بررسی کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران-دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

بهره گیری کنندگان از اطلاعات و نیازهای آنان

یکی از نیازهای اساسی در فرآیندتصمیم گیری، دسترسی به اطلاعات می باشد. بدون دسترسی به اطلاعات تصمیمات به نتایج بهینه منجر نمی گردد. کسانی که در حوزه مالی فعالیت می کنند نیازمند اطلاعات مالی هستند. این افراد ممکن می باشد در مورد اطلاعات مالی گزارش شده قضاوت کنند یا بر مبنای آن تصمیم گیری نمایند. اطلاعات مالی توسط گروه های مختلف بهره گیری کننده و برای مقاصد گوناگون به کار می طریقه.

حسابداری یک سیستم پردازش اطلاعات می باشد که به مقصود شناسایی، اندازه گیری و طبقه بندی رویدادهای مالی موثر بر سازمان و واحد های تجاری و گزارش اثرات این گونه رویداد ها به تصمیم گیرندگان ، طرح ریزی شده می باشد. از آنجا که محیط فعالیت واحد های تجاری متغیر می باشد و تغییر در ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی محیط باعث تغییر در نیازهای اطلاعاتی بهره گیری کنندگان می گردد ، سیستم پردازش حسابداری ناگزیر از تغییر می باشد. به اظهار دیگر ، نیازهای اطلاعاتی جدیدی که بر اثر تغییر در محیط حسابداری برای بهره گیری کنندگان اطلاعات مالی پدید می آید، تغییر در مبانی حسابداری یا تدوین اصول و استانداردهای اندازه گیری و گزارشگری با کیفیت بهتر و همچنین افزایش اندازه اطلاعاتی که لازم می باشد افشاء گردد را ضروری می سازد.

عملکرد و رویه های حسابداری طی قرون متمادی دستخوش تغییرات قابل ملاحظه ای بوده می باشد اما در جریان این تغییرات، هدف نهایی حسابداری که همان نیاز های اطلاعاتی بهره گیری کنندگان خدمات حسابداری می باشد، بدون تغییر مانده می باشد. به اظهار دیگر مفاهیم ، اصول ، قواعد و رویه های حاکم بر عملکرد کنونی حسابداری در واقع بازتاب نیازهای گروه های مختلف بهره گیری کننده از اطلاعات حسابداری در طول زمان می باشد.

انتظارات ، نیازها و خواسته های بهره گیری کنندگان بسیار متنوع و معمولا تعیین کننده نوع اطلاعاتی می باشد که بایستی ارائه گردد تا مبنای قضاوت، ارزیابی و تصمیم گیری قرار بگیرد. گروه های مختلف بهره گیری کننده از اطلاعات مالی به دلیل مناسبات متفاوتی که با واحد تجاری دارند ، غالبا نیازمند انواع متفاوت اطلاعات هستند. (حقیقت،1385،ص 8)

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

2-2-2 هدف حسابداری و گزارشگری مالی:

هدف حسابداری و گزارشگری مالی از نیاز ها و خواست های اطلاعاتی بهره گیری کنندگان خارجی سرچشمه می گیرد. هدف اصلی گزارشگری مالی خارجی، اظهار اثرات اقتصادی رویدادها و عملیات مالی موثر بر وضعیت و عملکرد واحد تجاری برای اشخاص خارج از واحد تجاری جهت کمک به آنان در اتخاذ تصمیمات مالی در ارتباط با واحد تجاری می باشد. ابزار اصلی انتقال اطلاعات به اشخاص مزبور ، صورت های مالی می باشد که محصول نهایی فرآیند حسابداری و گزارشگری مالی به شمار می رود.

هیئت تدوین استانداردهای حسابداری سازمان حسابرسی در مبانی نظری حسابداری  و گزارشگری مالی هدف های عمده حسابداری و گزارشگری مالی را فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی وضعیت مالی و بنیه اقتصادی و فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی و توان سودآوری اظهار نموده می باشد. (همان منبع،ص 9)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1- آیا ارتباطی میان کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران هست یا خیر؟

2- آیا متغیر های مالی و غیر مالی مثل اندازه شرکت، اندازه وجه نقد نگهداری شده در شرکت، فرصت های سرمایه گذاری و عینی بودن داراییها می تواند تاثیری بر روابط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری داشته باشد یا خیر؟

 پایان نامه مطالعه ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران 

 پایان نامه مطالعه ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری