بررسی نقش ارزش نهایی انعطاف پذیری ساختار سرمایه-دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

زیرا برای محاسبه بازدهی مورد انتظار  در دست نیست لذا آغاز برای دوره 96 ماهه  (از سال 81 تا 88 به مدت 8 سال و هر سال 12 ماه) بازدهی محاسبه شده و  از طریق تحلیل رگرسیون  مدل 8  به دست می آید.  سپس  بدست آمده از مدل 8 را در مدل 7  بهره گیری می کنیم و بازده واقعی سهم نیز از طریق  محاسبه می گردد که همان  در مدل 7 می باشد و در ادامه برای محاسبه بازدهی بازار نیز از فرمول  بهره گیری شده و زیرا  را محاسبه نموده ایم می توان با جایگذاری در معادله 7 بازدهی غیر نرمال را محاسبه نمود. عدد بدست آمده از مدل 7 بازدهی غیر نرمال می باشد. برای بدست آوردن بازدهی غیر عادی انباشته از فرمول یا مدل زیر بهره گیری خواهیم نمود که در نهایت عدد بدست آمده از این معادله متغیر وابسته پژوهش ما را تشکیل خواهد داد.

مدل(9)

که مدل 7 به صورت ماهانه محاسبه شده و در مدل 9 قرار می گیرد و بازدهی غیر عادی انباشته 12 ماه بدست می آید.

ارزش نهایی وجه نقد می باشد و در این پژوهش به عنوان معیاری از ارزش نهایی انعطاف پذیری بوده و نشان دهنده توانایی شرکت در بهره گیری  از فرصتهای بالقوه سرمایه گذاری می باشد  و بر اساس مدل فالکندر و وانگ[1](2006) می باشد و با بهره گیری از مدل 2 برای تک تک شرکتها محاسبه خواهد گردید. آغاز طبق مدل 1 این پژوهش، ضرایب  محاسبه می گردد  و برای محاسبه در مدل 2 قرار داده می گردد و بقیه متغیر های مستقل مدل 2 نیز در دسترس می باشد و متغیر وابسته این پژوهش صرفاً از طریق محاسبه بدست می آید نه از طریق رگرسیون.

کل بدهی

 

کل دارایی ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید