قانون مجازات، جبران خسارت، بقاع متبرکه

ق.م.ا.ماده 562ق.م.ا مقرّرمي دارد:”هرگونه حفاري وکاوش به قصد بدست آوردن اموال تاريخي, فرهنگي ممنوع بوده ومرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال وضبط اشياء مکشوفه به نفع سازمان ميراث فرهنگي کشور آلات وادوات حفاري به نفع دولت محکوم مي شود چنانچه حفاري در اماکن ومحوطه هاي تاريخي که ادامه مطلب…

قانون مجازات، اعمال مجرمانه، مواد مخدر

تعزيري وبازدارنده عموم وخصوص مطلق مي باشد،يعني تعزير اعم از مجازات بازدارنده اخص است,به عبارت ديگر باتوجه به تعريف مجازات بازدارنده در ماده 17قانون مجازات اسلامي بعضي از مجازات هاي مذکور در کتاب پنجم ق.م.ا مصوّب 1375ومجازات هاي موضوع مصوبه 17/8/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان قانون اصلاح قانون ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه درمورد نگهداشت وجه نقد، حاکمیت شرکتی، تحقیق و توسعه

2-2۱ نقششرکتهایدولتیدرحاکمیتشرکتی 622-22 پيشينهتحقيق 662-22-۱پيشينهخارجي 662-22-2پيشينهداخلي 70فصلسومروش‌شناسی تحقیق3-۱ مقدمه 733-2 روشونوعتحقیق 733-3 جامعهونمونهآماری ۷43-4 جمع‌آوریاطلاعاتوتجزیهوتحلیلداده‌ها ۷63-5 فرضيههايتحقيق ۷63-6 مبانی نظری و طراحی مدل تحقیق ۷73-7 متغيرهايتحقيق ۷93-7-1متغیرمستقل ۷93-7-2متغیرهایوابستهتحقیق 803-7-3 متغیرهایکنترلی …………………………………………………………………………….803-8 روشآزمونفرضیهها 813-8-1همبستگی……………. 833-8-2رگرسیون ……………………………………………………………………………………853-8-3رگرسیونچندمتغیره 863-9 مفروضاترگرسیونخطی 863-9-1نرمالبودن 873-9-2خودهمبستگی 883-9-3ناهمسانیواریانس 893-9-4 همخطی …………. 893-10 ماناییوایستایی 90فصلچهارمتجزیه و تحلیل داده های ادامه مطلب…

قانون مجازات، اعمال مجرمانه، جبران خسارت

به صورت مفصّل شرح داده خواهد شد.بالاخره گاهي ضبط اموال به عنوان وسيله انضباطي محسوب واشيائي که قانوناً ساختن، بدست آوردن،فروختن وبه کاربردن آن جرم باشد واز جرم حاصل شده ويا در ارتکاب جرم بکار رفته باشد,مصادره يامعدوم مي گردند،حتي اگر در ملک متهم نباشد،زيرا هدف اصلي از اين کار,خارج ادامه مطلب…

مواد مخدر، ارتکاب جرم، قانون مجازات

ه معمولا اين مجازات به عنوان مجازات يا اقدام تأميني تبعي يا تکميلي همراه مجازات هاي اصلي نسبت به مجرم تحميل مي شود.48پنجمين طبقه ازمجازاتها،مجازاتهاي مالي مي باشد.منتسکيوحقوقدان ونويسنده ي فرانسوي، مبدأ پيدايش مجازات مالي به عنوان نوعي از مجازات در قبايل ژرمن را تصميم عقلاي قبايل ژرمن که براي ادامه مطلب…

منابع مقاله با موضوع حقوق بشر

قراردادهايي جداگانه با امريکا شدند که براساس آن ملزم مي‏باشند اتباع امريکايي متهم به‏ ارتکاب جنايات جنگي را به دادگاه کيفري بين‌المللي تسليم نکنند.172ب‌ـ پي‏گيري‏هاي قضائي از طريق دادگاه داخلي داراي صلاحيت جهانيبه صورت معمول، دادگاه داخلي يک دولت هنگامي مي‏تواند دست به اقدام بزند که جرم‏ در خاک آن ادامه مطلب…

مواد مخدر، ارتکاب جرم، مبارزه با مواد مخدر

مسکن مصوب 1360اشعار مي دارد که:“دادگاه هاي انقلاب اسلامي به منظور اجراي اصل 49ق.ا موظفند ليست اسامي افراد وشرکت هايي که اموالشان بايد مصادره…آئين نامه دادگاه ها ودادسراهاي انقلاب مصوب 1358نيز در ماده 12خود تصريح مي نمود که:“مجازات ها طبق حدود شرع اسلام وشامل اعدام,حبس تبعيد وضبط اموالي که از ادامه مطلب…

منابع مقاله با موضوع حقوق بشر، سازمان ملل، افغانستان

“حاكميت در حقوق بين‌الملل معاصر بيانگر شرايط حقوقي يك دولت در صحنه بين‌المللي است كه صلاحيت آن دولت در قلمرو آن سرزمين نمي‌تواند از سوي ديگر دولت‌ها مورد تعرض و مداخله واقع شود. اين حاكميت با موازين حقوق بين‌الملل محدود مي‌گردد.”163 بايد توجه داشت كه هرچند مفهوم حاكميت تحول يافته ادامه مطلب…

حقوق جزا، قانون مجازات، ارتکاب جرم

صحبت کرديم من تا هفت ميليون درهم حاضر شدم,او راضي نشد.اکنون دنبال او مي فرستم که جعبه جواهري را براي تجديد نظر بياورد وهمين که آورد,منکر مي شويم و باور نمي کنيم وفوراً هفت ميليون درهم استفاده مي بريم وهمين طور با يک دوتا تاجر ديگر رفتار مي کنيم! اين ادامه مطلب…

منابع مقاله با موضوع حقوق بشر، سازمان ملل، اسناد حقوق بشر

تعهد دولت‌ها طبق منشور به ارتقاء حقوق بشر آمده است، عيناً همان است که در مقدمه ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نيز آورده شده است. هر دو ميثاق در مواد 1 که مربوط به حق خودمختاري ملت‌ها و اختيار و استقلال آن‌ها در تعيين آزادانه وضعيت سياسي و ادامه مطلب…