دنلود تحقیق رایگان بررسی هدف حسابداری و گزارشگری مالی-پایان نامه رشته حسابداری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

با در نظر داشتن آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی در فصل (4) انجام گردید و همانطوریکه در نگاره (7-4) نظاره می گردد ، مقایسه میان نتایج حاصل از رگرسیون دو متغیره بین متغیر های کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری و نتایج رگرسیون سه متغیره با حضور متغیرتعدیل گر اندازه شرکت ، نشان می دهد که با افزودن متغیرتعدیل گر اندازه شرکت به مدل رگرسیونی، ضریب تعیین تعدیل شده با افزایشی به اندازه 3.5% از 12.6% به 16.1%  رسید که این نتایج نشان دهنده این می باشد که متغیر اندازه شرکت بر روابط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری تاثیر گذار می باشد و بایستی به مدل رگرسیونی اضافه گردد.

sig (سطح معنی داری) کمتر از0.05می باشد که بیانگر وجود همبستگی در سطح متوسط بین این متغیرها می باشد  . با در نظر داشتن این که در جدول مربوط به آزمون خطی بودن مدل ، sig کمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن ارتباط بین سه متغیر تایید می گردد.با در نظر داشتن نتایج به دست آمده،فرضیه اصلی دوم(انداز شرکت بر روابط میان کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری تاثیر گذار می باشد ) ،  تأیید می گردد. این نتیجه با نتیجه پژوهش بادآور نهندی در سال 1388 و همچنین  تحقیات فنگ چن در سال 2010 هماهنگی دارد.

 

3-2-5نتایج فرضیه اصلی سوم

با در نظر داشتن آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی در فصل (4) انجام گردید و همانطوریکه در نگاره (8-4) نظاره می گردد ، مقایسه میان نتایج حاصل از رگرسیون دو متغیره بین متغیر های کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری و نتایج رگرسیون سه متغیره با حضور متغیرتعدیل گر اندازه وجه نقد نگهداری شده ، نشان می دهد که با افزودن متغیرتعدیل گر اندازه وجه نقد نگهداری شده به مدل رگرسیونی، ضریب تعیین تعدیل شده با کاهشی به اندازه 0.7% از 12.6% به 11.9%  رسید که این نتایج نشان دهنده این می باشد که متغیر اندازه وجه نقد نگهداری شده بر روابط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری تاثیر گذار نیست و نباید به مدل رگرسیونی اضافه گردد. همچنین  sig (سطح معنی داری) بیشتر از0.05می باشد که بیانگر عدم وجود همبستگی بین این متغیر با متغیر کارایی سرمایه گذاری  می باشد. با در نظر داشتن نتایج به دست آمده،فرضیه اصلی سوم(اندازه وجه نقد نگهداری شده در شرکت ، بر ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری تاثیر گذار می باشد) ،  تأیید نمی گردد. این نتیجه با نتیجه  تحقیقات  فنگ چن در سال 2010 هماهنگی دارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1- آیا ارتباطی میان کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران هست یا خیر؟

2- آیا متغیر های مالی و غیر مالی مثل اندازه شرکت، اندازه وجه نقد نگهداری شده در شرکت، فرصت های سرمایه گذاری و عینی بودن داراییها می تواند تاثیری بر روابط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری داشته باشد یا خیر؟

 پایان نامه مطالعه ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران 

 پایان نامه مطالعه ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری