تحقیق رایگان بررسی نقش ارزش نهایی انعطاف پذیری بر تصمیمات ساختار سرمایه-دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری

تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

تریانتیس و گامبا،[1]2009

ایشان در این پژوهش ارزش انعطاف پذیری را اندازه گیری نمودند، آنها نشان دادند که ارزش انعطاف پذیری به هزینه تامین مالی خارجی ، نرخ مالیات شرکت، هزینه فرصت نگهداری وجه نقد ، فرصتهای رشد بالقوه شرکت و   برگشت پذیری سرمایه بستگی دارد.  آنها نشان دادند که شرکتهایی که با معضلات مالی درگیر هستند بایستی به گونه همزمان هم استقراض کرده و هم قرض دهند.

اظهار، 2007

ایشان به پژوهش در زمینه ارتباط انعطاف پذیری مالی، اهرم و اندازه شرکت می پردازد.  ایشان به این نتیجه رسیدند که شرکت های کوچک دارای نسبت اهرمی پایین تری هستند که این موضوع به این علت پدیدار می گردد که شرکتهای کوچک از طریق افزایش سرمایه داخلی منابع خود را تامین می کنند(مطابق با فرضیه انعطاف  پذیری). اظهار استدلال می کند که شرکتهای کوچک  نسبت بدهی و اهرمی خود را در سطح پایینی نگهداری می کند تا انعطاف پذیری شرکت حفظ گردد.  قراردادهای بدهی اغلب دارای شرایط محدود کننده برای سرمایه گذاری و نسبت های بدهی می باشد که می تواند عوارض سنگینی مخصوصاً برای شرکتهای کوچک و با رشد داشته باشد.  تامین مالی داخلی از طریق سهامداران به شرکتها اجازه می دهد تا نقدینگی خود را افزایش دهند بدون اینکه انعطاف پذیری شرکت از بین برود. اظهار نتایج بدست آمده در تحقیقات قبلی مبنی بر ارتباط مثبت بین اندازه شرکت ، اهرم و انعطاف پذیری را رد می کند. اظهار می کند که بین اهرم مالی و انعطاف پذیری ارتباط معکوس هست.

ساندر و مایرز[2]

مطالعه دیگر به ساندر و مایرز تعلق دارد که به مطالعه و آزمون تجربی پیش بینی هر دو تئوری توازی ایستا و ترجیحی بر روی 157 شرکت آمریکایی در دوره 1971-1989 پرداختند . در نهایت، نتایج مطالعه،اطمینان بیشتری را در تئوری ترجیحی نسبت به تئوری توازی ایستا ارائه نمود.

اددجی[3]

پژوهش او به نام “یک آزمون مقطعی از تئوری ترجیحی پیش روی  تئوری توازی ایستا “، به آزمون این دو تئوری بر روی یک نمونه مقطعی شامل 608 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار لندن طی دوره1994- 2000 پرداخت . نتایج نشان داد که متغیرهای تئوری توازی ایستا، مانند معافیت های مالیاتی، رشد مورد انتظار، اندازه و دارایی های قابل وثیقه، به اندازه تئوری ترجیحی برای استدلال نوسانات مقطعی در انتشار بدهی جدید، پر قدرت هستند و تئوری توازی ایستا هنگامی که با تئوری ترجیحی همراه گردد، توانایی استدلال قا بل توجهی به علت تاثیر متغیرهایی نظیر رشد مورد انتظار و اندازه، که در تئوری ترجیحی نادیده گرفته شده اند، به دست می آورد. همچنین این دو متغیر، ارتباط مثبت معناداری با انتشار بدهی نشان دادند.

گاد، جانی، هوسلی، و بندر[4]

پژوهش دیگری به نام “ساختار سرمایه شرکتهای سوییس” توسط گاد، جانی، هوسلی و بندر انجام گرفت و عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه، برای106 شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار سوییس، در دوره زمانی 2000-1994بررسی گردید. یافته ها، اظهار داشت که هر دو تئوری ترجیحی و توازی ایستا، در تبیین الگوی ساختار سرمایه شرکت های سوییسی تأثیر دارند.

درابتز و فیکس[5]

در پژوهش آنها با عنوان ”عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه با شواهد آن در سوئیس ”، رقابت بین تئوری توازی ایستا و تئوری ترجیحی بدون نتیجه ماند. بنابر نتایج، شرکت های با فرصت های سرمایه گذاری بیشتر مطابق هر دو تئوری، اهرم کمتری را بکار می بردند. مطابق با تئوری ترجیحی اما برخلاف تئوری توازی ایستا، شرکت های سودآور و شرکت های با نقدینگی بالا، اهرم کمتری را به کار می برند.

 

 

 

 

چن و همس[6]

ایشان در پژوهش ” ساختار سرمایه ، تئوری ها و نتایج تجربی”، با مطالعه شرکت های منتخب از هفت کشور کانادا، دانمارک، آلمان، ایتالیا ، سوئد، بریتانیا و ایالات متحده دریافتندکه دارایی مشهود و اندازه با اهرم، ارتباط مستقیم و سودآوری با اهرم، ارتباط منفی دارد . شواهدی که از هفت کشور به دست آمد، مطابق با یافته ها در تئوری های مرسوم ساختار سرمایه، مانند تئوری ترجیحی و تئوری توازی ایستا می باشد.

[1] . ANDREA GAMBA and ALEXANDER TRIANTIS, 2009

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] . Sunder & Myers,1999

[3] . Adedji, 2002

[4] . Gaud &Jany & Hoesli & Bender, 2003

[5] . Drobetz & Fix,2003

[6] . Chen & Hammes, 2004

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • مطالعه ارتباط بین ارزش نهایی انعطاف پذیری و اهرم شرکت
  • مطالعه تأثیر ارزش نهایی انعطاف پذیری بر تصمیمات ساختار سرمایه

 پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه 

 پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه

پایان نامه - تز - رشته حسابداری