بررسی هزینه سرمایه و محافظه کاری بر مبنای معیار ارزش بازار-دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

ارزیابی ارتباط محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

سیاست تقسیم سود ثابت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به مقصود آسان کردن محاسبات، فرض می گردد که شرکت اندازه تقسیم سود را با یک رشد ثابت سالانه افزایش می دهد . البته با این فرض ضمنی که این رشد ،حاصل توان سود آوری شرکت بوده و نتیجه پرداخت درصدی بیشتر از سود شرکت نمی باشد، بنابر این نسبت تقسیم سود نیز ثابت فرض شده می باشد (همان منبع،ص51)3.

پس در محاسبه هزینه سرمایه بایستی فرض نمود که

1- ترکیب منابع تأمین مالی تغییر نخواهد نمود

2- ریسک سرمایه گذاری در پروژه های جدید مشابه با ریسک پروژه های انجام شده قبلی می باشد .

3- اینکه تغییری در نسبت پرداخت سود سهام به سهامداران ایجاد نشده و شرکتها سیاست تقسیم سود ثابت را دنبال می کند.

هزینه سرمایه عبارت می باشد از کمینه نرخ بازدهی که شرکت بایستی عاید صاحبان سهام کند تا بدین وسیله ارزش بازار سهام شرکت حفظ گردد . هزینه سود انباشته نیز بازده مورد انتظار سهامداران از سودی می باشد که شرکت نگهداری می کند . سود انباشته متعلق به سهامداران می باشد و سهامداران از این سود انتظار کسب بازده دارند . بنابر این اگر مدیریت تصمیم به نگهداری سود بگیرد به نوعی هزینه فرصت ایجاد می گردد . این هزینه برابر می باشد با کمینه ی بازدهی که سهامداران می توانند با سرمایه گذاری، این سود را در پروژه های دیگر با ریسک مشابه بدست آورند .

مدلهای قابل بهره گیری جهت تخمین هزینه مورد انتظار سهام عادی عبارتند از : 

الف – روش الگوی قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای  [1]

ب – مدل چند عامله که مدل قیمت گذاری آربیتراژ[2] نامیده می گردد .

ج_ روش بازده اوراق قرضه بعلاوه صرف ریسک

د_ روش نسبت درآمد به قیمت (E/P)

ه- روش جریان نقدی تنزیل شده (PCF)

 

الف ) روش الگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه ای

یکی از روابط کلیدی در الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای حفظ بازار سرمایه می باشد که با معادله زیر ارائه می گردد :

 

که در آن :

: نرخ بازده مورد انتظار سهامداران

: نرخ بازده بدون ریسک

: نرخ بازده بازار

: ریسک (ضریب همبستگی )

برای بهره گیری از پیوند بالا نیاز به برآورد   ،  ،  می باشد . نرخ سپرده های بانکی مدت دار را می توان به عنوان نرخ بازده بدون ریسک محسوب نمود . لیکن تخمین بازده قدری دشوار می باشد و می توان نرخ بازده بازار را به صورت نرخ بازده حاصله از پرتفوی متنوع سازی شده در نظر گرفت . با فرض آنکه پیوند تاریخی به آینده تعمیم یابد، می توان از بتای گذشته به عنوان جانشینی برای بتای آینده بهره گیری نمود . این روش بر اساس این فرض که سرمایه گذاران از راه متنوع سازی ریسک سیستماتیک را حذف می کنند و از این نظر پاداش جبرانی فقط برای ریسک سیستماتیکی می باشد که در بتا بازتاب می گردد، مورد بحث می باشد . نواقص بازار ممکن می باشد مانع متنوع سازی کافی توسط سرمایه گذاران برای مسلط شدن آنها بر ریسک غیر سیستماتیک گردد .

وقتی چنین حالتی پیش می آید سرمایه گذاران خواستار پاداش جبرانی برای ریسک غیر سیستماتیک نیز خواهند بود . نقص دیگر این روش به عدم اثبات و پایداری بتای اوراق بهادار منفرد مربوط می گردد . اوراق بهادار منفرد دارای بقای بتای ناپایدار هستند و این موضوع بهره گیری از بتای تاریخی را به عنوان جانشینی برای بتای آینده قدری سئوال انگیزمی سازد. روشCAPM  را اکثرا زمانی می توان بهره گیری نمود که بازار سرمایه کارا باشد و بنابر این معمولا تمامی بازارها ی سرمایه کارا نیستند . علیرغم نواقص روش CAPM  برای برآورد نرخ بازده مورد انتظار سهام عادی روش مفیدی می باشد (پاگانو و استوات، 2004 ،ص78)[3] .

 

[1] – Capital Asset Pricing Model(CAPM)

[2] -Arbitrage Pricing Model(APM)

[3] -pagano & Stout,2004,p78

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

آیا بین محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه ارتباط ای هست ؟

البته از آنجا که محافظه کاری با دو معیار عدم تقارن زمانی سود4 و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سنجیده می گردد، سئوال فوق را می توان در قالب دو سئوال زیر اظهار نمود :

سئوال اول : آیا بین هزینه سرمایه و محافظه کاری بر مبنای معیار عدم تقارن زمانی سود ارتباط منفی هست ؟

سئوال دوم : آیا بین هزینه سرمایه و محافظه کاری بر مبنای معیار ارزش بازار به ارزش دفتری ارتباط منفی هست ؟

4– Asymmetric timeliness of earnings

 پایان نامه ارزیابی ارتباط محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای بورس 

 پایان نامه ارزیابی ارتباط محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری