بررسی انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه-دانلود پایان نامه

تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

2مدل رشد سود تقسیمی[1]

این مدل مبتنی بر مفروضات زیر می باشد:

  • سود سهام تنها درآمدی می باشد که سهامداران از سرمایه گــذاری خود در سهام به دست می آورند.
  • سود سهام سالانه پرداخت می گردد.
  • اندازه سود تقسیمی بر اساس نرخ مرکب رشد ثابت سالانه افزایش می یابد.
  • نرخ رشد سود تقسیمی از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران کمتر می باشد.

فرض اساسی در این مدل آن می باشد که سودهای مورد انتظار با نرخ ثابت رشد می کند، بـــنابراین کاربرد این مدل محدود به شرکتهایـی می گردد که جریان سود تقسیمی آینده آنها بر اساس چنین فرضی قرار گرفته باشد. نقطـــه ضعف این مدل درآن می باشد که فرض می گردد می توان سهام را در یک مقطع مشخص زمانی در آینده به فروش رسانید، اما معمولاً خریداران سهام در زمان خرید اینـــگونه قضاوت نــمی کنند وحتی درصورت صحت فرض مزبور ممـکن می باشد در آن وقت مشخص در آینده خریداری برای سهام آنها وجود نداشته باشد.

4-2-2 اهرم مالی و ارزش گذاری شرکت ها

تحقیقات مالی اهرم را به عنوان اندازه بدهی که به مقصود تأمین منابع مالی مورد  نیاز برای کسب دارایی مورد نیاز کسب می گردد، تعریف کرده می باشد  بنابر تعریف مذکور، شرکت ها از لحاظ تأمین مالی در قالب شرکت های با درجه ی اهرم مالی بالا و پایین قابل تعریفند.  به عقیده داگلاس، اهرم مالی توانایی تغییر بازده و ریسک شرکت ها را داراست پس ساختار سرمایه هر شرکت با اهرم مالی آن ارتباط ای متقابل و تنگاتنگ دارد. لذا بهره گیری شرکت ها از شیوه های مختلف تأمین مالی منوط به وجود شرایط و اثر متغیرهای اقتضایی می باشد که گاهی بر اساس جایگاه و برای جهت گیری شرکت ها در بازار و نیز ارزیابی آن ها از طرف مؤسسات تأمین اعتبار به وجود می آید. اما لزوم در نظر داشتن تئوری نمایندگی در این می باشد که تعارض دارندگان سهام، مالکین، گردانندگان و نیز صاحبان اوراق قرضه بر تصمیم گیری تأمین سرمایه و سرمایه گذاری مؤثر می باشد(فریدونی،1386،ص36). جنسن و مک لینگ[2] اظهار می کنند که مقدار بدهی از طریق تخفیف مالیاتی بهره پرداختنی ، هزینه های ورشکستگی و هزینه های نمایندگی به وجود می آید که این امر در زما نبندی تصمیمات سرمایه گذاری و ارزش شرکت مؤثر می باشد.  توماس جاندیک و آنیل ماخیجا[3] اظهار می دارند که افزایش قابل توجه اهرم مالی ممکن می باشد نشانه ای از تعهد مدیریتی به مقصود بهبود عملکرد باشد.  پس ارزش شرکت و اهرم همان گونه که قبلاً نیز اظهار گردید، می توانند ارتباط مثبتی با هم داشته باشند.

 

5-2-2مفهوم ساختار سرمایه

ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام می باشد که شرکت‌ها با آن تأمین مالی دارایی‌های خود را انجام می‌دهند. شرکت‌ها از دو منبع بدهی و حقوق صاحبان سهام در ترکیب ساختار سرمایه خود بهره گیری می‌کنند. انتخاب بین بدهی و یا حقوق صاحبان سهام به عنوان یک منبع تأمین مالی جدید تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی می باشد که بر ساختار سرمایه شرکت تأثیر می‌گذارند. برای تعیین ساختار سرمایه شرکت‌ها آغاز می‌بایستی با در نظر داشتن نیاز‌های مالی جهت انجام سرمایه گذاری اندازه نیاز مالی جدید را مشخص نمود و سپس اقدام به نوع منبع نمود. هدف از تعیین ساختار سرمایه ، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به مقصود حداکثر کردن ثروت سهامداران یا همان مالکان واقعی شرکت می باشد. البته تغییرات ثروت سهامداران تحت تأثیر عوامل مختلفی می باشد که ترکیبات ساختار سرمایه یکی از آنهاست. اگر شرکتی اوراق قرضه بیشتری منتشر نماید ، نقطه سر به سر مالی و درجه اهرم مالی آن بالا خواهد رفت. اگر شرکت به نرخ بازدهی بیشتری از نرخ وامها دست بیابد سود هر سهم افزایش خواهد پیدا نمود.اگر این طور نباشد با کاهش EPS مواجه خواهد گردید(جهانخانی،دمنه،1384،ص 27).

پس مدیران مالی توجه خود را  به آثار و نتایج به کارگیری روش‌های گوناگون تأمین مالی بر ریسک و بازده معطوف می‌کنند و از این طریق تأثیر بهره گیری از ترکیب‌های مختلف ساختار مالی را بر ثروت سهامداران می‌سنجند ، بطور کلی ساختار سرمایه بهینه را می‌توان به صورت زیر تعریف نمود :

“ساختار سرمایه بهینه آن ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام می باشد که هزینه سرمایه شرکت را به حداقل برساند و در نتیجه ثروت سهامداران را بیشتر نماید.”

  1. 7. Dividend Growth Model

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] . Jensen and Meckling, 1976

[3] . Tomas Jandik& Anil K. Makhija, 2005

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • مطالعه ارتباط بین ارزش نهایی انعطاف پذیری و اهرم شرکت
  • مطالعه تأثیر ارزش نهایی انعطاف پذیری بر تصمیمات ساختار سرمایه

 پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه 

 پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه

پایان نامه - تز - رشته حسابداری