مقاله فارسی بررسی هدف حسابداری و گزارشگری مالی-دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

با در نظر داشتن آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی در فصل (4) انجام گردید و همانطوریکه در نگاره (9-4) نظاره می گردد ، مقایسه میان نتایج حاصل از رگرسیون دو متغیره بین متغیر های کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری و نتایج رگرسیون سه متغیره با حضور متغیرتعدیل گر فرصت های رشد ، نشان می دهد که با افزودن متغیرتعدیل گر فرصت های رشد به مدل رگرسیونی، ضریب تعیین تعدیل شده با افزایشی به اندازه 4.4% از 12.6% به 16.8%  رسید که این نتایج نشان دهنده این می باشد که متغیر فرصت های رشد بر روابط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری تاثیر گذار می باشد و بایستی به مدل رگرسیونی اضافه گردد. sig (سطح معنی داری) کمتر از0.05می باشد که بیانگر وجود همبستگی در سطح متوسط بین این متغیرها می باشد  . با در نظر داشتن این که در جدول مربوط به آزمون خطی بودن مدل ، sig کمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن ارتباط بین سه متغیر تایید می گردد.با در نظر داشتن نتایج به دست آمده،فرضیه اصلی چهارم (فرصت های رشد بر روابط میان کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری تاثیر گذار می باشد ) ،  تأیید می گردد. این نتیجه با نتیجه پژوهش هیلاری [1]در سال 2006 و بادآور نهندی در سال 1388 و همچنین  تحقیقات فنگ چن [2]  در سال 2010 هماهنگی دارد.

 

5-2-5نتایج فرضیه اصلی پنجم

با در نظر داشتن آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی در فصل (4) انجام گردید و همانطوریکه در نگاره (10-4) نظاره می گردد ، مقایسه میان نتایج حاصل از رگرسیون دو متغیره بین متغیر های کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری و نتایج رگرسیون سه متغیره با حضور متغیرتعدیل گر عینی بودن دارایی ها ، نشان می دهد که با افزودن متغیرتعدیل گر فرصت های رشد به مدل رگرسیونی، ضریب تعیین تعدیل شده با کاهشی به اندازه 1.1% از 12.6% به 11.5%  رسید که این نتایج نشان دهنده این می باشد که متغیر عینی بودن دارایی ها بر روابط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری تاثیر گذار نیست و نباید به مدل رگرسیونی اضافه گردد.. sig (سطح معنی داری) بیشتر از0.05می باشد که بیانگرعدم  وجود همبستگی بین متغیر عینی بودن دارایی ها با متغیر کارایی سرمایه گذاری می باشد. با در نظر داشتن نتایج به دست آمده،فرضیه اصلی پنجم (عینی بودن دارایی ها بر روابط میان کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری تاثیر گذار می باشد ) ،  تأیید نمی گردد. این نتیجه با نتیجه تحقیات فنگ چن در سال 2010 هماهنگی دارد.

 

3-5 نتیجه گیری کلی پژوهش

آن چیز که در جمع بندی و نتیجه گیری کلی آزمون فرضیه های پژوهش مبنی بر،ارتباط معناداری متغیر های مستقل و متغیرهای تعدیلی پژوهش با متغیر وابسته کارایی سرمایه گذاری شرکتهای موجود در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1385 تا 1388وجود دارد ،این می باشد که کیفیت گزارشگری مالی  ارتباط مثبت و معنی داری با کارایی سرمایه گذاری  دارد و همچنین اندازه شرکت و فرصت های رشد بر روابط میان کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری تاثیر گذار هستند. نتایج به دست آمده در این پژوهش با نتایج حاصله از  تحقیقات  فنگ چن در سال 2010 و سایرین مطابقت دارد.

[1].Biddle,G.,Hillary

[2]. Feng Chen

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1- آیا ارتباطی میان کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران هست یا خیر؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- آیا متغیر های مالی و غیر مالی مثل اندازه شرکت، اندازه وجه نقد نگهداری شده در شرکت، فرصت های سرمایه گذاری و عینی بودن داراییها می تواند تاثیری بر روابط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری داشته باشد یا خیر؟

 پایان نامه مطالعه ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران 

 پایان نامه مطالعه ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری