ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت-دانلود پایان نامه

مطالعه ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت 

قسمتی از متن پایان نامه :

2 گونه شناسی علمی حاکمیت شرکتی

هر گونه شناسی حاکمیت شرکتی ، مبتنی بر هشت گونه زیر می باشد :

  1. نوع شرکت
  2. ساختار هیئت مدیره
  3. اندازه قدرت ذینفعان برای تاثیر بر تصمیمات مدیریت
  4. اهمیت بازار سرمایه در اقتصاد ملی هر کشور
  5. وجود یا فقدان بازاری جهت اعمال کنترلهای لازم برای شرکتها
  6. ترکیب سهامداران
  7. اندازه وابستگی پاداش مدیران به بازده عملیاتی شرکتها
  8. وجود افق زمانی برای تبیین روابط اقتصادی بین شرکتها

مبناهای فوق سبب ایجاد سیستم های متفاوت حاکمیت شرکتی شده اند ، که جهت اهداف مقایسه ای می توان سیستم های حاکمیت شرکتی در کشورهای صنعتی را به سیستم های مبتنی بر بازار ، سیستم های مبتنی بر شبکه ، کشورهای لاتین و ژاپن تقسیم نمود .

 

7-2 سرمایه گذاران نهادی (حقوقی)

چندین تئوری در باب ساختارهای نظارتی موثر بر دستکاری سود توسط اعمال نفوذ سهامداران هست . سهامداران عمده ، اعتبار صورت های مالی را افزایش می دهند مشروط به اینکه با مطالعه موشکافانه خود ، فعالیت های مدیریت را در خصوص مدیریت سوء را زیر نظر بگیرند . بعبارتی نظارت موثر توسط سهامداران عمده ، نیاز به الزام وجود پاداش های مدیرتی را برای بهره وری و بهبود عملکرد کاهش می دهد .

اگر اندازه پاداش مدیران منوط به اندازه سود نگردد ، انگیزه مدیران برای دستکاری سود جهت اهداف شخصی خود کاهش میابد . وجود سهامداران عمده هزینه های نمایندگی را کاهش می دهد (خدا بخشی ، 1385 ،ص 99-97 )1.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

زیرا که با وجود این، تمایل مدیران در جهت گام برداشتن در راستای منافع سهامداران افزایش می یابد و به تبع آن تقلب در گزارشگری مالی به واسطه دستکاری  سود حسابداری به نحو چشمگیری کاهش خواهد پیدا نمود .

سهامداران نهادی به حاکمیت شرکتی به صورت کاملاً متفاوت از سهامداران حقیقی می نگرند ، زیرا موسسات اساساً ملاک های ارزشمندتری نسبت به اشخاص حقیقی دارند و انگیزه های لازم برای توسعه ، گسترش و نظارت بر سرمایه گذاری ها با منظری کارشناسانه دارند . لذا بایستی تأثیر فعالتری را در حاکمیت شرکتی نسبت به سهامداران جزء اعمال کنند  . دسترسی بیشترشان به اطلاعات شرکت همراه با قدرت مشارکت شان در تصمیم گیری های حساس شرکت ، بایستی آنها را قادر نماید تا به صورت فعالانه تر بر عملکرد شرکت نظارت نمایند و وقتی احساس نمایند عملکرد شرکت رو به افول می باشد ،تغییراتی را در ترکیب هیئت مدیره به وجود آورند . در اقدام در اوایل دهه 1990 سهامداران نهادی به طرز فزاینده ای بر بازارهای آمریکا تسلط یافتند . آنها تأثیر فعالتری را در حاکمیت شرکتی نسبت به دوره های پیشین بر عهده گرفتند . اما در سایر بازارها همچنان که بعضی از تحقیقات نشان می دهد ، حتی فعالترین سهامداران نهادی در مورد اجرای مکانیزم های حاکمیت شرکتی کمترین کوشش را ننموده اند .

بر اساس اظهارات اقتصاددانان مالی در خصوص سهامداران نهادی و حاکمیت شرکتی ، با افزایش سهامداران نهادی در یک واحد تجاری ، نظارت آنها بر عملکرد شرمت افزایش خواهد پیدا نمود ،زیرا که آنها به دنبال ایجاد شهرت اقتصادی برای خود هستند . مالکیت ، فی نفسه منجر به ایجاد انگیزه های بیشتری برای سهامداران نهادی می گردد تا با رویه های مختلف تصمیم گیری ، بیش از پیش مدیریت را تحت تاثیر خود قرار دهد (چن و چانگ، 2007، ص 52)[1] .

 

[1]. Chen & Chang,2007,52

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

آیا بین ثبات و افزایش طول عمر مالکیت سهامداران و عملکرد مالی شرکت می تواند ارتباط ی معنا داری وجود داشته باشد  یعنی آیا تفاوت ثبات سهامداران بر روی عملکرد مالی شرکت تاثیر دارد؟

 

 پایان نامه مطالعه ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت 

 پایان نامه مطالعه ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت

پایان نامه - تز - رشته حسابداری