بررسی تصمیمات ساختار سرمایه-پایان نامه رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فرضیه سوم:

کلارک،2010 نشان می دهد زمانی که ارزش نهایی انعطاف پذیری در ارتباط با تصمیمات ساختار سرمایه مورد مطالعه قرار می گیرد سایر متغیر های تاثیر گذار بر ساختار سرمایه اهمیت خود را به مقدار زیادی از دست می دهند و به تعبیری بهتر انعطاف پذیری مهمترین عامل تاثیر گذار بر ساختار سرمایه می گردد. انعطاف پذیری مالی نتیجه فرآیند ساختار سرمایه و از طرفی خود عاملی تاثیر گذار بر تصمیمات ساختار سرمایه می باشد، در واقع عاملی کلیدی می باشد که خود منبعث از تصمیمات ساختار سرمایه بوده و از طرف دیگر مبداء تمامی تصمیمات ساختار سرمایه می باشد. لذا فرضیه سوم به صورت زیر تبیین گردید.

  • ارزش نهایی انعطاف پذیری بیشترین تاثیر را بر تصمیمات ساختار سرمایه شرکتها دارد.

نحوه آزمون فرضیه های اول تا سوم:

در این پژوهش برای آزمون فرضیه اول که به دو فرضیه فرعی تقسیم می گردد، برای آزمون فرضیه 1-1) از مدل 1 بهره گیری می گردد و در صورتی که  مثبت و معنادار باشد فرضیه تائید می گردد. برای آزمون فرضیه 2-1) از مدل 4 بهره گیری می گردد و در صورتی که  مثبت و معنادار باشد فرضیه تائید می گردد.  برای آزمون فرضیه دوم از مدل 6 بهره گیری می گردد و در صورتی که  منفی و معنادار باشد فرضیه تائید می گردد.  برای آزمون فرضیه سوم از مدل 3 بهره گیری می گردد و برای آزمون آغاز ارزش نهایی انعطاف پذیری به دهک ها تقسیم می گردد. اگر با افزایش دهک ها،  مدل کاهش یابد فرضیه تائید می گردد. در واقع این آزمون نشان می دهد که با افزایش ارزش نهایی انعطاف پذیری سایر متغیر ها دارای توان تبیین  تغییرات در ساختار سرمایه نیستند و ارزش نهایی انعطاف پذیری تأثیر بیشتری بر تصمیمات ساختار سرمایه(نسبت اهرمی) ایفاء می کند. به علاوه برای آزمون فرضیه سوم مدل 6 یک بار بدون ارزش نهایی وجه نقد و یک بار نیز فقط با ارزش نهایی وجه نقد مورد آزمون قرار خواهد گرفت هر کدام دارای  بیشتری بودند آن متغیر یا متغیر ها دارای بیشترین تاثیر بر ساختار سرمایه میباشند.

3-3روش پژوهش:

این پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی می باشد که برای بدست آوردن ضرایب مدل از تحلیل رگرسیون بهره گیری خواهد نمود. روش همبستگی از روش پژوهش های توصیفی(غیرآزمایشی) می باشد(سرمد، بازرگان،1385). تحقیقات همبستگی، شامل کلیه تحقیقاتی می باشد که درآنها کوشش می گردد ارتباط بین متغیر های مختلف با بهره گیری از ضریب همبستگی، کشف و تعیین گردد. این پژوهش از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف، از نوع کاربردی می باشد. در واقع  سرمایه گذاران می توانند با اتکا بر نتایج پژوهش، در مورد انعطاف پذیری شرکتها دانش بیشتری کسب نموده و در تصمیمات اقتصادی خود لحاظ نمایند که در نهایت می تواند به تخصیص بهینه منابع کمک نماید.

4-3جـامـعه آمـاری:

مفهوم جامعه آماری یکی از مفاهیم اساسی می باشد که آن را تعریف نمی کنند بلکه به عنوان مفهوم اولیه توصیف کرده و به صورت زیر اظهار می گردد: مجموعه اشیاء یا نمودهایی که یک یا چند صفت مشترک اشته باشند و یکجا در نظر گرفته شوند، جامعه آماری گفته می گردد (منصورفر،1385،ص 2).

شرط لازم برای انجام هر تحقیقی وجود اطلاعات در دسترس می باشد که در وضعیت کنونی گزارشگری و افشاء اطلاعات در ایران تنها اطلاعات مربوط به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موجود می باشد. پس در این پژوهش جامعه آماری متشکل از شرکتهایی می باشد که دارای ویژگی های زیر (صفت مشخصه)باشند.

  1. جزو شرکتهای تولیدی باشد. شرکتهای سرمایه گذاری و واسطه گری مالی دارای ماهیت متفاوت هستند.
  2. سال مالی شرکت منتهی به 29 اسفند باشد
  3. قبل از سال 83 در بورس پذیرفته شده باشند.
  4. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  5. سهام شرکتها بیشتر از 3 ماه وقفه معاملاتی نداشته باشد. به علت اینکه برای محاسبه بازدهی از معاملات روزانه سهام بهره گیری خواهد گردید پس برای شرکتهایی که دارای وقفه معاملاتی باشند نمی توان بازدهی محاسبه نمود.

5-3قلمرو زمانی پژوهش:

دوره زمانی مورد مطالعه این پژوهش فاصله بین سالهای83  تا 88 به مدت 6 سال می باشد.

6-3نمونه آماری:

نمونه عبارت می باشد از تعداد محدودی از اعضاء جامعه آماری که بیانگر ویژگی های اصلی جامعه باشد(آذرو مؤمنی،1377 الف،ص6). مزیت انتخاب نمونه از یک جامعه، جلوگیری از اتلاف وقت یک محقق و صرفه جویی در منابع مالی می باشد، زیرا از طریق مطالعه یک نمونه به نسبت کوچک و با اجرای نمونه گیری صحیح و پذیرش مقدار ناچیزی خطا، پژوهشگر به نتایج درستی خواهد رسید(دلاور،1385، ص120).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • مطالعه ارتباط بین ارزش نهایی انعطاف پذیری و اهرم شرکت
  • مطالعه تأثیر ارزش نهایی انعطاف پذیری بر تصمیمات ساختار سرمایه

 پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه 

 پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه

پایان نامه - تز - رشته حسابداری