تحقیق رایگان بررسی رابطه محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای بورس-دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

ارزیابی ارتباط محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

اگر چه ارز‌ش‌های بازار دارایی­ها و بدهی­ها که خالص دارایی­ها را تشکیل می دهند در هر دوره تغییر می­کنند ، اما همه این تغییرات در حساب‌ها و گزارش­های مالی منعکس نمی­گردد. براساس محافظه کاری، افزایش در ارزش دارایی هایی (سودهایی ) که به اندازه کافی تاییدپذیر نباشند، ثبت نمی گردد ، در حالی که کاهش در ارزش دارایی ها ( سودها )، با همان درجه از تایید پذیری ثبت می­گردد. در نتیجه خالص دارایی­ها کمتر از ارزش بازارشان ارائه می­شوند. محققان برای برآورد این ارائه کمتر از واقع، از مدل های ارزیابی سهام واحدهای تجاری و یا نسبت ارزش دفتری خالص دارایی­ها به ارزش سهامشان (نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار) بهره گیری می­کنند(همان منبع،ص288)1.

 

2-4-2.  معیارهای سود و اقلام تعهدی

محافظه کاری بیانگر این می باشد که سودها پایدارتر از زیان ها هستند، زیرا صورت های مالی افزایش های تاییدناپذیر در ارزش دارایی ها (سودها ) را در زمان وقوع شناسایی نمی­کنند،  بلکه طی دوره­های آتی و به هنگام ورود جریان های نقدی ناشی از این افزایش ها شناسایی می­کنند. برای مثال، اگر ارزش یک دارایی افزایش یابد از آنجایی که انتظار می رود جریان های نقدی آتی افزایش یابد، پس سود را طی سال های آتی و به ازای ورود جریان های نقدی مربوطه شناسایی می­کنند. این بدین معنی می باشد که سودها گرایش به پایداری و تداوم دارند . پیش روی زیان‌هایی که درجه تاییدپذیری آن ها با سودهای غیرقابل تایید یکسان می باشد، درست در زمانی که به وقوع می­پیوندند، بدون در نظر داشتن اینکه کاهش در جریان های نقدی آن ها طی دوره­های آتی تحمل شوند، شناسایی می گردند. از آنجایی که به گونه متوسط، این زیان ها در دوره­های آتی قابل برگشت نیستند، پایداری و تداوم این کاهش سودها احتمالاً کمتر از افزایش سودها می باشد، از این رو این کاهش سودها ناپایدار هستند . این پایداری یا ناپایداری­ها و تغییرات سود، معیاری را برای محافظه کاری فراهم می­آورند و این رفتار نامتقارن محافظه کاری در قبال سودها و زیان ها عدم تقارنی را در اقلام تعهدی به وجودمی­آورند(همان منبع،ص288)2. گیولی و هاین 3(2000) چنین اظهار می­کنند که محافظه کاری باعث کاهش سود گزارش شده انباشته در طول زمان می­گردد . آن ها اظهار می­کنند که اندازه اقلام تعهدی انباشته شده در طول زمان، یکی از معیارهای محافظه کاری می باشد .

 

شرکت هایی که در مرحله ثبات قرار دارند و هیچ گونه رشدی ندارند و همچنین از نظر بهره گیری از روش های گوناگون حسابداری نیز بی­تفاوت هستند، سودهایشان به جریان های نقدی نزدیک می­گردد و اقلام تعهدی ادواری آن ها نیز به سمت صفر میل می­کند.« ثبات اقلام تعهدی منفی (از قبیل مقصود کردن انواع ذخایر) در میان شرکت­ها و در طول یک دوره بلند مدت نشانه­ای از وجود محافظه کاری می باشد، نرخ انباشتگی اقلام تعهدی منفی شاخصی از تغییر در اندازه محافظه کاری در طول زمان می باشد»  (گیولی و هاین ، 2000 ، ص292)1.

 

3-4-2.  معیارهای ارتباط سود و بازده­ سهام                                                    

قیمت های بازار سهام نشان دهنده تغییرات ارزش دارایی در زمانی هستند که آن تغییرات رخ می­دهند، خواه اینکه آن تغییرات شامل زیان ها یا سودهایی در ارزش دارایی باشند . از این رو، می توان گفت که بازده­­های سهام همواره به هنگام هستند . از آنجا که محافظه کاری پیش بینی می­کند، مبنای شناسایی زیان های حسابداری بسیار به هنگام تر از سودها می باشد ، بدین ترتیب انتظار بر این می باشد که زیان های حسابداری بیشتر از سودهای حسابداری با بازده­های سهام، تقارن زمانی2  داشته باشند (واتز ، b2003)3. باسو4 (1997) با بهره گیری از این مبانی معیاری را تحت عنوان « عدم تقارن زمانی سود» ، برای محافظه کاری معرفی می­کند که در قسمت بعدی به صورت کامل در مورد آن بحث خواهد گردید .

3-Givoly and Hayn,2000

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. 1. Givoly and Hayn,2000,p292

2-Contemporaneous.

  1. 3. Watts, R.L., 2003a
  2. 4. Basu, S. (1997)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

آیا بین محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه ارتباط ای هست ؟

البته از آنجا که محافظه کاری با دو معیار عدم تقارن زمانی سود4 و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سنجیده می گردد، سئوال فوق را می توان در قالب دو سئوال زیر اظهار نمود :

سئوال اول : آیا بین هزینه سرمایه و محافظه کاری بر مبنای معیار عدم تقارن زمانی سود ارتباط منفی هست ؟

سئوال دوم : آیا بین هزینه سرمایه و محافظه کاری بر مبنای معیار ارزش بازار به ارزش دفتری ارتباط منفی هست ؟

4– Asymmetric timeliness of earnings

 پایان نامه ارزیابی ارتباط محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای بورس 

 پایان نامه ارزیابی ارتباط محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری