تحقیق ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای بورس-پایان نامه رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

ارزیابی ارتباط محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

در خصوص محافظه کاری طبق بند 18-2 مفاهیم نظری گزارشگری مالی استانداردهای ایران ،کلمه احتیاط به عنوان یکی از ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری که صورتهای مالی را برای بهره گیری کنندگان مفید می سازد اظهار شده می باشد .به هر حال همانند جمله بالا در خصوص تطابق در آمدو هزینه یک شرط اضافه شده می باشد که باعث می گردد تفسیر این بند دچار مشکل گردد:

کمیته فنی سازمان حسابرسی ایران در مفاهیم نظری گزارشگری مالی که ترجمه‌ای از بیانیه اصول هیأت استاندارد های حسابداری انگلستان می باشد محافظه کاری را با لفظی دیگر، احتیاط ، به رسمیت می شناسد و آن را به عنوان یکی از اجزای خصوصیت کیفی « قابل اتکا بودن » معرفی می کند  (مجتهد زاده، 1380، ص 22 )1.

محافظه کاری یا احتیاط در چهار چوب مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران به صورت زیر تعریف شده می باشد  :

 

1-2-2-2 . احتیـاط

تهیه‌کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ درعین‌ حال‌ بایستی با ابهاماتی‌ که‌ به‌گونه‌ای‌ اجتناب‌ناپذیر بربسیاری‌ رویدادها و شرایط‌ سایه‌افکنده،‌ برخورد کنند. نمونه‌ این‌ ابهامات‌ عبارت‌ می باشد‌ از قابلیت‌ وصول‌ مطالبات‌، عمر مفید احتمالی‌ داراییهای‌ ثابت‌ مشهود و تعداد و اندازه‌ ادعاهای‌ احتمالی‌ مربوط‌ به‌ ضمانت‌ کالای‌ فروش‌ رفته‌.  چنین‌ مواردی‌ با رعایت‌ احتیاط‌ در تهیه‌ صورتهای‌ مالی‌ و همراه‌ با افشای‌ ماهیت‌ و اندازه‌ آنها شناسایی‌ می گردد. احتیاط‌ عبارت‌ می باشد‌ از کاربرد درجه‌ای‌ از مراقبت‌ که‌ در اعمال‌ قضاوت‌ برای‌ انجام‌ برآورد در شرایط‌ ابهام‌ مورد نیاز می باشد‌ به‌گونه‌ای‌ که‌ درآمدها یا داراییها بیشتر از واقع‌ و هزینه‌ها یا بدهیها کمتر از واقع‌ ارائه‌ نشود. اعمال‌ احتیاط‌ نباید منجر به‌ ایجاد اندوخته‌های‌ پنهانی‌ یا ذخایر غیر ضروری‌ گردد یاداراییها و درآمدها را عمداً کمتر از واقع‌ و بدهیها و هزینه‌ها را عمداً بیشتر از واقع‌ نشان‌ دهد زیرا این‌ امر موجب‌ نقض‌ بی‌طرفی‌ می باشد‌ و بر قابلیت‌ اتکای‌ اطلاعات‌ مالی‌ اثر می گذارد(هلمن،2007 )2.

همان گونه که در تعاریف فوق از محافظه کاری ملاحظه می گردد « شرایط ابهام »  کلیدی­ترین واژه این تعاریف می باشد. هندریکسون و وان بردا 3  دو منبع را باعث بروز ابهام در حسابداری عنوان می کنند. نخست اینکه، عموماً ‌حسابداری با واحد های تجاری ای در ارتباط می باشد که انتظار می رود در آینده تداوم فعالیت داشته باشند. از آنجایی که غالباً‌ تخصیص ها بین دوره های گذشته و آینده انجام می شود، بایستی در مورد منطق این تخصیص ها بر مبنای انتظارات آینده مفروضاتی را در نظر گرفت.

اگر چه ممکن می باشد در ارتباط با این تخصیص­ها بعضی از مفروضات و انتظارات دردوره­های گذشته معتبر باشند، با این حال هیچگاه نمی توان به گونه کامل تمام تخصیص ها را مورد تایید قرار داد. دوم اینکه، معیارهای حسابداری غالباً بر اساس ارزش های پولی ثروت تعیین می شوند که مستلزم برآورد مبالغ نامطمئن آتی می باشد. قابلیت اتکای این برآوردها ممکن می باشد به گونه قابل ملاحظه ای متفاوت باشد. نمی توان با اطمینان کامل ارزش پولی ثروت را تعیین نمود. پس، هر معیار مبتنی بر این برآورد ها می تواند فقط جنبه آزمایشی (غیر قطعی) داشته باشد. با این حال نمی توان بیان نمود که هر چند ممکن می باشد برآوردها و پیش بینی ها مربوط باشند، اما امکان انجام آنها بدرستی میسر نمی باشد، بلکه بایستی معیار های مبتنی بر برآوردهای گذشته رابه دقت انجام داد و با بهره گیری از برآوردهای جدید و قابل اتکاتر آنها تعدیل نمود. محدودیت کلی ابهام به عنوان مبنایی برای ارائه مفهوم محافظه کاری در حسابداری سنتی  مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد (هندریکسون و ون بردا ، 1992،ص48)1 .

 

3-2. موضوعات مفهومی2 محافظه کاری                                                             

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

همانطور که در بالا تصریح گردید تحقیقات حسابداری دستوری سنتی در دهه ی 1970 غیر متداول گردید وجای خود را به حسابداری توصیفی داد، که در نظر داشتن تقاضای واقعی برای اصول حسابداری وروشهای حسابداری دارد(واتزو زیمرمن،1979،ص27)3. به سادگی مشخص می باشد، اگر محافظه کاری مفهومی می باشد که در اقدام از آن بسیار بهره گیری می گردد هر چند که در تئوری دستوری توجهی به آن نشده می باشد با در نظر داشتن تقاضای گسترده بهره گیری کنندگان بایستی بعنوان بخشی از تئوری توصیفی مورد توجه قرارگیرد .مفهوم محافظه کاری در حوزه تحقیقات توصیفی حسابداری مزایای زیادی خصوصا از زمان جلسه ویژه انجمن حسابداران آمریکا4 از خود نشان داده می باشد(هلمن،2007)5.

از یک دیدگاه تئوریک، محافظه کاری حسابداری این گونه اظهار می گردد که انتظار می رود خالص داراییهای گزارش شده در بلند مدت از ارزش بازار کمتر باشد (فیلد من و اوهلسون، 1995)6  .

  1. 2. helman,2007
  2. 3. Hendrickson and Van Breda.
  3. 1. Hendrickson,1992,p48

2.conceptual issues

  1. 3. Watts, R.L. and Zimmerman, 1979,p27
  2. 4. AAA

5.Helman,2007

  1. 6. Feltham and Ohlson,1995

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

آیا بین محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه ارتباط ای هست ؟

البته از آنجا که محافظه کاری با دو معیار عدم تقارن زمانی سود4 و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سنجیده می گردد، سئوال فوق را می توان در قالب دو سئوال زیر اظهار نمود :

سئوال اول : آیا بین هزینه سرمایه و محافظه کاری بر مبنای معیار عدم تقارن زمانی سود ارتباط منفی هست ؟

سئوال دوم : آیا بین هزینه سرمایه و محافظه کاری بر مبنای معیار ارزش بازار به ارزش دفتری ارتباط منفی هست ؟

4– Asymmetric timeliness of earnings

 پایان نامه ارزیابی ارتباط محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای بورس 

 پایان نامه ارزیابی ارتباط محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری