تحقیق رایگان بررسی معیار ارزش بازار-دانلود پایان نامه رشته حسابداری

ارزیابی ارتباط محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

تأثیر هزینه سرمایه در تصمیمات سرمایه گذاری

به کار گیری هزینه سرمایه در تصمیم های سرمایه گذاری ،بهره گیری از آن به عنوان مبنایی برای ایجاد ساختار بهینه سرمایه یا حرکت به سمت آن، بهره گیری از آن در اجاره های سرمایه ای و در اندازه گیری عملکرد و اصولاً بهره گیری از آن در تنزیل جریانهای نقدی آتی برای تعیین ارزش، همه از مواردی هستند که می توان در توصیف اهمیت هزینه سرمایه اظهار نمود .

نظریه محدودیت منابع مالی در تصمیم های سرمایه گذاری در شرکت از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . بودجه بندی سرمایه ای زمانی اتفاق می افتد که در یک دوره ی زمانی معینی سقف بودجه ای و یا محدودیت وجوه نقد برای سرمایه گذاری وجود داشته باشد .

پیوند بین نرخ بازده داخلی و هزینه سرمایه می تواند در بودجه بندی سرمایه ای، مورد بهره گیری قرار گیرد. هزینه سرمایه کمینه نرخ بازده مورد قبول برای طرح های سرمایه ای را به دست می دهد که بر اساس آن می توان طرح های سرمایه گذاری را ارزیابی نمود .  مطالعه تاریخی ادبیات مالی نشان می دهد که هم در تئوری کلاسیک و هم در تئوری شتاب سرمایه گذاری، فرض بر این می باشد که مؤسسات در بهره گیری از وجوه موجود با هزینه ثابت محدودیتی ندارند .

در تئوری کلاسیک، اندازه سرمایه گذاری به نرخ بازده سرمایه گذاری یا درآمد آن بستگی دارد، یعنی سرمایه گذاری با تغییر درآمد تغییر می کند، لیکن در تئوری شتاب اندازه سرمایه گذاری تابعی از اندازه تولید می باشد، در این تئوری فرض می گردد در صورت افزایش تولید، واحد اقتصادی تمایل خواهد داشت اندازه سرمایه گذاریهایش را متناسب با آن افزایش دهد به سخن دیگر در هر تئوری هزینه های تأمین مالی به هنگام افزایش اندازه سرمایه گذاری در نظر گرفته نمی گردد (عثمانی،1381،ص89)1.

با شناخت تدریجی اهمیت تأمین مالی، کانون توجه ادبیات مالی تغییر یافته و در سالهای اخیر تأکید بر بحث های تصمیم گیری سرمایه ای ادامه یافته می باشد . در ضمن رویه مناسب بودجه بندی سرمایه ای که نیاز مند محاسبه هزینه سرمایه می باشد رونق یافته و به همین علت روش های محاسبه هزینه سرمایه اهمیت ویژه ای پیدا کرده می باشد .

 

3-8-2. تأثیر هزینه سرمایه در تصمیم های مالی

تعیین و ایجاد ساختار بهینه سرمایه و یا حرکت به سمت آن می تواند بر ارز ش شرکت و ثروت سهامداران تأثیر بگذارد . بدون اطلاع از هزینه سرمایه، شرکت نمی تواند تصمیم بگیرد که از چه ابزاری برای گرد آوری وجوه لازم برای سرمایه گذاری بلند مدت خود بهره گیری کند و به دلیل محدودیت منابع، واحدهای اقتصادی بایستی کوشش کنند ترکیبی از منابع مالی را گزینه کنند که کمترین هزینه سرمایه را داشته باشد .

به مقصود بیشینه کردن ارزش واحد اقتصادی لازم می باشد سرمایه گذاریهایی انجام و تداوم یابد که نرخ بازده آنها بیش از هزینه تأمین مالی باشد . تصمیم گیریهای سرمایه گذاری و تأمین مالی را به سختی می توان از یکدیگر جدا نمود لیکن بدون در نظر داشتن این تفکیک می توان ادعا نمود که ارزش بنگاه از دو راه افزایش می یابد یکی افزایش نرخ بازده سرمایه گذاری و دیگری کاهش نرخ هزینه سرمایه .

 

4-8-2 .کاربرد مفهوم هزینه سرمایه

اگر نرخ بازدهی سرمایه گذاری یک شرکت از هزینه سرمایه اش بیشتر باشد و اگر بدون بالاتر رفتن درجه ریسک ،اندازه بازده افزایش یابد، ثروت سهامداران افزایش خواهد پیدا نمود. دلیلی که در این باره گفته می گردد این می باشد که اگر نرخ بازده شرکت از هزینه سرمایه آن بیشتر گردد دارندگان قرضه، سهام ممتاز و اعطا کنندگان وام به شرکت به نرخ بازده ثابت مورد انتظار خود خواهند رسید و باقی مانده نرخ بازده در اختیار صاحبان سهام عادی قرار خواهد گرفت که از نرخ بازده مورد توقع آنان بیشتر خواهد بود . سود مازاد را می توان صرف پرداخت سود سهام بیشتر به سهامداران نمود و یا اینکه آن را مجدداً سرمایه گذاری نمود و به این ترتیب نرخ بازده دوره های بعد را افزایش داد . در نتیجه مطلوبیت سهام عادی نزد سهامداران بیشتر می گردد و افزایش تقاضا منجر به افزایش قیمت سهام عادی در بازار می گردد و از این راه ثروت سهامداران افزایش می یابد و هدف شرکت تأمین می گردد . چنانچه بین هزینه سرمایه و موضوع بیشینه کردن ثروت سهامداران پیوند مستقر گردد می توان هزینه سرمایه را اینگونه بیان نمود : هزینه سرمایه، کمینه نرخ بازدهی می باشد که شرکت بایستی به دست آورد تا اینکه در ارزش شرکت  تغییری حاصل نشده و ارزش شرکت کماکان حفظ گردد (عثمانی 1381،ص87)1.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

آیا بین محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه ارتباط ای هست ؟

البته از آنجا که محافظه کاری با دو معیار عدم تقارن زمانی سود4 و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سنجیده می گردد، سئوال فوق را می توان در قالب دو سئوال زیر اظهار نمود :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سئوال اول : آیا بین هزینه سرمایه و محافظه کاری بر مبنای معیار عدم تقارن زمانی سود ارتباط منفی هست ؟

سئوال دوم : آیا بین هزینه سرمایه و محافظه کاری بر مبنای معیار ارزش بازار به ارزش دفتری ارتباط منفی هست ؟

4– Asymmetric timeliness of earnings

 پایان نامه ارزیابی ارتباط محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای بورس 

 پایان نامه ارزیابی ارتباط محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری