دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران-دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری

مطالعه ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

گزارشگری مالی یکی از مهمترین فرآورده های سیستم حسابداری می باشد که از اهداف عمده آن فراهم آوردن اطلاعات لازم برای تصمیم گیری اقتصادی بهره گیری کنندگان در خصوص ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری بنگاه اقتصادی می باشد. شرط لازم برای دستیابی به این هدف، اندازه گیری و ارائه اطلاعات ، به نحوی می باشد که ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن سازد و در سنجش توان سودآوری و پیش بینی فعالیت های آتی بنگاه اقتصادی موثر افتد.

مدیران ، تحلیل گران و سرمایه گذاران بیشترین توجه خود را به سود گزارش شده شرکت ها اختصاص داده اند. مدیران ، از حفظ طریقه رو به رشد سود منتفع می شوند، زیرا پاداش آن ها به اندازه سود شرکت ها بستگی دارد. تحلیل گران مالی ، درگیر تجارت پردازش و تفسیر اطلاعات هستند ودرک صحیح محتوای اطلاعاتی سود ، یک بخش اساسی از این رویه می باشد.

در فصل اول پس از اظهار مسئله پژوهش، به تعریف موضوع پژوهش می پردازیم وسپس  در ادامه به اظهار اهمیت و ضرورت پژوهش پرداخته و همچنین اهداف پژوهش را در قالب اهداف کلی و ویژه اظهار می کنیم. چارچوب نظری پژوهش که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع پژوهش بوده می باشد، در این فصل آورده شده  و در ادامه  به فرضیه های پژوهش و مدل تحلیلی نیز تصریح شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

2-1 تاریخچه مطالعاتی

بوشمن و اسمیت[1]  در سال 2001 و لمبرت و همکاران[2] ( 2007 ) طی تحقیقات خود پیرامون کیفیت گزارشگری مالی و سرمایه گذاری به این نتیجه رسیدند که افزایش کیفیت گزارشگری مالی باعث افزایش کارایی سرمایه گذاری می گردد.

همچنین بیدل و هیلاری[3] ) 2009 ) طی تحقیقی به این نتیجه رسیدند که شرکت هایی با کیفیت بالا در گزارشگری مالی  کارایی سرمایه گذاری بالا و حساسیت وجه نقد سرمایه گذاری پایینی را دارند(بوشمن و اسمیت[4]، 2001، ص 238).

جنسن و مایر در سال 1986 طی پژوهش خود در ارتباط با کیفیت گزارشگری مالی به این نتیجه رسیدند که کیفیت گزارشگری مالی بر ویژگی های شرکت مانند اهرم مالی ، سرمایه گذاری ، کیفیت حسابرسی و ساختار مالی شرکت تاثیر گذار می باشد(جنسن و مایر[5]،1986،ص 323).

یونس بادآور نهندی طی پایان نامه دکترای حسابداری خود در سال 88 تحت عنوان “تبیین و ارائه الگویی برای تعیین و ارزیابی عوامل موثر بر انتخاب کیفیت گزارشگری مالی در ایران” به بررس عوامل موثر بر کیفیت گزارشگری مالی در ایران پرداخت.نتایج آزمون های تک متغیره فرضیه های مرتبط با شناسایی عوامل موثر بر انتخاب کیفیت گزارشگری مالی نشان داد کیفیت گزارشگری مالی با سودآوری و کارایی مدیریت شرکت ارتباط مثبت و با رقابت در بازار محصول، محافظه کاری مدیریت، اندازه، سرمایه بر بودن فعالیت، چرخه عملیاتی و پیچیدگی محیط فعالیت شرکت ارتباط منفی دارد. با این حال بین کیفیت گزارشگری مالی با اندازه فرصت های رشد، تمرکز مالکیت، ساختار هیات مدیره، مالکیت اعضای هیات مدیره، صداقت مدیریت و اهرم مالی شرکت ارتباط معنی داری نظاره نشد. نتایج آزمون های فرضیه های مرتبط با شناسایی پیامدهای اقتصادی انتخاب کیفیت گزارشگری مالی نشان داد کیفیت گزارشگری مالی با هزینه حقوق صاحبان سهام و عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران ارتباط منفی دارد. با این حال بین کیفیت گزارشگری مالی و نوسانات بازده سهام شرکت ارتباط معنی داری نظاره نشد.

[1].Bushman, R., & A. Smith

[2].Lembert

[3].Biddle,G.,Hillary

[4].Bushman, R., and A. Smith

[5].Jensen & Mayer

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1- آیا ارتباطی میان کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران هست یا خیر؟

2- آیا متغیر های مالی و غیر مالی مثل اندازه شرکت، اندازه وجه نقد نگهداری شده در شرکت، فرصت های سرمایه گذاری و عینی بودن داراییها می تواند تاثیری بر روابط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری داشته باشد یا خیر؟

 پایان نامه مطالعه ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران 

 پایان نامه مطالعه ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری