تحلیل ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت-پایان نامه رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت 

قسمتی از متن پایان نامه :

اعتباربا دقت و تکرارپذیری سروکار دارد.داشتن سطح مناسبی از اعتبار،شرط لازم واولیه روایی می باشد.منظوراز پایایی(اعتبار)این می باشد که زمانیکه یک وسیله اندازه گیری برای سنجش متغیر وصفتی به کار می رود،اگردر شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگری نیز مورد بهره گیری قرار گیرد،نتایج مشابهی از آن حاصل گردد. با در نظر داشتن اینکه اطلاعات آماری  و داده های مربوط به شاخص ها از نرم افزارهای ره آورد جدید و تدبیر پرداز استخراج گردیده می باشد و اطلاعات این نرم افزارها توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران از روی صورتهای حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل میباشد و به صورت اسناد و مدارک ثبت شده می باشد، پس داده ها،دارای اعتبار، ارزیابی می گردد. پس متغیرهای پژوهش دارای اعتبار و روایی کافی می باشند.

 

10-3  روش تجزیه وتحلیل داده ها

1-10-3  تحلیل همبستگی

همبستگی نمایشگر درجه ارتباط بین دو متغیر میباشد. مقدار این کمیت ، نشان دهنده چگونگی برازش معادله ای خطی یا نا خطی که ارتباط بین متغیر ها را توجیه می کند می باشد . بدین معنی تحلیل همبستگی ابزاری می باشد که به وسیله ی آن می توان درجه ای که یک متغیر به متغیر دیگری از نظر خطی مرتبط می باشد را اندازه گیری نمود .

عموماً همبستگی را با تحلیل رگرسیون به کار می برند و در آن معیارهای ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون معنی دار بودن r مورد بحث قرار می گیرد که به صورت زیر اظهار گردیده می باشد :

1-1-10-3  ضریب همبستگی

ضریب همبستگی بهترین معیار تشخیص وجود همبستگی یا عدم آن و حتی نوع ، جهت و اندازه همبستگی خطی می باشد و آن یک معیار عددی می باشد که ارتباط ترتیبی دارد اما ویژگی نسبتی برای آن مستقر نیست . به عنوان مثال وقتی ذکر می گردد که همبستگی بین دو متغیر Y و X ، 6/0 و بین Z و X 3/0 باشد به این معنا نیست که همبستگی Y و X دو برابر قوی تر از همبستگی Z و X می باشد .

اگر همبستگی فقط بین دو متغیر باشد آن را همبستگی ساده گویند و اگر بین بیش از دو متغیر باشد به همبستگی چند گانه معروف می باشد .

برای تعیین نوع ارتباط بین دو متغیر آغاز بایستی اندازه وابستگی آن ها را اندازه گرفت . اولین مرحله در مطالعه این ارتباط ، رسم نمودار تغییرات  مقادیر این دو متغیر در ارتباط با یکدیگر می باشد که به نمودار پراکنش یا دیاگرام معروف می باشد . برای رسم این نمودار ، ساختار مشاهدات بایستی به صورت زوج مرتب هایی از مقادیر دو متغیر باشد . هر چند پراکندگی نقاط در نمودار پراکنش بیشتر باشد ، پیوند بین متغیرها ضعیف می باشد .

رسم نمودار به تنهایی ارتباط بین متغیرها را معین نمی کند . لذا برای محاسبه ی قدرت ارتباط به معیار عددی نیازمندیم که آن را ضریب همبستگی خطی نامند . معیار عددی این پیوند هنگامی که ارتباط ی بین دو متغیر خطی فرض گردد ، ضریب همبستگی نمونه ای یا پیرسون نام دارد . این ضریب زمانی معتبر می باشد که داده ها کمی و توزیع شان تقریباً نرمال باشد و به صورت زیر محاسبه می گردد.

 

(ارتباط 6-3)                      =   (ارتباط 7-3)

=                                                                (ارتباط 8-3)

اگر x و y اعداد صحیح باشند باشند بهره گیری از فرمول (a) مناسب می باشد و اگر x و y اعداد صحیح نباشند بهره گیری از فرمول (c) مناسب خواهد بود .

مقدار r اظهار گر شدت ارتباط ی خطی بین x و y می باشد و علامت آن نشان دهنده جهت این ارتباط می باشد و ممکن می باشد زوج متغیرهایی باشند که ارتباط ی آن ها قوی باشد اما الزاماً خطی نباشند در این حالت rxy معیار مناسب نخواهد بود .

در ادامه جدولی برای آزمون خطی بودن ارتباط بین x  و y  به نمایش در می آید.هرگاه تنها یک متغیر مستقل در مدل باشد آزمون صفر R2   معادل آزمون صفر بودن  یعنی صفر بودن شیب خط رگرسیون می باشد.مقدار R2   درصد تغییرات بین مشاهدات بوسیله مدل رگرسیون خطی را نشان می دهد یعنی فرض H0 : R2 = 0  معادل آزمون اعتبار مدل رگرسیونی می باشد که در این روش، جدول تحلیل واریانس برای آزمون وجود یا عدم وجود ارتباط خطی با بهره گیری از آماره  F بهره گیری می گردد که فرضیه های آن به صورت زیر می باشد:

عدم وجود ارتباط خطی

وجود ارتباط خطی

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

آیا بین ثبات و افزایش طول عمر مالکیت سهامداران و عملکرد مالی شرکت می تواند ارتباط ی معنا داری وجود داشته باشد  یعنی آیا تفاوت ثبات سهامداران بر روی عملکرد مالی شرکت تاثیر دارد؟

 

 پایان نامه مطالعه ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت 

 پایان نامه مطالعه ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت

پایان نامه - تز - رشته حسابداری