بررسی استانداردهای حسابداری-دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط میان محافظه کاری حسابداری و تغییردر وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر نرمال شرکت ها 

قسمتی از متن پایان نامه :

روش‌ها اندازه گیری محافظه کاری مشروط

  1. روش عدم تقارن زمانی سود؛ بر اساس معیار ارتباط سود و بازده سهام قیمت بازار سهام نشان دهنده تغییرات ارزش دارایی در زمانی هستند که آن تغییرات رخ می‌دهند خواه آن تغییرات شامل زیان‌ها یا سود های در ارزش دارائی باشند از این رو می‌توان گفت بازده سهام همواره به هنگام هستند. از آنجایی که محافظه کاری پیش‌بینی می کند مبنای شناسایی زیان‌های حسابداری بسیار به هنگام تر از سود می باشد، بدین ترتیب انتظار براین می باشد که زیان‌های حسابداری بیشتر از سود های حسابداری با بازده‌های سهام، تقارن زمانی داشته باشند. باسو [1] (1997) با بهره گیری از این مبانی معیاری را تحت عنوان عدم تقارن زمانی سود برای محافظه کاری معرفی می کند .پس عدم تقارن زمانی سود بر اساس ارتباط سود و بازده سهام به عنوان یکی از معیار های محافظه کاری تحت عنوان محافظه کاری مشروط شناخته شده می باشد. باسو برای اندازه گیری محافظه کاری از بازده‌های سهام بهره گیری نمود و با بهره گیری از رگرسیون بین سود و بازده سهام معیاری را برای اندازه گیری محافظه کاری مشروط معرفی نمود. پس هرچه عدم تقارن زمانی سود بیشتر باشد بیانگر وجود محافظه کاری بیشتر در گزارشگری مالی می باشد.
  2. روش کاربرد اقلام عملیاتی: محافظه کاری یک معیار برای انتخاب اصول و رویه‌های حسابداری در شرایط ابهام و عدم اطمینان می باشد .هنگام رو به رو شدن با عدم اطمینان بایستی روش‌هایی انتخاب و اعمال شوند که در نهایت منجر به کمترین مبلغ برای سود انباشته گردند .در واقع در شرایط عدم اطمینان و بر سر دو راهی‌ها، بایستی از یک سو درآمدها و دارایی‌ها دیرتر و از سوی دیگر هزینه‌ها و بدهی‌ها زودتر شناسایی گردند (گیولی وهاین، 2000، 320-287) [2]. انتخاب و اعمال این روش‌های محافظه کارانه از طریق حسابداری تعهدی امکان پذیر می گردد. برای مثال شناسایی زیان کاهش ارزش موجودی‌ها فقط بر اقلام تعهدی اثر گذار می باشد و جریان‌های نقدی را متأثر نمی‌سازد. به این دلیل از اقلام تعهدی عملیاتی بهره گیری‌ می گردد که از یک سو حسابداری تعهدی مجرایی برای اعمال محافظه کاری می باشد و دیگر سو اعمال اختیار از جانب مدیران در شرایط عدم اطمینان زمینه را برای اعمال محافظه کاری فراهم می کند. بهره گیری از این معیار مبتنی بر این فرض می باشد که سطح عدم اطمینان در ارتباط با اقلامی که جزء عملیات معمول و مستمر شرکت نیستند (اقلام تعهدی غیر عملیاتی)، بیش از سطح عدم اطمینان در ارتباط با اقلامی می باشد که جزء فعالیت‌های عادی شرکت محسوب می شوند (همان منبع، 294).

جمع اقلام تعهدی، عملیاتی (سرمایه در گردش) و اقلام تعهدی غیرعملیاتی بر اساس مدل گیولی و هاین (2000) و ژانگ (2008) به تبیین ذیل می گردد: (ژانگ، 2008، 54-27)[3].

 

ACC it = NI it + DEP it – Cfo it                                                                                                                      (1-2)

oACC = ΔAR it + ΔIa + ΔPE it – ΔAP it – ΔTP it                                                                      (2-2)

NoACC it = ACC it – oACC it                                                                                                                    (3-2)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

که در آن متغیرها به تبیین ذیل می شوند:

ACC: جمع اقلام تعهدی

ΔI: تغییر در موجودی کالا

NI: سود خالص قبل از اقلام غیر متفرقه

ΔPE: تغییر در پیش پرداخت‌ها

DEP:هزینه استهلاک

Cfo: جریان نقدی عملیاتی

oACC: اقلام تعهدی عملیاتی

ΔAR: تغییر حساب‌های دریافتی

ΔAP: تغییر در حساب‌های پرداختی

ΔTP: تغییر در مالیات پرداختی

NoACC: اقلام تعهدی غیر عملیاتی

در حالی که اقلام تعهدی عملیاتی (سرمایه در گردش) از فعالیت‌های مستمر و معمول شرکت ناشی می شوند، اقلام تعهدی غیر عملیاتی برای مثال شامل افزایش هزینه‌ها که ناشی از تغییر برآوردهاست، سود و زیان فروش دارایی‌ها و زیان کاهش ارزش دارایی‌های ثابت، درآمد های انتقالی به دوره‌های آتی و سرمایه‌ای کردن مخارج می باشد (گیولی و هاین، 2000، 320-287). [4] از آن جا که مقادیر کوچک‌تر (منفی‌تر) اقلام تعهدی غیر عملیاتی نشانگر سطوح بالاتر محافظه کاری هستند، در این پژوهش برای همسو کردن جهت مقادیر جبری اقلام تعهدی غیر عملیاتی با اندازه محافظه کاری از قرینه این اقلام بهره گیری شده می باشد، این معیار توسط پائیک و همکاران، گیولی و همکاران و احمد و همکاران نیز بهره گیری شده می باشد. حال جهت محاسبه اندازه محافظه کاری مشروط در این پژوهش از مدل ژانگ (2008) که به صورت ذیل می باشد بهره گیری می گردد (ژانگ، 2008، 54-27) [5].

CC – ACC =  × (1-)                                                           (4-2)

2-6-3-2 روش‌های اندازه گیری محافظه کاری نامشروط

  1. روش نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام[6]

تجربه‌گراها تمایل دارند که محافظه کاری را به صورت زیر تعریف کنند:

تفاوت بین ارزش سهام[7] و ارزش نقدی گزارش شده، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری نیز گفته می گردد که آن را با روش نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام نشان می‌دهند در نتیجه هرچه نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام بالاتر باشد بیانگر وجود محافظه کاری بیشتر در گزارشگری مالی می باشد.

شاید دلیل بهره گیری از ارزش سهام در تعریف محافظه کاری تجربه‌گراها به واسطه این باور باشد که حسابداران می‌توانند برآوردهای تایید پذیر و قابل اتکایی از ارزش بازار سهام داشته باشند که بهتر از ارزش بازار نظاره شده در بازار های نقدی می باشد و یا شاید فقدان یک تئوری برای محافظه کاری باشد که تجربه‌گراها از ارزش سهام برای تعریف محافظه کاری بهره گیری کنند. روش نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام تنها در صورتی می‌تواند معیار درستی از محافظه کاری باشد که تأثیر حسابداری، گزارشگری ارزش سهام (EV) باشد. پس ویژگی نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام به عنوان معیاری از محافظه کاری بستگی به تأثیر حسابداری دارد. بدون وجود شواهد تجربی از ماهیت تأثیر حسابداری، قضاوت در مورد سودمندی نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام به عنوان یک معیار محافظه کاری مشکل می باشد این در حالی می باشد که واتز و ریچوداری (2007) در پژوهش خود از این معیار بهره گیری کرده‌اند (واتز و ریچارد هری، 2007، 31-2) [8].

[1] . Basu

[2]. Givoly & Hayn

  1. 3. Zhang

[4]. Givoly & Hayn

[5] . Zhang

[6] . MTB

[7]. Enterprise value (EV)

[8] . Roychowdhury , S. &  R,watts

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • آیا ارتباطی بین محافظه کاری حسابداری و بازده غیر عادی در بازار سرمایه ایران هست یا خیر؟
  • آیا ارتباطی بین تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده شرکت‌ها و بازده غیر عادی در بازار سرمایه ایران هست یا خیر؟

 

پایان نامه مطالعه ارتباط میان محافظه کاری حسابداری و تغییردر وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر نرمال شرکت ها 

پایان نامه مطالعه ارتباط میان محافظه کاری حسابداری و تغییردر وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر نرمال شرکت ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری