بررسی اهرم شرکت-پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

2فرضیه جریان نقدی آزاد :

 این فرضیه و تأثیر بدهی در کنترل فرصت طلبی های مدیریت در تعقیب اهداف مغایر با منافع سهامداران توسط جنسن در سال 1986 ارائه گردید . مطابق این فرضیه، نظر به اینکه بهره و اصل بدهی از تعهدات ثابت شرکت بوده و با یستی در موعد مقرر پرداخت گردد، بهره گیری از بدهی فرصت اتلاف منابع شرکت توسط مدیران را کاهش می دهد . در نتیجه، روی آوردن از سهام به بدهی در تامین منابع مالی، ارزش شرکت را افزایش خواهد داد(قالیباف،ایزدی،1388،ص107-108).

15-2-2 نظریه ساختار سرمایه در چهارچوب مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای

بایستی یاد آور گردید که دلیل «مودیلیانی و میلر» در زمینه  نامربوط بودن اهرم در ارزش شرکت ، به هم طبقه بودن دو شرکت از نظر ریسک بستگی ندارد . آنان برای ساده کردن  درک فرآیند آربیتراژ به این فرض پناه بردند . تعادل اوراق بهادار شرکت های مختلف بر پایه ی بازده ی منتظره و ریسک پدید می آید. چنانچه فرض های مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای پا برجا باشد. همچنانکه در بازارهای کامل اینگونه می باشد ، نامربوطی ساختار سرمایه را می توان با مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای نشان داد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بازده منتظره و ریسک سیستماتیک یک شرکت دارای اهرم را مطالعه می کنیم . بازده منتظره شرکت ، به سادگی میانگین موزون بازده های منتظره بدهی  سهام عادی می باشد.

ارتباط 4)

 

که در آن ، B نمایانگر ارزش بازار بدهی ، S برابر ارزش بازار سهام عادی، ، اکنون نشانه بازده منتظره روی بدهی شرکت می باشد و  ، بازده منتظره روی سهام عادی می باشد. برای به دست آوردن ، ارتباط زیر را خواهیم داشت :

 

رابطه5)

در این ارتباط می بینیم که بازده منتظره روی سهام عادی متناسب با افزایش نسبت بدهی به سهام عادی ، افزایش می یابد. همان گونه که با روش بتا گفتیم ، ریسک سیستماتیک کل شرکت به سادگی برابر می باشد با میانگین موزون بتاهای بدهی و سهام عادی شرکت یعنی :

ارتباط 6)

 

برای به دست آوردن بتای سهام عادی ، ارتباط بالا را بازیابی می کنیم و ارتباط زیر را به دست می آوریم.

ارتباط 7)                                                ( بدهی شرکت شرکت سهام عادی

پس، افزایش نسبت بدهی به سهام عادی نه تنها بازده منتظره یک سهم عادی را افزایش می دهد ، بلکه بتای آن را نیز افزایش می دهد . با بودن بازارهای سرمایه ی کامل ، هر دو افزایش متناسب می باشد ، از این رو ، آنها نسبت به اثری که روی قیمت سهم عادی می گذارند ، همدیگر را خنثی می کنند . افزایش بازده ، درست به اندازه بازده اضافی برای جبران ریسک اضافی می باشد(ثقفی، عثمانی ،1381،ص34).

16-2-2مالیات و ساختار سرمایه :

نامربوط بودن ساختار سرمایه برپایه نبودن نواقص بازار استوار می باشد. پرسش این نیست که شخص چگونه سرمایه شرکت را میان بدهی و سهام عادی تقسیم می کند ، مهم نگهداری ارزش می باشد ، به گونه ای که جمع این تقسیم ها همیشه پایدار بماند . به دیگر سخن ، در این تقسیم کردن نباید چیزی از ارزش شرکت کاسته یا به آن افزوده گردد . اما تا جایی که در بازار سرمایه نواقصی هست ، تغییر در ساختار سرمایه یک شرکت ، روی ارزش شرکت اثر می گذارد . بدین معنی که ، ارزشیابی شرکت و هزینه سرمایه آن ، همراه با دگرگونی در ساختار سرمایه دگرگون می گردد . یکی از مهمترین نواقص بازار ، بودن مالیات هاست . از این دیدگاه به مطالعه تأثیر مالیات بر درآمد شرکت بر ارزشیابی آن در نبودن مالیات های شخصی می پردازیم و سپس تأثیر آمیزه ی مالیات بر درآمد شرکت و مالیات شخصی را مطالعه می کنیم .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • مطالعه ارتباط بین ارزش نهایی انعطاف پذیری و اهرم شرکت
  • مطالعه تأثیر ارزش نهایی انعطاف پذیری بر تصمیمات ساختار سرمایه

 پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه 

 پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه

پایان نامه - تز - رشته حسابداری