دنلود تحقیق رایگان بررسی ارزش نهایی انعطاف پذیری و اهرم شرکت-پایان نامه رشته حسابداری

تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

تغییرات در وجه نقد و سرمایه گذاری های کوتاه مدت شرکت نسبت به سال گذشته می باشد که از تفاوت وجه نقد و سرمایه گذاری های کوتاه مدت سال جاری و وجه نقد و سرمایه گذاری های کوتاه مدت سال گدشته شرکت به دست می آید.

کل وجه نقد شرکت برای ابتدای دوره یا انتهای دوره قبل.

ارزش بازار در ابتدای دوره پژوهش می باشد که از طریق ضرب تعداد سهام در قیمت ابتدای دوره هر شرکت بدست خواهد آمد.

تغییر در سود قیل از بهره و مالیات شرکت می باشد و در واقع از تفاوت سود قبل از مالیات و بهره ( ) سال جاری و سود قبل از بهره و مالیات سال قبل بدست می آید.

تغییر در کل دارایی به غیر وجه نقد و سرمایه گذاری های کوتاه مدت می باشد و به صورت زیر محاسبه می گردد.

(کل دارایی های سال جاری- وجه نقد سال جاری- سرمایه گذاری های کوتاه مدت سال جاری)-
( کل دارایی های سال قبل- وجه نقدسال قبل- سرمایه گذاری های کوتاه مدت سال قبل )

تغییر در هزینه های پژوهش و توسعه می باشد و در صورتی که در صورتهای مالی گزارش نشود صفر در نظر می گیریم.

تغییر در هزینه های بهره می باشد و همانند متغیر های بالا از تفاوت هزینه های بهره سال جاری و سال قبل محاسبه خواهد گردید.

کل تغییر در سود تقسیمی شرکت.

کل تامین مالی شرکت می باشد که  به صورت زیر محاسبه خواهد گردید.

تغییر در بدهی ها + تغییر در سرمایه

در ارتباط بالا مقصود همان کل سرمایه شرکت می باشد نه حقوق صاحبان سهام.

جریان وجه نقد شرکت می باشد که از صورت جریان وجه نقد شرکت به دست خواهد آمد.

کل دارایی های شرکت می باشد

هزینه استهلاک شرکت می باشد.

اندازه شرکت می باشد که از طریق لگاریتم کل دارایی های شرکت بدست خواهد آمد.

کل دارایی های ثابت شرکت می باشد.

ارزش بازار شرکت به کل ارزش دفتری شرکت می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

7-1فرضیه های پژوهش:

1) ارزش نهایی انعطاف پذیری به گونه معنادار مثبت می باشد.

1-1)ارزش نهایی انعطاف پذیری با روش فارکلند و وانگ به گونه معنادار مثبت می باشد.

2-1) ارزش نهایی انعطاف پذیری با روش کلارک به گونه معنادار مثبت می باشد.

2) بین ارزش نهایی انعطاف پذیری و نسبت اهرمی ارتباط معکوس هست.

3) ارزش نهایی انعطاف پذیری بیشترین تاثیر را بر تصمیمات ساختار سرمایه شرکتها دارد.

8-1تعریف مفاهیم و واژگان تخصصی:

انعطاف پذیری مالی:توانایی واحد انتفاعی در تامین وجه نقد در فاصله کوتاهی از دریافت اطلاعات در باره نیازمندی های مالی پیش بینی نشده یا پیدا شدن فرصت مناسب برای سرمایه گذاری دانست(شباهنگ،1384،ص154).

ساختار سرمایه: ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام می باشد که شرکت‌ها با آن تأمین مالی دارایی‌های خود را انجام می‌دهند. شرکت‌ها از دو منبع بدهی و حقوق صاحبان سهام در ترکیب ساختار سرمایه خود بهره گیری می‌کنند. انتخاب بین بدهی و یا حقوق صاحبان سهام به عنوان یک منبع تأمین مالی جدید تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی می باشد که بر ساختار سرمایه شرکت تأثیر می‌گذارند(فریدونی، شریعت پناهی،1386،ص38).

ارزش نهایی وجه نقد: واکنش سرمایه گذاران به یک ریال تغییر در وجه نقد در قالب بازدهی غیر عادی را ارزش نهایی وجه نقد گویند(کلارک،برایان،2010،ص8).

اهرم مالی: عبارت می باشد از درصد تغییرات سود خالص نسبت به درصد تغییرات سود عملیاتی یعنی با یک درصد تغییر در سود عملیاتی، سود خالص چقدر تغییر می­کند(فریدونی، شریعت پناهی، 1386،ص34).

تئوری نمایندگی: این نظریه مربوط به مواردی می باشد که یک نفر مسئولیت تصمیم گیری را در خصوص توزیع منایع مالی و اقتصادی و یا انجام خدمتی را طی قراداد به شخص دیگر واگذار می نماید. شخص اول را صاحب کار و شخص دوم را نماینده گویند(نمازی،محمد،1384،ص1).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • مطالعه ارتباط بین ارزش نهایی انعطاف پذیری و اهرم شرکت
  • مطالعه تأثیر ارزش نهایی انعطاف پذیری بر تصمیمات ساختار سرمایه

 پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه 

 پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه

پایان نامه - تز - رشته حسابداری