم اختلاط مایع
 81. سمینار شیمی فرآیند: محاسبات طراحی فلر در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
 82. "پایان نامه" شیمی محیط زیست: مدلسازی ریاضی گازشوی بیولوژیکی
 83. سمینار شیمی: مقایسه فنی و اقتصادی روش های مختلف مرسوم در فرازآوری مصنوعی
 84. سمینار شیمی فرآیند: مدلسازی ریاضی بازیافت انرژی از گازهای زاید پالایشگاهی
 85. "پایان نامه" شیمی: تجربه آمونیاک از پساب و آب به روش فتو کاتالیستی
 86. سمینار شیمی: بررسی کاربردهای نانوتکنولوژی در صنایع بالادستی نفت
 87. سمینار شیمی طراحی فرآیند: بررسی اکسرژی واحد تقطیر اتمسفریک پالایشگاه تبریز
 88. "پایان نامه" شیمی: بررسی آنالیز پیامد تانک آمونیاک پتروشیمی کرمانشاه
 89. سمینار شیمی فرآیند: بررسی انجام واکنش های شیمیایی در راکتورهای پلاسما
 90. سمینار شیمی: شبیه سازی شبکه ای به منظور تعیین مقدار نفت باقیمانده در مقیاس خلل و فرج
 91. "پایان نامه" شیمی مهندسی فرآیند: بررسی عوامل موثر بر عمر آجرهای نسوز
 92. سمینار شیمی فرآیند: مدلسازی شبکه ای جریان سیال در بسترهای فشرده
 93. پایان نامه مهندسی شیمی فرآیند: شبیه سازی فرایند بازیابی ضایعات روغن های خودرو
 94. سمینار شیمی: کریستالیزاسیون اسیدفسفریک به وسیله سرمایش مستقیم
 95. سمینار شیمی: طراحی بخش سرد واحد الفین برای توالی های مختلف برج ها
 96. پایان نامه مهندسی شیمی: تعیین تجربی پارامترهای موثر بر عملکرد خشک کن پاششی
 97. سمینار شیمی: بررسی واکنش در شرایط اضطراری در مجتمع های پتروشیمی
 98. "پایان نامه" شیمی: پارامترهای موثر بر طراحی بیوراکتور حذف آمونیاک
 99. "سمینار" مهندسی شیمی فرآیند: بررسی فرآیند غشایی تصفیه آب همراه نفت
 100. "پایان نامه" شیمی: ارائه یک مدل ریاضی به منظور بررسی اثر گیاهان در پاکسازی خاک های آلوده
 101. "پایان نامه" شیمی طراحی فرآیند: بررسی راکتورهای حبابی و فرآیندهای GTL
 102. سمینار شیمی فرآیند: آشنایی با واحد غلظت شکن پالایشگاه نفت بندرعباس
 103. سمینار شیمی: بررسی پساب های صنایع پتروشیمی و امکان تصفیه آن به روش استخراج مایع
 104. سمینار ارشد برق الکترونیک: طراحی و پیاده سازی پروتکل انتخاب مجموعه مسیر منفصل بهینه
 105. دانلود متن کامل پایان نامه ارشد شیمی درباره پیرانها
 106. دانلود پایان نامه شیمی با موضوع تکنولوژی و کاربرد درزگیرهای پلی اورتان
 107. پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی: مقایسه فرآیندهای نفوذ فیزیکی و واکنش سطحی در کریستالیزاسیون قند
 108. متن کامل سمینار شیمی طراحی فرآیند: مدلسازی استخراج از دانه های گیاهی با استفاده از سیال فوق بحرانی دی اکسید کربن
 109. پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی محیط زیست: شبیه سازی راکتورهای حلقوی هوایی با استفاده از دینامیک محاسباتی سیال
 110. دانلود "سمینار" مهندسی شیمی فرآیند: ارزیابی فن آوری GTL
 111. "پایان نامه" شیمی فرآیند: بازیابی سرب از پسماند باقیمانده از کارخانجات سرب و روی
 112. سمینار شیمی: اهمیت و لزوم ارزیابی پیامد انتشار گاز کلر در مجتمع های شهری و صنعتی
 113. "پایان نامه" شیمی فرآیند: بررسی امکان به کارگیری فرآیندهای جداسازی غشایی
 114. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی طراحی فرآیند: ارائه مدلی برای مدیریت HSE
 115. پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی فرآیند: شبیه سازی راکتور پیرولیز پروپان به روش CFD
 116. سمینار شیمی محیط زیست: بررسی روش های بیولوژیکی برای حذف آلاینده ها
 117. "پایان نامه" شیمی: بررسی انتقال جرم درون قطرات و ارائه یک مدل جدید
 118. متن کامل سمینار شیمی فرآیند: مدلسازی جداسازی غشایی LPG از جریان های گازی با استفاده از شبکه عصبی
 119. "پایان نامه" شیمی: بهینه سازی و طرح فرایند پوشش خودرویی هوشمند با قابلیت خود ترمیمی
 120. سمینار شیمی محیط زیست: شبیه سازی هیدرودینامیکی راکتورهای هوایی با استفاده از cfd
 121. متن کامل سمینار شیمی طراحی فرآیند: شبیه سازی نشست کک در مبدل خط انتقال واحد اولفین توسط نرم افزار Fluent
 122. سمینار شیمی طراحی فرآیند: بررسی و مطالعه فرآیند تولید سوخت های مصنوعی به روش GTL
 123. "پایان نامه" شیمی: ارائه و حل عددی یک مدل ریاضی در رهایش کنترل شده داروی ایبوپروفن
 124. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی فرآیند: مدلسازی شبکه ای جریان در یک بستر فشرده
 125. متن کامل سمینار شیمی فرآیند: اصول طراحی خشک کن های پاششی برای خشک کردن فرآورده های بیولوژیک
 126. پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی فرآیند: بهینه سازی واحد شکست کاتالیستی بستر سیال با استفاده از الگوریتم ژنتیک
 127. سمینار شیمی فرآیند: افزایش راندمان حذف رطوبت از گاز توسط دسیکنت ها از طریق افزودنی به آن ها
 128. پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی طراحی فرایند: اصلاح شبکه مبدل های حرارتی واحد تقطیر پالایشگاه تهران
 129. سمینار شیمی: ارزیابی عملکرد فرآیند ترسیب الکتروشیمیایی در حذف کروم از فاضلاب های صنعتی
 130. دانلود سمینار شیمی فرآیند: مدل rate-based در ستون های تقطیر واکنشی
 131. سمینار شیمی: تجزیه و تحلیل اثرات و عواقب حوادث نامطلوب در یکی از مجتمع های پتروشیمی ایران
 132. پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی مهندسی فرایند: تاثیر تغییر پارامترهای عملیاتی بر فرآیند پیش تفکیک میعانات گازی
 133. متن کامل سمینار شیمی طراحی فرآیندهای نفت: بهینه سازی تولید اتیلن و پروپیلن در مجتمع پتروشیمی مارون
 134. سمینار شیمی فرآیند: بررسی مدل سازی دینامیکی واکنش جفت شدن اکسایشی متان
 135. سمینار شیمی مهندسی فرآیند: بررسی فرآیندهای خالص سازی گاز طبیعی
 136. سمینار شیمی مهندسی فرآیند: جداسازی آرسنیک و جیوه از آب های فرآیندی
 137. سمینار شیمی مهندسی فرآیند: بررسی فرآیندهای تولید و جداسازی آروماتیک ها
 138. سمینار شیمی مهندسی فرآیند: شبیه سازی واحد غلظت شکن و ارائه راهکار جهت افزایش بنزین
 139. "پایان نامه" شیمی محیط زیست: مدلسازی ریاضی پیل های سوختی میکروبی و تولید همزمان الکتریسیته
 140. "پایان نامه" شیمی فرآیند: تبدیل مستقیم متان به اتیلن با استفاده از دو رآکتور کاتالیستی
 141. "پایان نامه" شیمی طراحی فرآیند: کریستالیزاسیون اسیدفسفریک به وسیله سرمایش مستقیم
 142. سمینار شیمی طراحی فرآیند: مدلسازی و شبیه سازی نشست کک در مبدل خط انتقال
 143. متن کامل سمینار شیمی محیط زیست: مدلسازی و شبیه سازی فیلتر بیولوژیکی برای حذف آلاینده های آلی
 144. "پایان نامه" شیمی: آنالیز ریسک پذیری مخازن گازهای سمی در مجتمع پتروشیمی شیراز
 145. سمینار شیمی فرایند: بررسی جداسازی LPG از جریانات گازی توسط فرایند غشایی
 146. سمینار شیمی مهندسی فرآیند: تولید انواع روغن های روانکار و کاربردهای آن
 147. پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی فرآیند: کاربرد CFD در مدل سازی دانه کاتالیست متخلخل تیتانیت پروسکایت
 148. سمینار شمی فرآیند: طراحی و بهینه سازی برج تقطیر جداسازی اورتو زایلین از مخلوط زایلین ها
 149. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی: مدلسازی هیدروژناسیون روغن های نباتی در جهت کاهش ایزومر ترانس
 150. سمینار شیمی طراحی فرآیند: بررسی تولید گاز سنتز در راکتورهای پلاسمای مایکروویو
 151. سمینار شیمی فرآیند: عوامل موثر بر راندمان کوره های دوار سیمان و آنالیز اکسرژی در سیستم پخت سیمان هگمتان
 152. متن کامل سمینار شیمی طراحی فرایند: مدلسازی کاهش فعالیت کاتالیست Pt – Sn/Al2O3 فرآیند دهیدروژناسیون
 153. "پایان نامه" شیمی فرآیند: ارزیابی و ارتقای قابلیت اطمینان و در دسترس بودن یک واحد صنعتی
 154. "پایان نامه" شیمی محیط زیست: جداسازی آمونیاک از پساب توسط بیوفیلتر
 155. "پایان نامه" شیمی فرآیند: بررسی سینتیکی تولید گاز سنتز به روش اکسیداسیون جزئی متان
 156. متن کامل سمینار شیمی فرآیند: بررسی پدیده کوالسنس در سیستم های پراکنده مایع و مایع بهم خور
 157. "پایان نامه" شیمی فرآیند: بررسی تولید گاز سنتز در راکتور کروناس پالسی
 158. متن کامل سمینار شیمی محیط زیست: ارتقاء کیفیت پساب خروجی از برکه های تثبیت به کمک مواد منعقد کننده معدنی
 159. سیمنار ارشد مهندسی شیمی طراحی فرآیند صنایع نفت: طراحی شبکه مبدل های حرارتی واحد تولید کمپلکس PVC
 160. "پایان نامه" شیمی فرآیند: مدلسازی استفاده از فن آوری غشا در تصفیه گاز طبیعی
 161. سمینار شیمی: مدلسازی و شبیه سازی راکتور دوغابی سنتز فیشر – تروپش جهت تولید سوخت های سنتزی
 162. سمینار شیمی طراحی فرآیند: مدلسازی فرایند حلالیت ایبوپروفن در دی اکسید کربن فوق بحرانی
 163. "پایان نامه" شیمی: مدلسازی و شبیه سازی رآکتور واکنش زوج شدن اکسیداسیونی متان
 164. "پایان نامه" شیمی فرآیند: مدلسازی و شبیه سازی شکست آسفالتین با مدل سینتیکی تکه ای
 165. سمینار شیمی فرآیند: ساخت مدل آزمایشگاهی و مدل سازی دینامیک سیالات محاسباتی اختلاط
 166. متن کامل سمینار شیمی فرآیند: اندازه گیری ضریب نفوذ گازهای N2 و CO2 و CH4 در هیدروکربن های نفتی
 167. "پایان نامه" شیمی محیط زیست: بررسی و تحلیل پیامد حادثه انتشار آمونیاک از مخازن آمونیاک
 168. متن کامل سمینار شیمی طراحی فرایند: مدلسازی سینتیکی واکنش های فرایند ISOMAX جهت ارتقاء برش های سنگین نفتی
 169. سمینار شیمی: مدلسازی ریاضی غیر فعال شدن سولفات زیرکونیای اصلاح شده با پلاتین در فرایند الکیلاسیون
 170. "پایان نامه" شیمی فرآیند: مدلسازی سینتیکی واکنش های فرآیند visbreaking
 171. پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی محیط زیست: حذف فتوکاتالیستی آمونیاک از پساب های صنعتی به وسیله نانو ذرات TiO2
 172. متن کامل سمینار شیمی محیط زیست: تصفیه شیرابه در پیل های سوختی میکروبی و تولید همزمان الکتریسیته
 173. "پایان نامه" شیمی فرآیند: مدلسازی تصفیه فاضلاب حاوی آمونیم با روش ترکیبی نیتریفیکیشن جزئی
 174. پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی: شبیه سازی فرآیند تولید متیل استات با استفاده از Rate-Baded Model
 175. سمینار شیمی طراحی فرآیند: مدلسازی و شبیه سازی فرآیند جذب سطحی در مرکاپتان زدایی
 176. سمینار شیمی طراحی فرایندهای نفتی: مدلسازی و تحلیل ترمودینامیکی فرآیند خشک کردن
 177. "پایان نامه" شیمی فرآیند: مدلسازی ریاضی راکتور بستر ثابت تبدیل مستقیم متان به متانول
 178. پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی محیط زیست: مدلسازی راکتور اختلاط کامل لجن فعال در تصفیه پساب شهری
 179. متن کامل سمینار شیمی: بررسی و انجام عملیات DATA RECONCILIATION در کوره های شکست حرارتی
 180. "پایان نامه" شیمی طراحی فرآیند: مدلسازی ریاضی از استخراج فوق بحرانی روغن آفتابگردان
 181. متن کامل سمینار شیمی: مدلسازی ریاضی و تعیین پارامترهای موثر در فرآیند خشک کردن ضایعات سبزیجات
 182. متن کامل سمینار شیمی: طراحی و شبیه سازی مخلوط کن های استاتیکی و تدوین الگوریتم به کارگیری آن ها در مبدل های حرارتی
 183. سمینار شیمی طراحی فرآیند: مطالعه فرایند ISOMAX و بررسی مدلسازی سینتیکی واکنش
 184. سمینار شیمی طراحی فرایند: بررسی کیفی علل ترک در سیلر درزگیرهای مصرفی در خودروسازی ها
 185. "پایان نامه" شیمی محیط زیست: مدلسازی انتشار گاز کلر در تاسیسات تصفیه خانه ها
 186. سمینار شیمی طراحی فرآیندهای نفت: مدلسازی ریاضی راکتورهای شعاعی جهت تولید استایرین
 187. سمینار شیمی مهندسی فرآیند: کاربرد MTBE به عنوان جایگزین تترااتیل سرب در بنزین
 188. پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی طراحی فرآیندهای صنایع نفت: مدل سازی حلالیت گاز CO2 در مخلوط حلال های آمین دار
 189. سمینار شیمی محیط زیست: روش های بیولوژیکی در حذف سولفور از گاز طبیعی
 190. "پایان نامه" شیمی: بهینه سازی تولید و مصرف انرژی آسیاب های کارخانه سیمان هگمتان
 191. "پایان نامه" شیمی: توسعه و تدوین الگوریتم طراحی مبدل های حرارتی فشرده پلیت – فین
 192. سمینار شیمی محیط زیست: مقایسه کارایی و اقتصادی سیستم های اسمز معکوس و الکترودیالیز
 193. "پایان نامه" شیمی: بررسی امکان جایگزینی ترکیبات آمین به جای DEA در فرایند شیرین سازی گازها
 194. متن کامل سمینار شیمی طراحی فرایندهای صنایع نفتی: شبیه سازی و بهینه سازی راکتور تولید بنزین از پلی اتیلن سنگین
 195. دانلود پایان نامه ارشد شیمی : مطالعه اثرات استریو الکترونی بر روی رفتار صورت بندی های محوری و استوایی
 196. پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی : سنتز شیمیایی و شناسایی نانو­کامپوزیت­های پلی(3-متیل­تیوفن)/ SiO2
 197. پایان نامه شیمی آلی : نانو آمیزه های جدید از کو پلی (اتر- اورتان) با الگوی نرم – سخت
 198. پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی آلی : طراحی و ساخت پلیمر قالب مولکولی ویژه با نانو ذرات سیلیکا
 199. پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی : طراحی و بهینه سازی تولید بیودیزل از روغن سبوس برنج به روش ترانس استریفیکاسیون
 200. پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی آلی : سنتز مشتق جدیدی از یک کتو دی آزیریدین از طریق آمیناسیون
 201. پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی آلی : محاسبات ab initio‌ و QSAR داروهای ضد سرطان کمپلکس های پلاتین و پالادیم
 202. دانلود پایان نامه شیمی : مطالعه وابستگی کمی ساختار – فعالیت سری پیریمیدینو پیریمیدین ها
 203. پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی : محاسبات تابع چگالی خواص جذب 1-متیل-1-نیتروزواوره
 204. "پایان نامه" نفت: استفاده از مدل‌سازی هوشمند در فرآیند طراحی و عیب یابی عملیات حفاری
 205. "پایان نامه" نفت: افزایش کیفیت مقطع کوچ زمانی توسط روش تصویر سازی سطح برانبارش مشترک در حوزه دورافت مشترک
 206. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی واکنش سه جزئی ایساتین، مالونیتریل و سیستم های انولیزه شونده
 207. پایان نامه بررسی واکنش ترکیبات اسیدی آلی با استرهای استیلنی
 208. پایان نامه مطالعه سینتیک جذب سطحی رنگ آزو نارنجی توسط خاک اصلاح شده
 209. پایان نامه مطالعه حذف 2-پیکولین توسط کامپوزیت مس پلی اکریل آمید
 210. پایان نامه پیش بینی عملکرد غشاهای اسمز معکوس با استفاده ازبهینه سازی، مدل سازی ریاضی و حل مدل به کمک روشهای عددی
 211. پایان نامه سنتز مشتقات نفتواکسازین ومشتقات سمی کاربازید
 212. پایان نامه بهینه سازی فرآیند بیولیچینگ سرباره مجتمع مس سرچشمه
 213. پایان نامه مطالعات آزمایشگاهی شکست سنگ های آهکی توسط لیزر فیبری
 214. پایان نامه بررسی تشکیل گونه منگنز-اکسو به وسیله منگنز پورفیرین : اوره-هیدروژن پروکسید
 215. پایان نامه شبیه سازی و بهینه سازی راکتور بیولوژیکی تولیدکننده بوتانول
 216. پایان نامه کنترل فرکانس میکروشبکهAC با استفاده از کنترلر PI فازی در مد جزیره ای
 217. پایان نامه کارشناسی ارشد:ارتقای روش های مختلف پیش بینی فشاربخار مواد مختلف
 218. پایان نامه ارشد : بررسی عملکرد حلال های مختلف جهت جذب دی اکسیدکربن در برج جذب بستر سیال
 219. دانلود پایان نامه : حذف فنول از پساب های صنعتی با استفاده از فناوری نانو
 220. دانلود پایان نامه : ساخت کامپوزیت پلی پیرول بر روی پلی وینیل الکل و کاربرد آن در حذف رنگ متیل اورانژ از محلول های آبی
 221. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد اصلاح الکترود خمیرکربن با نانو ذرات SiO2 و کاربرد آن به عنوان زیست حسگر الکتروشیمیایی
 222. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد کاربرد ضایعات چای بعنوان یک جاذب ارزان قیمت جهت استخراج منگنز از نمونه ­های غذایی
 223. پایان نامه : مدلسازی، شبیه سازی و بهینه سازی رآکتور بسترچکه-ای پتروشیمی جم به منظور هیدروژناسیون 1و3-بوتادین
 224. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدلسازی QSAR سمیت مایعات یونی
 225. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدلسازی خواص بحرانی مواد آلی
 226. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدل‌سازی و شبیه‌سازی حذف فنل از پساب توسط بیوراکتور از نوع تماس دهنده غشایی
 227. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی مواد تشکیل دهنده اسانس وعصاره چند گونه از گیاهان بومی شمال ایران مانند گونه گیاهی عشقه (Hedera Pastuchovii) ولیلکی ((GleditsiaCaspica وتعیین خواص ضدباکتریایی وآنتی اکسیدانی
 228. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی برهمکنش کمپلکسهای ضد سرطان دی فنیل تین دی کلراید با استفاده از ذرات نانو با C.T DNA و دی متیل تین دی کلراید با F.S DNA
 229. پایان نامه اندازه گیری اسپکتروفوتومتریک مقادیر بسیار ناچیز پالادیوم در نمونه های مائی توسط تکنیک یک مرحله ای میکرواستخراج مایع – مایع پخشی در سرنگ
 230. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی اثر امواج مایکروویو بر استخراج اسانس وترکیبات شیمیایی موجود در برخی نمونه های گیاهی
 231. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بهینه سازی فرایند واجذب WF6 بر روی نانوجاذب NaF
 232. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تخریب سونوشیمیایی مالاشیت سبزدرمحلول آبی در حضوررادیکالهای پرسولفات فعال شده توسط یونهای کبالت و آهن
 233. دانلود پایان نامه : مدلسازی، شبیه سازی و بهینه سازی رآکتور بسترچکه-ای پتروشیمی جم به منظور هیدروژناسیون 1و3-بوتادین
 234. دانلود پایان نامه ارشد درباره آنتالپی تبخیر
 235. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ساخت کامپوزیت پلی پیرول بر روی پلی ونیل الکل و کاربرد آن در حذف رنگ متیلن بلو از محلول های آبی
 236. پایان نامه کارشناسی ارشد مدل‌سازی ریفرمر کاتالیستی مونولیتی خودگرمازا برای تولید هیدروژن برای پیل‌های سوختی
 237. پایان نامه مدل سازی حذف یون کلرید از میعانات گازی با استفاده از نانوفیلتراسیون
 238. پایان نامه مدلسازی ترکیبی فرازآوری با گاز جهت بررسی اثر دما و ترکیب گاز تزریقی
 239. پایان نامه اثر مواد افزودنی بر مورفولوژی کریستال در فرآیند تبلور اگزالات کلسیم
 240. دانلود پایان نامه : مدل­سازی فرآیند تولید ترکیبات آلی با استفاده از سیستم پیل سوختی میکروبی معکوس
 241. پایان نامه اصلاح خواص فیزیکی و شیمیایی عایق‌های رطوبتی
 242. پایان نامه مطالعه تجربی و مدلسازی ریاضی خشک کن دوار صنعتی تولید دی کلسیم فسفات
 243. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ساخت غشا اولترا فیلتراسیون پلی اکریلونیتریل حاوی نانو ذرات TiO2 به منظور جداسازی پلی‌اکریل‌آمید کاتیونی از پساب کارخانه زغالشویی
 244. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد سنتز و بررسی اثر فرآیند بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی نانوکامپوزیت­های ترموپلاستیک پلی­یورتان- خاک رس اصلاح شده
 245. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:طراحی سیستم کنترل برای راکتور بستر سیال تولید پلی اتیل
 246. پایان نامه مدل سازی سینتیک خشک کردن چای با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
 247. پایان نامه سنتز و بررسی اثرات ضد دردی مشتق جدید از خانواده دارویی فنسیکلیدینها
 248. پایان نامه کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی برای تشخیص مدل چاه های افقی
 249. پایان نامه بررسی آزمایشگاهی اکسایش الکتروشیمیایی فنل برای تصفیه پساب
 250. پایان نامه بررسی پارامترهای موثر بر تولید ژل آلومینا به روش سل- ژل
 251. پایان نامه : ساخت حسگر الکتروشیمیایی نانو ساختار جهت اندازه گیری میزان سم آلوده کننده آترازین موجود در آب و پساب ها
 252. پایان نامه شبیه‌سازی دینامیکی خطوط لوله انتقال گاز در شرایط حاد برودتی
 253. دانلود پایان نامه : طراحی پایه‌ی حلقه‌ی دریزو و استفاده ‌از حلال هیدروکربنی در فرایند نم‌زدایی در پالایشگاه فراشبند
 254. پایان نامه مدل جدید تراوایی برای غشاهای ماتریس آمیخته پرشده بانو ذرات تراوا
 255. پایان نامه : مدلسازی ریاضی سینتیک هسته گذاری و رشد نانو ذرات پلیمری در فرایند پلیمریزاسیون امولسیونی با استفاده از نتایج هدایت سنجی
 256. پایان نامه بررسی اثر گلیکول ها و گلیکول اتر ها بر پدیده ی انسداد میعانی مدل سازی
 257. پایان نامه : ارزیابی و شناسایی مخاطرات فرآیندی واحد Utility پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی با استفاده از تکنیک HAZOP
 258. داملود پایان نامه ارشد : بررسی اثرات استخلاف آلکیل بر خواص ساختاری و الکترونی پلی¬تیوفن با استفاده از روش¬های آغازین و نظریه تابع چگالی
 259. دانلود پایان نامه:بررسی اثر غلظت سورفاکتنت پلی ونیل پیرولیدن pvp در اندازه نانو ذرات در پروسه تولید نانو دارو با استفاده از روش رسوب حلال ضد حلال در میکروکانالها
 260. دانلود پایان نامه : سنتز غربال های مولکولی سیلیکوآلومینو فسفات در ابعاد نانو و کاربردهای آن -در الکتروشیمی-
 261. دانلود پایان نامه : مطالعه آزمایشگاهی تولید اکسید آهن در مقیاس ریزساختاری با استفاده از روش ترسیب با ضد حلال فوق بحرانی
 262. پایان نامه ارشد : اندازه گیری ومقایسه مقادیر سرب وکادمیوم در زیتونهای سبز
 263. پایان نامه ارشد :به کارگیری N-گرافن دوپه شده با نانوذرات پلاتین و نانو کامپوزیت Pt-Fe
 264. پایان نامه بهینه‌سازی شبکه مبدل‌های پیش‌گرم واحد تقطیر80 پالایشگاه آبادان
 265. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تهیه بیوگاز از پارچه های مواد پسماندی
 266. پایان نامه ارشد : پارامترهای موثر بر ساخت نانو کاتالیست Al2O3 – γ Ir
 267. پایان نامه تهیه الکترود خمیر کربن اصلاح شده با مایع یونی واجد یون­های نیکل
 268. دانلود پایان نامه دکتری : تخریب زیستی اتیل مرکاپتان با استفاده از سیستم میکروبی تثبیت یافته
 269. پایان نامه کارشناسی ارشد تولید پروتئین تک یاخته از تفاله نیشکر در تخمیر حالت جامد در بیورآکتور سینی دار
 270. پایان نامه تجزیه‌ی الکتروشیمیایی فرمالدئید
 271. پایان نامه سنتز نانو ذرات سیلیکون دی اکسید از ضایعات روغن سیلیکون با استفاده از روش تف زاد
 272. دنلود پایان نامه ارشد : مطالعه آزمایشگاهی پدیده ی سایش گاز حاوی شن و قطرات مایع در خطوط لوله
 273. پایان نامه استفاده از مدل‌سازی هوشمند در فرآیند طراحی و عیب یابی عملیات حفاری
 274. دانلود پایان نامه : تولید بیو پلیمر پلی هیدروکسی آلکانوآتها وبررسی امکان استفاده آنها در نانوکامپوزیتهای پلیمری
 275. پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی و شناسایی مخاطرات فرآیندی واحد Utility پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی
 276. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی اثر امواج مایکروویو بر استخراج اسانس و ترکیبات شیمیایی موجود در برخی نمونه های گیاهی
 277. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی برهمکنش کمپلکس های ضد سرطان دی فنیل تین دی کلراید با استفاده از ذرات نانو
 278. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تخریب سونوشیمیایی مالاشیت سبز در محلول آبی در حضور رادیکال های پرسولفات فعال شده
 279. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی کارآیی نانوذرات تیتانیوم دی اکسید تثبیت شده در حذف کلرامفنیکول بعنوان یک آلاینده مدل از ترکیبات دارویی
 280. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی فعالیت نانوکاتالیست آندی بر پایه پلاتین جهت کاربرد در پیل های سوختی الکلی مستقیم
 281. پایان نامه ارشد : شبیه سازی پدیده ی کشش سطحی دینامیکی در سیستم های نفت-حلال بر اساس فرآیند نفوذ
 282. پایان نامه کارشناسی ارشد تهیه الکترود خمیر کربن اصلاح شده با مایع یونی واجد یون­ های نیکل و کاربرد آن برای اکسایش الکتروکاتالیزی متانول و فرمالدهید
 283. پایان نامه کارشناسی ارشد تهیه و تعیین مشخصات نانوکامپوزیت های زیست تجزیه پذیر نشاسته و پلی وینیل الکل و کادمیم سولفید
 284. پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعه ترمودینامیکی جذب برخی یون های فلزی بر روی برگ درخت Ziziphus اصلاح شده با نانوگرافن
 285. پایان نامه کارشناسی ارشد مقایسه کارآیی پوشش‌های کروم و کروم‌ اکسید برای جلوگیری از خوردگی فولاد کورتن در آب دریا
 286. پایان نامه کارشناسی ارشد مدلسازی ریاضی پیل های سوختی میکروبیولوژیکی با هدف تولید انرژی و تصفیه فاضلاب
 287. پایان نامه کارشناسی ارشد شناسایی اجزای تشکیل دهنده اسانس و بررسی اثرات ضد میکروبی دو گیاه Morina persica L. و Physospermum cornubiense (L.) DC
 288. پایان نامه کارشناسی ارشد شناسایی سرطان ریه با استفاده از نانوحسگر زیستی بر پایه‌ نانوهیبرید گرافن اکسید – DNA
 289. پایان نامه کارشناسی ارشد سنتز و شناسایی کمپلکس­های جدید دارویی از گالیم و قلع و تیتانیم و مطالعات کلینیکی تعدادی از آن­ها در درمان برخی رده ­های سلول­های سرطانی
 290. پایان نامه کارشناسی ارشد ساخت غشا اولترا فیلتراسیون پلی اکریلونیتریل حاوی نانو ذرات TiO2 به منظور جداسازی پلی‌ اکریل‌ آمید کاتیونی
 291. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی مواد تشکیل دهنده اسانس و عصاره چند گونه از گیاهان بومی شمال ایران
 292. پایان نامه بررسی طیـف¬سنجی رزونانس مـغناطیسی هسته 31P و 27Al محلول¬های آلومینوفسفات و توصیف غربال¬های مولکولی سنتز شده پایه فسفاتی توسط تکنیک¬های FT-IR، XRD و SEM
 293. پایان نامه تولید آنزیم پروتئاز در بیوراکتور سینی‌دار با استفاده از فرآیند تخمیر حالت جامد
 294. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی و پایش کاهش گوگرد از بنزین های یورو 4
 295. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی کمی ریسک ناشی ازحوادث فرآیندی در ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان رامسر
 296. پایان نامه کارشناسی ارشد استخراج نقطه­ ی ابری اورانیم و اندازه­ گیری آن در نمونه ­های آبی به ویژه آب دریا
 297. پایان نامه کارشناسی ارشد استفاده از مدل سطحی برای بهینه سازی فرآیند هیدرولیز اسید رقیق از پوست سبز گردو برای تولید گلوکز
 298. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد امکان سنجی تبدیل میعانات گازی به سوخت های قابل مصرفی ( بنزین )
 299. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی پیرولیز حرارتی و کاتالیستی پلی الفین ها و رابرها
 300. دانلود پایان نامه:بررسی تکنولوژی های موجود برای سولفورزدایی از نفتای برج تقطیر و شبیه سازی فرآیند آن
 301. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی خواص اساسی بایو کامپوزیت ژلاتین / اسانس زیره سبز و اثرات آن بر پارامتر های معادلات رشد میکروبی استافیلو کوکوس اورئوس
 302. دانلود پایان نامه:بررسی خواص اساسی بایو نانو کامپوزیت نشاسته تاپیوکا / نانو دی اکسید تیتانیوم و اثر آن بر پارامتر­های رشد میکروبی اشریشیا کلی
 303. دانلود پایان نامه:بهینه سازی برج تقطیر با استفاده از مفهوم انتگراسیون حرارتی داخلی و تحلیل اکسرژی
 304. دانلود پایان نامه:تهیه نانولوله کربنی چند دیواره پوشش داده‌شده با پلی آنیلین به‌عنوان جاذب جهت حذف سریع رنگزای آبی مستقیم از پساب‌های صنعتی
 305. دانلود پایان نامه:تهیه و بررسی خواص نانو کامپوزیت­های پلی متیل متاکریلات / خاک رس دوبار اصلاح شده به روش پلیمریزاسیون سوسپانسیونی درجا
 306. پایان نامه کارشناسی ارشد حل تشابهی جریان سکون متقارن محوریِ نانوسیال تراکم ناپذیر بر روی استوانه ساکن با در نظر گرفتن مکش سطحی یکنواخت در سطح
 307. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ساخت و ارزیابی غشای نانو کامپوزیتی پلی سولفون – نانو ذرات معدنی
 308. دانلود پایان نامه:سنتز کامپوزیت و نانوکامپوزیت پلی تیوفن / پلی استایرن با استفاده از پایدارکننده پلی وینیل پیرولیدون (PVP) در محیط آبی و بررسی ساختار شیمیایی و شکل شناختی محصول جهت جداسازی یون Zn2+
 309. دانلود پایان نامه:شبیه سازی فرآیند گوگردزدایی از میعانات گازی و بررسی پارامترهای موثر در راندمان واحد
 310. پایان نامه کارشناسی ارشد شبیه‌سازی دینامیکی واحد احیا کاستیک و بهینه‌سازی پارامترهای عملیاتی پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی
 311. دانلود پایان نامه:مدل سازی توزیع حباب ها در سیستم بستر شناور گاز- مایع به روش دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)
 312. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدل سازی جذب سطحی آمونیاک بر روی کربن فعال با استفاده از سیستم استنتاجفازی – عصبی
 313. پایان نامه کارشناسی ارشد مدل سازی ایزوترم جذب رطوبت تعادلی و بررسی خواص اساسی فیلمهای ترکیبی SSPS و ژلاتین ساپورت شده با نانو دی اکسید تیتانیوم
 314. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدلسازی و بررسی شرایط فیزیکی تشکیل هیدرات در لوله‌های انتقال گاز
 315. پایان نامه مدلسازی ریاضی پیل های سوختی میکروبیولوژیکی با هدف تولید انرژی و تصفیه فاضلاب
 316. پایان نامه مدلسازی و شبیه‌سازی فرآیند نمک‌زدایی الکترواستاتیک نفت خام
 317. پایان نامه مطالعه آزمایشگاهی حذف کادمیوم از آب آشامیدنی
 318. پایان نامه کارشناسی ارشد ابداع دستگاه جدید اسانس گیری از گیاه با بخار سرد ایجاد شده از طریق کاویتاسیون
 319. پایان نامه کارشناسی ارشد استفاده از باکتری های امولسیون کننده نفت سنگین در جلوگیری از رسوب گذاری در مسیر خط لوله
 320. پایان نامه کارشناسی ارشد استفاده از ساقه‌ گیاه خاکشیر در حذف آلایندگی رنگی از محیط‌های آبی و بررسی تأثیر عملکرد جاذب در مقیاس نانو بر حذف
 321. پایان نامه کارشناسی ارشد اصلاح خواص فیزیکی و شیمیایی عایق‌های رطوبتی با استفاده از گوگرد و خاک تصفیه روغن
 322. پایان نامه کارشناسی ارشد اندازه گیری اسپکتروفوتومتریک مقادیر بسیار ناچیز پالادیوم در نمونه های مائی توسط تکنیک یک مرحله ای میکرواستخراج مایع و مایع پخشی در سرنگ
 323. پایان نامه کارشناسی ارشد اندازه گیری و مقایسه مقادیر سرب و کادمیوم در زیتونهای سبز مناطق علی آباد رودبار با استفاده از دستگاه جذب اتمی
 324. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی ساختار الکترونی و خواص لیگاند شیف باز N4S2 و کمپلکس‌های آن با بعضی عناصر واسطه با استفاده از نظریه عامل دانسیته
 325. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی طیـف­ سنجی رزونانس مـغناطیسی هسته 31P و 27Al محلول­ های آلومینوفسفات
 326. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی نظری اثر حضور ناخالصی های لانتانیدی بر روی ساختار الکترونی نانولوله های کربنی
 327. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی و انتخاب سیستم مناسب تصفیه آب تولید شده همراه نفت جهت استفاده در سکوهای نفتی
 328. پایان نامه کارشناسی ارشد بکار­گیری الکترود­های اصلاح شده با مایعات یونی و نانو­تیوب­ های کربنی برای اندازه ­گیری الکتروتجزیه­ ترکیبات اعتیاد­آور
 329. پایان نامه کارشناسی ارشد به کارگیری N-گرافن دوپه شده با نانوذرات پلاتین و نانو کامپوزیت Pt-Fe در سنجش­ های الکتروشیمیایی و تبدیلات انرژی
 330. پایان نامه کارشناسی ارشد پلی آمید و اترهای آروماتیک جدید فلوئوردار سنتز و مطالعه بر روی گرانروی محلول و حل پذیری و گرماتابی و بلورینگی
 331. پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر عصاره گیاه موسیر بر برخی فاکتورهای بیوشیمیایی و بافت پانکراس و کبد و کلیه رت های صحرایی نر دیابتیک ناشی از تزریق استرپتوزوتوسین
 332. پایان نامه کارشناسی ارشد تهیه الکترودهای کربن سرامیکی و کربن شیشه ای اصلاح­ شده با نانولوله کربن و مولکول های کروسین
 333. پایان نامه کارشناسی ارشد تهیه و بررسی فعالیت کاتالیزگری نانوکامپوزیت­ های تیتانیوم دی اکسید دوپه شده با تعدادی از عناصر لانتانیدی
 334. پایان نامه کارشناسی ارشد تولید بیوپلیمر پلی هیدروکسی آلکانوآت ها و بررسی امکان استفاده آنها در نانوکامپوزیت های پلیمری
 335. پایان نامه کارشناسی ارشد حذف فلزات سنگین از فاضلاب‌های صنعتی با استفاده از نانو ذرات مگهمایت اصلاح شده با پلیمرهای سنتزی جدید
 336. پایان نامه کارشناسی ارشد ساخت و ارزیابی کاتالیزور وانادیل پیرو فسفات حاوی کبالت و کاربرد آن در اکسیداسیون انتخابی الکل ها
 337. پایان نامه کارشناسی ارشد سنتز سه جزیی اسپیرو 1,3 اکسازین­ها با استفاده از ایمین­ های مزدوج و استر استیلنی و ترکیبات کربونیل­دار فعال
 338. پایان نامه کارشناسی ارشد سنتز گزینش­ پذیر برخی از مشتق ­های دی­ هیدرو­پیرانو کرومن از طریق واکنش­های سه ­جزئی با استفاده از نانوذرات منیزیم اکسید
 339. پایان نامه کارشناسی ارشد سنتز نانو ساختارهای آلومینیوم فسفات و کلسیم فسفات به روش سولوترمال
 340. پایان نامه کارشناسی ارشد سنتز نانوذرات مغناطیسی آهن پوشیده شده با هیدروکسی آپاتیت و بررسی عملکرد آن ها
 341. پایان نامه کارشناسی ارشد سنتز و بررسی اثر فرآیند بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی نانوکامپوزیت ­های ترموپلاستیک پلی­یورتان خاک رس اصلاح شده
 342. پایان نامه کارشناسی ارشد سنتز و شناسایی پلی اتر و آمید های فلوئوردار جدید مشتق از 2،′2- بیس 1،′1- بای­نفتیل و انواع دی­اسیدها
 343. پایان نامه کارشناسی ارشد سنتز و شناسایی لیگاند­های باز شیف مشتق شده از مشتقات سالیسیل­ آلدهید و 3-آمینو استوفنونو کمپلکس­های Cu(II) آن­ها
 344. پایان نامه کارشناسی ارشد شبیه سازی دینامیک ملکولی استخلافات پورفیرین و مطالعه کمی ساختار و ویژگی در آن ها
 345. پایان نامه کارشناسی ارشد کاربرد ضایعات چای بعنوان یک جاذب ارزان قیمت جهت استخراج منگنز از نمونه­ های غذایی
 346. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدلسازی خواص بحرانی مواد آلی
 347. پایان نامه کارشناسی ارشد مدلسازی ریاضی سینتیک هسته گذاری و رشد نانو ذرات پلیمری در فرایند پلیمریزاسیون امولسیونی با استفاده از نتایج هدایت سنجی
 348. پایان نامه کارشناسی ارشد مدلسازی طول موج ماکزیمم جذب رنگ های آزو توسط الگوریتم مورچه و فعالیت داروئی مشتقات کاپساسین
 349. پایان نامه کارشناسی ارشد مدل‌سازی و شبیه‌ سازی حذف فنل از پساب توسط بیوراکتور از نوع تماس دهنده غشایی
 350. پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعات Ab-initio و DFT بر روی پایداری ترمودینامیکی نانولوله‌های بورون نیترید و بررسی NMR آن در حلال‌های مختلف
 351. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعه واکنش های چند جزئی در محیط آب میوه های طبیعی
 352. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد درباره حذف گوگرد
 353. پایان نامه -تحقیق تجربی پارامتر های موثر بر روی پیل سوختی میکروبی تک محفظه ای با ساختار حلقوی با استفاده از پساب صنایع شکلات سازی
 354. پایان نامه تولید آنزیمی استر 1- بوتیل اولئات با استفاده از سیستم سلولی قارچ رایزوپوس اوریزا

شما می توانید هزینه فایل مورد نظر را به شماره کارت موسسه خیریه محک واریز نموده

و تصویر رسید پرداخت را به همراه نام فایل به ایمیل

serderehi@gmail.com  

ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید

پرداخت به شماره کارت 0590-9950-9911-6037 به نام موسسه خیریه محک

پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعات Ab-initio و DFT بر روی پایداری ترمودینامیکی نانولوله‌های بورون نیترید و بررسی NMR آن در حلال‌های مختلف

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد : شیمی فیزیک

عنوان : مطالعات Ab-initio و DFT  بر روی پایداری ترمودینامیکی نانولوله‌های بورون نیترید و بررسی NMR آن در حلال‌های مختلف

بیشتر بخوانید

پایان نامه کارشناسی ارشد مدل‌سازی و شبیه‌ سازی حذف فنل از پساب توسط بیوراکتور از نوع تماس دهنده غشایی

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد : مهندسی شیمی

گرایش : شبیه‌ سازی و طراحی فرآیند

عنوان : مدل‌سازی و شبیه‌سازی حذف فنل از پساب توسط بیوراکتور از نوع تماس دهنده غشایی

بیشتر بخوانید

پایان نامه کارشناسی ارشد مدلسازی طول موج ماکزیمم جذب رنگ های آزو توسط الگوریتم مورچه و فعالیت داروئی مشتقات کاپساسین

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد : مهندسی شیمی

گرایش : تجزیه

عنوان : مدلسازی طول موج ماکزیمم جذب رنگ های آزو توسط الگوریتم مورچه و فعالیت داروئی مشتقات کاپساسین با استفاده از ماشین بردار پشتیبان

بیشتر بخوانید

پایان نامه کارشناسی ارشد مدلسازی ریاضی سینتیک هسته گذاری و رشد نانو ذرات پلیمری در فرایند پلیمریزاسیون امولسیونی با استفاده از نتایج هدایت سنجی

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد : مهندسی شیمی

گرایش : ترمودینامیک و سینتیک

عنوان : مدلسازی ریاضی سینتیک هسته گذاری و رشد نانو ذرات پلیمری در فرایند پلیمریزاسیون امولسیونی با استفاده از نتایج هدایت سنجی

بیشتر بخوانید

پایان نامه کارشناسی ارشد کاربرد ضایعات چای بعنوان یک جاذب ارزان قیمت جهت استخراج منگنز از نمونه­ های غذایی

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد : شیمی تجزیه

عنوان : کاربرد ضایعات چای بعنوان یک جاذب ارزان قیمت جهت استخراج منگنز از نمونه­ های غذایی

بیشتر بخوانید

پایان نامه کارشناسی ارشد شبیه سازی دینامیک ملکولی استخلافات پورفیرین و مطالعه کمی ساختار و ویژگی در آن ها

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد : مهندسی شیمی

گرایش : شیمی فیزیک

عنوان : شبیه سازی دینامیک ملکولی استخلافات پورفیرین و مطالعه کمی ساختار و ویژگی در آن ها

بیشتر بخوانید

پایان نامه کارشناسی ارشد سنتز و شناسایی لیگاند­های باز شیف مشتق شده از مشتقات سالیسیل­ آلدهید و 3-آمینو استوفنونو کمپلکس­های Cu(II) آن­ها

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد : مهندسی شیمی

گرایش : معدنی

عنوان : سنتز و شناسایی لیگاند­های باز شیف مشتق شده از مشتقات سالیسیل­ آلدهید و 3-آمینو استوفنون( X-Ph(OH)C=N-Ph-CO-CH3 (X = Br, H, NO2) L =) و کمپلکس­های Cu(II) آن­ها و بررسی تهیه نانو­ذرات اکسید مس از تجزیه حرارتی کمپلکس­ های تهیه شده

بیشتر بخوانید

پایان نامه کارشناسی ارشد سنتز و شناسایی پلی اتر و آمید های فلوئوردار جدید مشتق از 2،′2- بیس 1،′1- بای­نفتیل و انواع دی­اسیدها

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد : مهندسی شیمی

گرایش : شیمی آلی

عنوان : سنتز و شناسایی پلی اتر و آمید های فلوئوردار جدید مشتق از 2،′2- بیس (2- آمینو-4- تری­فلوﺋورو­متیل­فنوکسی)­- 1،′1- بای­نفتیل و انواع دی­اسیدها 

بیشتر بخوانید

پایان نامه کارشناسی ارشد سنتز و بررسی اثر فرآیند بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی نانوکامپوزیت ­های ترموپلاستیک پلی­یورتان خاک رس اصلاح شده

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد : مهندسی شیمی

گرایش : مهندسی پلیمر

عنوان : سنتز و بررسی اثر فرآیند بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی نانوکامپوزیت­ های ترموپلاستیک پلی­یورتان خاک رس اصلاح شده

بیشتر بخوانید

پایان نامه کارشناسی ارشد سنتز نانوذرات مغناطیسی آهن پوشیده شده با هیدروکسی آپاتیت و بررسی عملکرد آن ها

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد : مهندسی شیمی

گرایش : کاربردی

عنوان : سنتز نانوذرات مغناطیسی آهن پوشیده شده با هیدروکسی آپاتیت و بررسی عملکرد آنها برای جذب کبالت و روی  از محلول های آبی و اندازه ­گیری با اسپکترومتری جذب اتمی شعله

بیشتر بخوانید

پایان نامه کارشناسی ارشد سنتز نانو ساختارهای آلومینیوم فسفات و کلسیم فسفات به روش سولوترمال

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد : مهندسی شیمی

عنوان : سنتز نانو ساختارهای آلومینیوم فسفات و کلسیم فسفات به روش سولوترمال و با استفاده از فسفر تری کلرید و یا آلکیل و آریل فسفات های، تری متیل فسفات، تری بوتیل فسفات، تریس (2‐اتیل¬هگزیل) فسفات و تری فنیل فسفات

بیشتر بخوانید

پایان نامه کارشناسی ارشد سنتز گزینش­ پذیر برخی از مشتق ­های دی­ هیدرو­پیرانو کرومن از طریق واکنش­های سه ­جزئی با استفاده از نانوذرات منیزیم اکسید

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد : شیمی آلی

عنوان : سنتز گزینش­ پذیر برخی از مشتق ­های دی­ هیدرو­پیرانو[C-۲,۳] کرومن و بیس­ کومارین از طریق واکنش­های سه ­جزئی با استفاده از نانوذرات منیزیم اکسید

بیشتر بخوانید

پایان نامه کارشناسی ارشد سنتز سه جزیی اسپیرو 1,3 اکسازین­ها با استفاده از ایمین­ های مزدوج و استر استیلنی و ترکیبات کربونیل­دار فعال

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد : شیمی آلی

عنوان : سنتز سه جزیی اسپیرو 1,3-اکسازین­ها با استفاده از ایمین­های مزدوج و استر استیلنی و ترکیبات کربونیل­دار فعال و مطالعه فعالیت­های زیست شناختی آن­ها

بیشتر بخوانید

پایان نامه کارشناسی ارشد ساخت و ارزیابی کاتالیزور وانادیل پیرو فسفات حاوی کبالت و کاربرد آن در اکسیداسیون انتخابی الکل ها

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد : مهندسی شیمی

گرایش : شیمی فیزیک

عنوان : ساخت و ارزیابی کاتالیزور وانادیل پیرو فسفات حاوی کبالت و کاربرد آن در اکسیداسیون انتخابی الکل ها

بیشتر بخوانید

پایان نامه کارشناسی ارشد حذف فلزات سنگین از فاضلاب‌های صنعتی با استفاده از نانو ذرات مگهمایت اصلاح شده با پلیمرهای سنتزی جدید

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد : مهندسی شیمی

گرایش : تجزیه

عنوان : حذف فلزات سنگین از فاضلاب‌های صنعتی با استفاده از نانو ذرات مگهمایت اصلاح شده با پلیمرهای سنتزی جدید

بیشتر بخوانید

پایان نامه کارشناسی ارشد تولید بیوپلیمر پلی هیدروکسی آلکانوآت ها و بررسی امکان استفاده آنها در نانوکامپوزیت های پلیمری

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد : مهندسی شیمی

گرایش : بیوتکنولوژی

عنوان : تولید بیو پلیمر پلی هیدروکسی آلکانوآتها و بررسی امکان استفاده آنها در نانوکامپوزیتهای پلیمری

بیشتر بخوانید

پایان نامه کارشناسی ارشد تهیه و بررسی فعالیت کاتالیزگری نانوکامپوزیت­ های تیتانیوم دی اکسید دوپه شده با تعدادی از عناصر لانتانیدی

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد : مهندسی شیمی

گرایش : معدنی

عنوان : تهیه و بررسی فعالیت کاتالیزگری نانوکامپوزیت­ های تیتانیوم دی اکسید دوپه شده با تعدادی از عناصر لانتانیدی/ پلی­اکسومتالات

بیشتر بخوانید

پایان نامه کارشناسی ارشد تهیه الکترودهای کربن سرامیکی و کربن شیشه ای اصلاح­ شده با نانولوله کربن و مولکول های کروسین

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد : مهندسی شیمی

گرایش : تجزیه

عنوان : تهیه الکترودهای کربن سرامیکی و  کربن شیشه ای  اصلاح­ شده با نانولوله کربن و مولکول های کروسین و نانو ذرات اکسید روتنیم و مولکول های سلستین بلو و کاربرد آن­ها در اندازه ­گیری ترکیبات بیولوژی و شیمیایی

بیشتر بخوانید

پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر عصاره گیاه موسیر بر برخی فاکتورهای بیوشیمیایی و بافت پانکراس و کبد و کلیه رت های صحرایی نر دیابتیک ناشی از تزریق استرپتوزوتوسین

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد : بیوشیمی بالینی

عنوان :  تاثیر عصاره گیاه موسیر Allium hirtifolium بر برخی فاکتورهای بیوشیمیایی و بافت پانکراس و کبد و کلیه رت های صحرایی نر دیابتیک ناشی از تزریق استرپتوزوتوسین

بیشتر بخوانید

پایان نامه کارشناسی ارشد پلی آمید و اترهای آروماتیک جدید فلوئوردار سنتز و مطالعه بر روی گرانروی محلول و حل پذیری و گرماتابی و بلورینگی

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد : مهندسی شیمی

گرایش : آلی

عنوان : پلی (آمید-اتر) های آروماتیک جدید فلوئوردار سنتز و مطالعه بر روی گرانروی محلول و حل پذیری و گرماتابی و بلورینگی

بیشتر بخوانید

پایان نامه کارشناسی ارشد به کارگیری N-گرافن دوپه شده با نانوذرات پلاتین و نانو کامپوزیت Pt-Fe در سنجش­ های الکتروشیمیایی و تبدیلات انرژی

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد : مهندسی شیمی

گرایش : تجزیه

عنوان : به کارگیری N-گرافن دوپه شده با نانوذرات پلاتین و نانو کامپوزیت Pt-Fe در سنجش­ های الکتروشیمیایی و تبدیلات انرژی

بیشتر بخوانید

پایان نامه کارشناسی ارشد بکار­گیری الکترود­های اصلاح شده با مایعات یونی و نانو­تیوب­ های کربنی برای اندازه ­گیری الکتروتجزیه­ ترکیبات اعتیاد­آور

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد : مهندسی شیمی

گرایش : تجزیه

عنوان : بکار­گیری الکترود­های اصلاح شده با مایعات یونی و نانو­تیوب­ های کربنی برای اندازه ­گیری الکتروتجزیه­ ترکیبات اعتیاد­آور

بیشتر بخوانید

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی و انتخاب سیستم مناسب تصفیه آب تولید شده همراه نفت جهت استفاده در سکوهای نفتی

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد : مهندسی شیمی

گرایش : محیط زیست

عنوان : بررسی و انتخاب سیستم مناسب تصفیه آب تولید شده همراه نفت جهت استفاده در سکوهای نفتی

بیشتر بخوانید

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی نظری اثر حضور ناخالصی های لانتانیدی بر روی ساختار الکترونی نانولوله های کربنی

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد : مهندسی شیمی

عنوان : بررسی نظری اثر حضور ناخالصی های لانتانیدی بر روی ساختار الکترونی نانولوله های کربنی(CNT) و نانولوله های BC3،BC2N  

بیشتر بخوانید

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی طیـف­ سنجی رزونانس مـغناطیسی هسته 31P و 27Al محلول­ های آلومینوفسفات

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد : شیمی تجزیه

عنوان : بررسی طیـف­ سنجی رزونانس مـغناطیسی هسته 31P  و 27Al محلول­های آلومینوفسفات و توصیف غربال­های مولکولی سنتز شده پایه فسفاتی توسط تکنیک­های FT-IR، XRD و SEM

بیشتر بخوانید

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی ساختار الکترونی و خواص لیگاند شیف باز N4S2 و کمپلکس‌های آن با بعضی عناصر واسطه با استفاده از نظریه عامل دانسیته

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد : شیمی فیزیک

عنوان : بررسی ساختار الکترونی و خواص لیگاند  شیف باز  N4S2 و کمپلکس‌های آن با  بعضی عناصر واسطه با استفاده از نظریه عامل دانسیته

بیشتر بخوانید

پایان نامه کارشناسی ارشد اندازه گیری و مقایسه مقادیر سرب و کادمیوم در زیتونهای سبز مناطق علی آباد رودبار با استفاده از دستگاه جذب اتمی

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد : مهندسی شیمی

گرایش : شیمی مواد غذایی

عنوان : اندازه گیری و مقایسه مقادیر سرب و کادمیوم در زیتونهای سبز مناطق علی آباد رودبار از استان گیلان وطارم از استان زنجان با استفاده از دستگاه جذب اتمی

بیشتر بخوانید

پایان نامه کارشناسی ارشد اندازه گیری اسپکتروفوتومتریک مقادیر بسیار ناچیز پالادیوم در نمونه های مائی توسط تکنیک یک مرحله ای میکرواستخراج مایع و مایع پخشی در سرنگ

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد : شیمی تجزیه

عنوان : اندازه گیری اسپکتروفوتومتریک مقادیر بسیار ناچیز پالادیوم در نمونه های مائی توسط تکنیک یک مرحله ای میکرواستخراج مایع و مایع پخشی در سرنگ

بیشتر بخوانید

پایان نامه کارشناسی ارشد اصلاح خواص فیزیکی و شیمیایی عایق‌های رطوبتی با استفاده از گوگرد و خاک تصفیه روغن

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد : مهندسی شیمی

گرایش : کاربردی

عنوان : اصلاح خواص فیزیکی و شیمیایی عایق‌های رطوبتی با استفاده از گوگرد و خاک تصفیه روغن

بیشتر بخوانید

پایان نامه کارشناسی ارشد استفاده از ساقه‌ گیاه خاکشیر در حذف آلایندگی رنگی از محیط‌های آبی و بررسی تأثیر عملکرد جاذب در مقیاس نانو بر حذف

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد : مهندسی شیمی

عنوان : استفاده از ساقه‌ گیاه خاکشیر در حذف آلایندگی رنگی از محیط‌های آبی و بررسی تأثیر عملکرد جاذب در مقیاس نانو بر حذف

بیشتر بخوانید

پایان نامه کارشناسی ارشد استفاده از باکتری های امولسیون کننده نفت سنگین در جلوگیری از رسوب گذاری در مسیر خط لوله

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد : مهندسی شیمی

گرایش : بیوتکنولوژی

عنوان : استفاده از باکتری های امولسیون کننده نفت سنگین در جلوگیری از رسوب گذاری در مسیر خط لوله

بیشتر بخوانید

پایان نامه کارشناسی ارشد ابداع دستگاه جدید اسانس گیری از گیاه با بخار سرد ایجاد شده از طریق کاویتاسیون

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد : شیمی و فناوری اسانس

عنوان : ابداع دستگاه جدید اسانس گیری از گیاه با بخار سرد ایجاد شده از طریق کاویتاسیون و مقایسه آن با روش های معمول برروی دو گونه گیاه بومی از خانواده Compositae و بررسی خواص فیتوشیمیایی و بیولوژیکی این دو گیاه

بیشتر بخوانید

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدلسازی و بررسی شرایط فیزیکی تشکیل هیدرات در لوله‌های انتقال گاز

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد :مهندسی شیمی

گرایش :فرآوری و انتقال گاز

عنوان : مدلسازی و بررسی شرایط فیزیکی تشکیل هیدرات در لوله‌های انتقال گاز

بیشتر بخوانید

پایان نامه کارشناسی ارشد مدل سازی ایزوترم جذب رطوبت تعادلی و بررسی خواص اساسی فیلمهای ترکیبی SSPS و ژلاتین ساپورت شده با نانو دی اکسید تیتانیوم

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد :مهندسی شیمی

گرایش :صنایع غذایی

عنوان : مدل سازی ایزوترم جذب رطوبت تعادلی و بررسی خواص اساسی فیلمهای ترکیبی SSPS و ژلاتین ساپورت شده با نانو دی اکسید تیتانیوم

بیشتر بخوانید

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدل سازی جذب سطحی آمونیاک بر روی کربن فعال با استفاده از سیستم استنتاجفازی – عصبی

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد :مهندسی شیمی

گرایش :فرآیند

عنوان : مدل سازی جذب سطحی آمونیاک بر روی کربن فعال با استفاده از سیستم استنتاجفازی – عصبی

بیشتر بخوانید

دانلود پایان نامه:مدل سازی توزیع حباب ها در سیستم بستر شناور گاز- مایع به روش دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد :مهندسی شیمی

گرایش : ترمودینامیک و سینتیک

عنوان : مدل سازی توزیع حباب ها در سیستم بستر شناور گاز- مایع  به روش دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)

بیشتر بخوانید

پایان نامه کارشناسی ارشد شبیه‌سازی دینامیکی واحد احیا کاستیک و بهینه‌سازی پارامترهای عملیاتی پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد :مهندسی شیمی

گرایش :فرآیند

عنوان : شبیه‌سازی دینامیکی واحد احیا کاستیک و بهینه‌سازی پارامترهای عملیاتی پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی

بیشتر بخوانید

دانلود پایان نامه:شبیه سازی فرآیند گوگردزدایی از میعانات گازی و بررسی پارامترهای موثر در راندمان واحد

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد :مهندسی شیمی

گرایش :محیط زیست

عنوان : شبیه سازی فرآیند گوگردزدایی از میعانات گازی و بررسی پارامترهای موثر در راندمان واحد

بیشتر بخوانید

دانلود پایان نامه:سنتز کامپوزیت و نانوکامپوزیت پلی تیوفن / پلی استایرن با استفاده از پایدارکننده پلی وینیل پیرولیدون (PVP) در محیط آبی و بررسی ساختار شیمیایی و شکل شناختی محصول جهت جداسازی یون Zn2+

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد :مهندسی شیمی

عنوان : سنتز کامپوزیت و نانوکامپوزیت پلی تیوفن / پلی استایرن با استفاده از پایدارکننده پلی وینیل پیرولیدون (PVP) در محیط آبی و بررسی ساختار شیمیایی  و شکل شناختی  محصول جهت جداسازی  یون Zn2+

بیشتر بخوانید

پایان نامه کارشناسی ارشد حل تشابهی جریان سکون متقارن محوریِ نانوسیال تراکم ناپذیر بر روی استوانه ساکن با در نظر گرفتن مکش سطحی یکنواخت در سطح

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد :مهندسی شیمی

گرایش :مهندسی فرایند

عنوان : حل تشابهی جریان سکون متقارن محوریِ نانوسیال تراکم ناپذیر بر روی استوانه ساکن  با در نظر گرفتن مکش سطحی یکنواخت در سطح

بیشتر بخوانید

دانلود پایان نامه:تهیه و بررسی خواص نانو کامپوزیت­های پلی متیل متاکریلات / خاک رس دوبار اصلاح شده به روش پلیمریزاسیون سوسپانسیونی درجا

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد :مهندسی شیمی

گرایش :فرآیند

عنوان : تهیه و بررسی خواص نانو کامپوزیت­های پلی متیل متاکریلات / خاک رس دوبار اصلاح شده به روش پلیمریزاسیون سوسپانسیونی درجا

بیشتر بخوانید

دانلود پایان نامه:تهیه نانولوله کربنی چند دیواره پوشش داده‌شده با پلی آنیلین به‌عنوان جاذب جهت حذف سریع رنگزای آبی مستقیم از پساب‌های صنعتی

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد :مهندسی شیمی-پلیمر

عنوان : تهیه نانولوله کربنی چند دیواره پوشش داده‌شده با پلی آنیلین به‌عنوان جاذب جهت حذف سریع رنگزای آبی مستقیم از پساب‌های صنعتی

بیشتر بخوانید

دانلود پایان نامه:بهینه سازی برج تقطیر با استفاده از مفهوم انتگراسیون حرارتی داخلی و تحلیل اکسرژی

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد :مهندسی شیمی

گرایش :طراحی فرآیند

عنوان : بهینه سازی برج تقطیر  با استفاده از مفهوم انتگراسیون حرارتی داخلی و تحلیل اکسرژی

بیشتر بخوانید

دانلود پایان نامه:بررسی خواص اساسی بایو نانو کامپوزیت نشاسته تاپیوکا / نانو دی اکسید تیتانیوم و اثر آن بر پارامتر­های رشد میکروبی اشریشیا کلی

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد :مهندسی شیمی

گرایش :صنایع غذایی

عنوان : بررسی خواص اساسی بایو نانو کامپوزیت نشاسته تاپیوکا / نانو دی اکسید تیتانیوم و اثر آن بر پارامتر­های  رشد میکروبی اشریشیا کلی

بیشتر بخوانید

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی خواص اساسی بایو کامپوزیت ژلاتین / اسانس زیره سبز و اثرات آن بر پارامتر های معادلات رشد میکروبی استافیلو کوکوس اورئوس

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد :مهندسی شیمی

گرایش :صنایع غذایی

عنوان : بررسی خواص اساسی بایو کامپوزیت ژلاتین / اسانس زیره سبز و اثرات آن بر پارامتر های معادلات رشد میکروبی استافیلو کوکوس اورئوس

بیشتر بخوانید

دانلود پایان نامه:بررسی تکنولوژی های موجود برای سولفورزدایی از نفتای برج تقطیر و شبیه سازی فرآیند آن

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد :مهندسی شیمی

گرایش :محیط زیست

عنوان : بررسی تکنولوژی های موجود برای سولفورزدایی از نفتای برج تقطیر و شبیه سازی فرآیند آن

بیشتر بخوانید

پایان نامه کارشناسی ارشد استفاده از مدل سطحی برای بهینه سازی فرآیند هیدرولیز اسید رقیق از پوست سبز گردو برای تولید گلوکز

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد :مهندسی شیمی

گرایش :مهندسی ترمودینامیک و سنتیک

عنوان : استفاده از مدل سطحی برای بهینه سازی فرآیند هیدرولیز اسید رقیق از پوست سبز گردو برای تولید گلوکز

بیشتر بخوانید

پایان نامه کارشناسی ارشد استخراج نقطه­ ی ابری اورانیم و اندازه­ گیری آن در نمونه ­های آبی به ویژه آب دریا

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد :مهندسی شیمی

گرایش :پیشرفته

عنوان : استخراج نقطه­ ی ابری اورانیم و اندازه­ گیری آن در نمونه­ های آبی به ویژه آب دریا

بیشتر بخوانید

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی کمی ریسک ناشی ازحوادث فرآیندی در ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان رامسر

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد :مهندسی شیمی

گرایش :مهندسی فرآیند

عنوان : ارزیابی کمی ریسک ناشی ازحوادث فرآیندی در ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان رامسر

بیشتر بخوانید

پایان نامه تولید آنزیم پروتئاز در بیوراکتور سینی‌دار با استفاده از فرآیند تخمیر حالت جامد

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع ارشد  مهندسی شیمی 

گرایش :بیوتکنولوژی

عنوان :  تولید آنزیم پروتئاز در بیوراکتور سینی‌دار با استفاده از فرآیند تخمیر حالت جامد

بیشتر بخوانید

پایان نامه بررسی طیـف¬سنجی رزونانس مـغناطیسی هسته 31P و 27Al محلول¬های آلومینوفسفات و توصیف غربال¬های مولکولی سنتز شده پایه فسفاتی توسط تکنیک¬های FT-IR، XRD و SEM

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع ارشد  شیمی تجزیه

عنوان : بررسی طیـف­سنجی رزونانس مـغناطیسی هسته 31P  و 27Al محلول­های آلومینوفسفات و توصیف غربال­های مولکولی سنتز شده پایه فسفاتی توسط تکنیک­های FT-IR، XRD و SEM

بیشتر بخوانید

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی مواد تشکیل دهنده اسانس و عصاره چند گونه از گیاهان بومی شمال ایران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع ارشد شیمی

گرایش : شیمی آلی

عنوان : بررسی مواد تشکیل دهنده اسانس و عصاره چند گونه از گیاهان بومی شمال ایران مانند گونه گیاهی عشقه (Hedera Pastuchovii)  ولیلکی (GleditsiaCaspica) و تعیین خواص ضدباکتریایی وآنتی اکسیدانی 

بیشتر بخوانید

پایان نامه کارشناسی ارشد ساخت غشا اولترا فیلتراسیون پلی اکریلونیتریل حاوی نانو ذرات TiO2 به منظور جداسازی پلی‌ اکریل‌ آمید کاتیونی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع ارشد مهندسی شیمی

عنوان : ساخت غشا اولترا فیلتراسیون پلی اکریلونیتریل حاوی نانو ذرات  TiO2 به منظور جداسازی پلی‌ اکریل‌ آمید کاتیونی  از پساب کارخانه زغالشویی

بیشتر بخوانید

پایان نامه کارشناسی ارشد سنتز و شناسایی کمپلکس­های جدید دارویی از گالیم و قلع و تیتانیم و مطالعات کلینیکی تعدادی از آن­ها در درمان برخی رده ­های سلول­های سرطانی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع ارشد شیمی محض

گرایش : معدنی

عنوان : سنتز و شناسایی کمپلکس­های جدید دارویی از گالیم، قلع و تیتانیم و مطالعات کلینیکی تعدادی از آن­ها در درمان برخی رده ­های سلول­های سرطانی

بیشتر بخوانید

پایان نامه کارشناسی ارشد شناسایی سرطان ریه با استفاده از نانوحسگر زیستی بر پایه‌ نانوهیبرید گرافن اکسید – DNA

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع ارشد شیمی

گرایش : شیمی آلی

عنوان : شناسایی سرطان ریه با استفاده از نانوحسگر زیستی بر پایه‌ نانوهیبرید گرافن اکسید – DNA

بیشتر بخوانید

پایان نامه کارشناسی ارشد شناسایی اجزای تشکیل دهنده اسانس و بررسی اثرات ضد میکروبی دو گیاه Morina persica L. و Physospermum cornubiense (L.) DC

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع ارشد مهندسی شیمی

عنوان : شناسایی اجزای تشکیل دهنده اسانس و بررسی اثرات ضد اکسیدانی، ضد میکروبی و ضد سرطانی دو گیاه Morina persica L. و Physospermum cornubiense (L.) DC

بیشتر بخوانید

پایان نامه کارشناسی ارشد مدلسازی ریاضی پیل های سوختی میکروبیولوژیکی با هدف تولید انرژی و تصفیه فاضلاب

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع ارشد مهندسی شیمی

گرایش : محیط زیست

عنوان : مدلسازی ریاضی پیل های سوختی میکروبیولوژیکی با هدف تولید انرژی و تصفیه فاضلاب

بیشتر بخوانید

پایان نامه کارشناسی ارشد مقایسه کارآیی پوشش‌های کروم و کروم‌ اکسید برای جلوگیری از خوردگی فولاد کورتن در آب دریا

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع ارشد مهندسی شیمی

گرایش : تجزیه

عنوان : مقایسه کارآیی پوشش‌های کروم و کروم‌ اکسید برای جلوگیری از خوردگی فولاد کورتن در آب دریا

بیشتر بخوانید

پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعه ترمودینامیکی جذب برخی یون های فلزی بر روی برگ درخت Ziziphus اصلاح شده با نانوگرافن

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع ارشد مهندسی شیمی

گرایش : شیمی فیزیک

عنوان : مطالعه ترمودینامیکی جذب برخی یون های فلزی بر روی برگ درخت Ziziphus اصلاح شده با نانوگرافن

بیشتر بخوانید

پایان نامه کارشناسی ارشد تهیه و تعیین مشخصات نانوکامپوزیت های زیست تجزیه پذیر نشاسته و پلی وینیل الکل و کادمیم سولفید

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع ارشد مهندسی شیمی

گرایش : شیمی فیزیک

عنوان : تهیه و تعیین مشخصات نانوکامپوزیت­های زیست تجزیه پذیر نشاسته- پلی وینیل الکل- کادمیم (II) سولفید

بیشتر بخوانید

پایان نامه کارشناسی ارشد تهیه الکترود خمیر کربن اصلاح شده با مایع یونی واجد یون­ های نیکل و کاربرد آن برای اکسایش الکتروکاتالیزی متانول و فرمالدهید

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع ارشد شیمی تجزیه

عنوان : تهیه الکترود خمیر کربن اصلاح شده با مایع یونی واجد یون­های نیکل و کاربرد آن برای اکسایش الکتروکاتالیزی متانول و فرمالدهید

بیشتر بخوانید

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی فعالیت نانوکاتالیست آندی بر پایه پلاتین جهت کاربرد در پیل های سوختی الکلی مستقیم

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع ارشد شیمی

گرایش : شیمی فیزیک

عنوان : بررسی فعالیت نانوکاتالیست آندی بر پایه پلاتین جهت کاربرد در پیل های سوختی الکلی مستقیم (متانول، 2-پروپانول و،2،1- پروپان دی ال)

بیشتر بخوانید

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی کارآیی نانوذرات تیتانیوم دی اکسید تثبیت شده در حذف کلرامفنیکول بعنوان یک آلاینده مدل از ترکیبات دارویی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع ارشد شیمی

گرایش : شیمی کاربردی

عنوان : بررسی کارآیی نانوذرات تیتانیوم دی اکسید تثبیت شده در حذف کلرامفنیکول بعنوان یک آلاینده مدل از ترکیبات دارویی: بررسی تأثیر پارامترهای عملیاتی و مطالعات سینتیکی

بیشتر بخوانید

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تخریب سونوشیمیایی مالاشیت سبز در محلول آبی در حضور رادیکال های پرسولفات فعال شده

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع ارشد مهندسی شیمی

گرایش : شیمی فیزیک

عنوان : بررسی تخریب سونوشیمیایی مالاشیت سبز در محلول آبی در حضور رادیکال های پرسولفات فعال شده توسط یون های کبالت و آهن

بیشتر بخوانید

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی برهمکنش کمپلکس های ضد سرطان دی فنیل تین دی کلراید با استفاده از ذرات نانو

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع ارشد شیمی معدنی

عنوان : بررسی برهمکنش کمپلکس های ضد سرطان دی فنیل تین دی کلراید با استفاده از ذرات نانو با C.T DNA و دی متیل تین دی کلراید با F.S DNA

بیشتر بخوانید

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی اثر امواج مایکروویو بر استخراج اسانس و ترکیبات شیمیایی موجود در برخی نمونه های گیاهی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع ارشد مهندسی شیمی

گرایش : شیمی آلی

عنوان : بررسی اثر امواج مایکروویو بر استخراج اسانس و ترکیبات شیمیایی موجود در برخی نمونه های گیاهی

بیشتر بخوانید

پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی و شناسایی مخاطرات فرآیندی واحد Utility پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع ارشد مهندسی شیمی

عنوان : ارزیابی و شناسایی مخاطرات فرآیندی واحد Utility پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی با استفاده از تکنیک HAZOP

بیشتر بخوانید

دانلود پایان نامه : تولید بیو پلیمر پلی هیدروکسی آلکانوآتها وبررسی امکان استفاده آنها در نانوکامپوزیتهای پلیمری

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع ارشد  مهندسی شیمی

گرایش :بیوتکنولوژی

عنوان : تولید بیو پلیمر پلی هیدروکسی آلکانوآتها وبررسی امکان استفاده آنها در نانوکامپوزیتهای پلیمری

بیشتر بخوانید

پایان نامه کارشناسی ارشد تولید پروتئین تک یاخته از تفاله نیشکر در تخمیر حالت جامد در بیورآکتور سینی دار

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع ارشد مهندسی شیمی

گرایش : زیست فناوری

عنوان : تولید پروتئین تک یاخته از تفاله نیشکر در تخمیر حالت جامد در بیورآکتور سینی دار

دانشکده مهندسی شیمی

دانشگاه صنعتی نوشیرانی بابل

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی

گرایش زیست فناوری

موضوع:

تولید پروتئین تک یاخته از تفاله نیشکر در تخمیر حالت جامد در بیورآکتور سینی دار

اساتید راهنما:

پروفسور قاسم نجف پور

دکتر مائده السادات محمدی

بیشتر بخوانید

دانلود پایان نامه : مطالعه آزمایشگاهی تولید اکسید آهن در مقیاس ریزساختاری با استفاده از روش ترسیب با ضد حلال فوق بحرانی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع ارشد  مهندسی شیمی

عنوان : مطالعه آزمایشگاهی تولید اکسید آهن در مقیاس ریزساختاری با استفاده از روش ترسیب با ضد حلال فوق بحرانی

بیشتر بخوانید

دانلود پایان نامه : سنتز غربال های مولکولی سیلیکوآلومینو فسفات در ابعاد نانو و کاربردهای آن -در الکتروشیمی-

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع ارشد  مهندسی شیمی

عنوان : سنتز غربال های مولکولی سیلیکوآلومینو فسفات در ابعاد نانو و کاربردهای آن -در الکتروشیمی-

بیشتر بخوانید

دانلود پایان نامه:بررسی اثر غلظت سورفاکتنت پلی ونیل پیرولیدن pvp در اندازه نانو ذرات در پروسه تولید نانو دارو با استفاده از روش رسوب حلال ضد حلال در میکروکانالها

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع ارشد شیمی

گرایش :بیوتکنولوژی

عنوان :بررسی اثر غلظت  سورفاکتنت پلی ونیل پیرولیدن pvp در اندازه نانو ذرات در پروسه تولید نانو دارو با استفاده از روش رسوب  حلال  ضد حلال  در میکروکانالها 

بیشتر بخوانید

داملود پایان نامه ارشد : بررسی اثرات استخلاف آلکیل بر خواص ساختاری و الکترونی پلی¬تیوفن با استفاده از روش¬های آغازین و نظریه تابع چگالی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع ارشد شیمی

عنوان : بررسی اثرات استخلاف آلکیل بر خواص ساختاری و الکترونی پلی¬تیوفن با استفاده از روش¬های آغازین و نظریه تابع چگالی

بیشتر بخوانید

پایان نامه : ارزیابی و شناسایی مخاطرات فرآیندی واحد Utility پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی با استفاده از تکنیک HAZOP

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع ارشد  مهندسی شیمی

عنوان : ارزیابی و شناسایی مخاطرات فرآیندی واحد Utility
پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی با استفاده از تکنیک
HAZOP

بیشتر بخوانید