بررسی معیارهای رابطه سود و بازده سهام-پایان نامه رشته حسابداری

 مطالعه ارتباط میان محافظه کاری حسابداری و تغییردر وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر نرمال شرکت ها 

قسمتی از متن پایان نامه :

با در نظر داشتن آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی در فصل (4) انجام گردید و همانطوریکه در جدول (18-4) نظاره می گردد ، مقایسه میان نتایج حاصل از رگرسیون سه متغیره بین متغیر های محافظه کاری حسابداری ،تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده و بازده غیر عادی و نتایج رگرسیون چهار متغیره با حضور متغیر وجه نقد بعلاوه سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت  ، نشان می‌دهد که با افزودن متغیر وجه نقد بعلاوه سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت  به مدل رگرسیونی، ضریب تعیین تعدیل شده با افزایشی  به اندازه 1% از 29.8% به 30.8%  رسید که این نتایج نشان دهنده این می باشد که متغیر وجه نقد بعلاوه سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت  بر روابط بین متغیر های محافظه کاری حسابداری ،تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده و بازده غیر عادی تأثیر گذار می باشد و بایستی به مدل رگرسیونی اضافه گردد. همچنین  sig (سطح معنی داری) کمتر از0.05می باشد که بیانگر وجود همبستگی بین این متغیر با متغیر بازده غیر عادی  می باشد. با در نظر داشتن نتایج به دست آمده،فرضیه اصلی نهم(وجه نقد بعلاوه سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت  بر ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر عادی تأثیر گذار می باشد) ،  تأیید می گردد. این نتیجه با نتیجه  پژوهش لوئیس در سال 2010هماهنگی دارد.

 

10-2-5 نتایج فرضیه دهم

با در نظر داشتن آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی در فصل (4) انجام گردید و همانطوریکه در جدول (19-4) نظاره می گردد ، مقایسه میان نتایج حاصل از رگرسیون سه متغیره بین متغیر های محافظه کاری حسابداری ،تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده و بازده غیر عادی و نتایج رگرسیون چهار متغیره با حضور متغیر اهرم مالی  ، نشان می‌دهد که با افزودن متغیر اهرم مالی  به مدل رگرسیونی، ضریب تعیین تعدیل شده تغییر نمی‌یابد که این نتایج نشان دهنده این می باشد که متغیر اهرم مالی  بر روابط بین متغیر های محافظه کاری حسابداری ،تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده و بازده غیر عادی تأثیر گذار نیست و نباید به مدل رگرسیونی اضافه گردد.همچنین  sig (سطح معنی داری) بیشتر از0.05می باشد که بیانگر عدم وجود همبستگی بین این متغیر با متغیر بازده غیر عادی  می باشد. با در نظر داشتن نتایج به دست آمده،فرضیه اصلی دهم(اهرم مالی  بر ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر عادی تأثیر گذار می باشد) ،  تأیید نمی گردد. این نتیجه با نتیجه  پژوهش  فرانکل و رویچوداری در سال 2005هماهنگی ندارد.

 

3-5 نتیجه گیری کلی پژوهش

آن چیز که در جمع بندی و نتیجه گیری کلی آزمون فرضیه های پژوهش مبنی بر، مطالعه ارتباط میان متغیر های مستقل و متغیرهای تعدیل گر پژوهش با متغیر وابسته بازده غیر عادی شرکتهای موجود در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1385 تا 1388وجود دارد ،این می باشد که محافظه کاری حسابداری ارتباط مستقیم و منفی معنی دار با بازده غیر عادی دارد و تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده در شرکت ها ارتباط مثبت و معنی داری با بازده غیر عادی  دارد و همچنین از دیگر نتایج این پژوهش می توان به این نکته تصریح نمود که متغیر های تغییر در سود،  تغییر در مخارج پژوهش و توسعه، تغییر در سود سهام پرداختی، اندازه شرکت و وجه نقد بعلاوه سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت بر روابط میان محافظه کاری حسابداری و تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر عادی تاثیر گذار هستند. نتایج به دست آمده در این پژوهش با نتایج حاصله از  تحقیقات  لوئیس در سال 2010 و سایرین مطابقت دارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • آیا ارتباطی بین محافظه کاری حسابداری و بازده غیر عادی در بازار سرمایه ایران هست یا خیر؟
  • آیا ارتباطی بین تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده شرکت‌ها و بازده غیر عادی در بازار سرمایه ایران هست یا خیر؟

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه مطالعه ارتباط میان محافظه کاری حسابداری و تغییردر وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر نرمال شرکت ها 

پایان نامه مطالعه ارتباط میان محافظه کاری حسابداری و تغییردر وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر نرمال شرکت ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری