مقاله فارسی بررسی مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت-دانلود پایان نامه ارشد

مطالعه ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت 

قسمتی از متن پایان نامه :

عملکرد مالی شرکت :

روشهای محاسبه عملکرد مالی شرکتها متنوع می باشد اما مواردی که در این پژوهش مورد نظر می باشد محاسبه :

1 – بازده داراییها [1]  :

 

2 – بازده حقوق صاحبان سهام [2]   :

 

3 – کیوی توبین [3]  :

 

 

7-3 متغیرهای مستقل

ثبات سهامداران  : حفظ یا عدم حفظ مالکیت سهامداران را در اصطلاح ثبات سهامداران تعریف می کنند بطوریکه با مطالعه تغییرات اندازه نسبت مالکیت در طول زمان، سهامداران دارای ثبات از سهامداران بی ثبات تفکیک می شوند،  که توسط معیارهای زیر در این پژوهش اندازه گیری شده می باشد:

الف ) دوره های حفظ نسبت مالکیت و افزایش آن: که از شمارش تعداد دوره هایی که سهامدار اندازه سهام خود را در شرکت حفظ و یا آن را افزایش می دهد .

( ارتباط 1-3)

: درصد سهم مالکیت سهامدار در دروره جاری (جدید)

:         درصد سهم مالکیت سهامدار در دوره قبلی( قدیمی )

ب )دوره های مالکیت سهامدار: که از شمارش تعداد دوره هایی که سهامدار حداقل بیشتر از صفر درصد سهام شرکت را در اختیار دارد ( در واقع سهامدار شرکت به شمار می رود ).

Bxt  0                                                                                                                                                       (ارتباط 2-3)                                                                                                       

Bxt                   : تعداد دوره های مالکیت سهامدار

ج )پایداری ( پافشاری ) سهامدار: که از نسبت متوسط درصد مالکیت سهامدار به انحراف استاندارد درصد مالکیت حاصل می گردد که هدف از این متغیر مطالعه پراکندگی و شدت تغییرات درصد مالکیت سهامدار می باشد(الیاس الیاسیانی و جینگی جیا،2010 ، 606).

Axt=        (ارتباط 3-3)

Axt  : پایداری مالکیت سهامدار x   در زمان t

E(x)  : میانگین سهم مالکیت سهامدار در زمان t

: انحراف استاندار سهم مالکیت سهامدار در زمان t

 

8-3 متغیرهای کنترلی

1 – اندازه شرکت : که از لگاریتم طبیعی مجموع داراییها به عنوان نماینده اندازه شرکت بهره گیری می کنیم .

(ارتباط 4-3)                                       Firm size = Log ( book value of total asset

 

2- اهرم مالی شرکت : که از نسبت بدهیهای بلند مدت به مجموع داراییها به عنوان نماینده اهرم ها بهره گیری می کنیم .

Leverage = total debt / total assets  (ارتباط 5-3)

 

9-3  روشهای جمع آوری و منابع داده های پژوهش

مرحلۀ گردآوری اطلاعات آغاز فرایندی می باشد که طی آن محقق یافته های میدانی و کتابخانه ای را گردآوری می کند و به روش استقرایی به فشرده سازی آنها از طریق طبقه بندی و سپس تجزیه و تحلیل می پردازد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برای جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز در این پژوهش از روش کتابخانه ای بهره گیری شده می باشد.دراین پژوهش روش گردآوری اطلاعات مربوط به مبانی نظری ،ادبیات پژوهش  و سوابق موضوع پژوهش، روش کتابخانه ای، شامل کتب ومقالات مختلف ونشریات  تخصصی  فارسی ولاتین می باشد .

ابزارجمع آوری اطلاعات پژوهش، اسناد کاوی، بانکهای اطلاعاتی و نظاره می باشد . که داده های مورد نیازدرصورتهای مالی حسابرسی شده و یادداشتهای همراه آنها می باشد که از نرم افزارهای ره آورد جدید و تدبیر پرداز و همچنین آرشیو سایت بورس اوراق بهاداراستخراج شده می باشد.

روایی بدین معناست که روش یا ابزاربه کار رفته تا چه حدی قادر می باشد خصوصیت مورد نظر را درست اندازه گیری کند.تعیین کننده ترین مسئله در ابزار اندازه گیری، روایی آن می باشد . پس ابزار اندازه گیری در صورتی دارای روایی می باشد که آن چیز که را که مورد نظر می باشد به دقت اندازه گیری کند. اندازه هایی که برای هر یک از شاخص ها استخراج شده می باشد بااستفاده از فرمول هایی به دست آمده می باشد که این فرمول ها به عنوان وسیله و روش های استاندارد برای اندازه گیری آن شاخص پذیرفته شده می باشد واین مقیاس ها همان چیزی رامی سنجد که نشان دهنده مقدار آن شاخص می باشد.درنتیجه ابزارهای اندازه گیری متغیرها دارای روایی لازم وکافی ارزیابی می گردد.

[1]. ROA

[2]. ROE

[3]. Tobin’s Q

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

آیا بین ثبات و افزایش طول عمر مالکیت سهامداران و عملکرد مالی شرکت می تواند ارتباط ی معنا داری وجود داشته باشد  یعنی آیا تفاوت ثبات سهامداران بر روی عملکرد مالی شرکت تاثیر دارد؟

 

 پایان نامه مطالعه ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت 

 پایان نامه مطالعه ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت

پایان نامه - تز - رشته حسابداری