تحلیل معیارهای رابطه سود و بازده سهام-دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری

 مطالعه ارتباط میان محافظه کاری حسابداری و تغییردر وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر نرمال شرکت ها 

قسمتی از متن پایان نامه :

یک محقق پس از انتخاب موضوع بایستی به دنبال تعیین روش پژوهش باشد. انتخاب روش پژوهش به هدف‌ها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن بستگی دارد، پس هنگامی می‌توان در مورد روش مطالعه و انجام یک پژوهش تصمیم گرفت که ماهیت موضوع و اهداف آن مشخص باشد. به بیانی دیگر، هدف از انتخاب روش پژوهش آن می باشد که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را آغاز کند تا او را هر چه دقیق‌تر، آسان‌تر در دست‌یابی به پاسخ یا پاسخ‌هایی که برای پرسش پژوهش در نظر گرفته شده، یاری نماید.

مطالب این فصل شامل روش پژوهش ، ویژگی‌های پژوهش، فرضیه‌های پژوهش ، جامعه آماری، روش جمع آوری داده‌های مربوط به متغیرهای پژوهش و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات  و آزمون فرضیه های پژوهش به تبیین زیر می باشد.

 

2-3 روش پژوهش

دشوارترین گام در فرآیند پژوهش، مشخص کردن مسأله مورد مطالعه می باشد. نخست آنکه درمورد یک چیز، یک مانع یا یک جایگاه مبهم تردید هست، تردیدی که نیازمند تعیین می باشد.در هر پژوهش آغاز بایستی نوع ، ماهیت ، اهداف پژوهش و دامنه آن معین گردد تا بتوان با بهره گیری از قواعد و ابزار مناسب و از راه‌های معتبر به واقعیت‌ها دست پیدا نمود (سرمد و همکاران،1381، 170).

پس پژوهش حاضر از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی می باشد. هدف پژوهش کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص می باشد. هم چنین پژوهش حاضر، از نظر روش و ماهیت از نوع پژوهش همبستگی می باشد. در این پژوهش هدف، تعیین اندازه ارتباط متغیرهاست. برای این مقصود بر حسب مقیاس‌های اندازه گیری متغیرها، شاخص‌های مناسبی اختیار می گردد(همان منبع،172).

مقیاس اندازه گیری داده‌ها مقیاس نسبی می باشد. مقیاس نسبی بالاترین و دقیق‌ترین سطح اندازه گیری را ارائه می‌دهد. این مقیاس علاوه بر دارا بودن کلیه خصوصیات مقیاس‌های دیگر، از صفر مطلق نیز برخوردار می باشد.روش پژوهش به صورت قیاسی – استقرایی می باشد که در آن مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه کتابخانه، مقاله و اینترنت جمع آوری شده و به صورت استدلال قیاسی و در رد یا  اثبات فرضیه‌های پژوهش با بکارگیری روش‌های آماری مناسب ،از استدلال استقرای در تعمیم نتایج بهره گیری شده می باشد . زیرا هدف پژوهش شناخت ارتباط همبستگی بین محافظه کاری و نگه داری وجه نقد با بازده غیر عادی می باشد و  تحقیقات همبستگی شامل کلیه تحقیقاتی می باشد که در آنها کوشش می گردد ارتباط متغیرهای مختلف با بهره گیری از ضریب همبستگی کشف و تعیین گردد. پس ضریب همبستگی شاخص دقیقی می باشد، که اظهار می کند تغییرات متغیر تا چه اندازه‌ای به متغیر دیگری وابسته می باشد.

 

3-3 فرضیات پژوهش

اظهار مسئله تنها به صورت کلی، پژوهش را هدایت می کندو تمام اطلاعات ویژه پژوهشی را در بر ندارد. از طرف دیگر در صورتی که کلیه اطلاعات پژوهشی را در مسئله مطرح کنیم مسئله پر حجم می گردد، به گونه‌ای که تدبیر و هدایت آن امکان پذیر نیست. پس، مسئله هیچگاه به صورت علمی حل نخواهد گردید، مگر اینکه به فرضیه یا فرضیه‌هایی تبدیل گردد. فرضیه عبارت می باشد از یک قضیه شرطی یا غیر شرطی که توسط پژوهشگر،(تنها به این مقصود که نتایج منطقی آن کشف یا استخراج گردد، بدون اعتقاد به آن)، پذیرفته می گردد. تأثیر فرضیه در پژوهش علمی عبارت می باشد از پیشنهاد تبیین‌هایی برای بعضی از واقعیت‌ها و هدایت پژوهشگر (دلاور،1375، 96).

فرضیه اول:. بین محافظه کاری حسابداری و بازده غیر عادی در بازار سرمایه ایران ارتباط هست.

فرضیه دوم: بین تغییر در خالص وجه نگهداری شده در شرکت‌ها و بازده غیر عادی در بازار سرمایه ایران ارتباط هست

فرضیه سوم: تغییر در سود قبل از بهره و مالیات  شرکت بر ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر عادی تأثیر گذار می باشد.

فرضیه چهارم: تغییر در دارایی‌های غیر نقدی شرکت بر ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر عادی تأثیر گذار می باشد.

فرضیه پنجم: تغییر در مخارج پژوهش و توسعه شرکت بر ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر عادی تأثیر گذار می باشد.

فرضیه ششم:  تغییر در هزینه بهره  پرداختی بر ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر عادی تأثیر گذار می باشد.

فرضیه هفتم:  تغییر در سود سهام پرداختی به سهامداران عادی  بر ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر عادی تأثیر گذار می باشد.

فرضیه هشتم:  اندازه شرکت بر ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر عادی تأثیر گذار می باشد.

فرضیه نهم:  وجه نقد بعلاوه سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت بر ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر عادی تأثیر گذار می باشد.

فرضیه دهم:  اهرم مالی  بر ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر عادی تأثیر گذار می باشد.

 

4-3 جامعه مطالعاتی و نمونه آماری

مفهوم جامعه آماری یکی از مفاهیم اساسی می باشد که آن را تعریف نمی‌کنند بلکه به عنوان مفهوم اولیه توصیف کرده و به صورت زیر اظهار می گردد: مجموعه اشیاء یا نمودهایی که یک یا چند صفت مشترک داشته باشند و یکجا در نظر گرفته شوند، جامعه آماری گفته می گردد .

جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر در برگیرنده شرکت‌های موجود در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال‌های 88-85 به تعداد  450 شرکت می‌باشد.

جهت انتخاب نمونه محدودیت‌های زیر بر روی شرکت‌های جامعه آماری اعمال می گردد:

  • به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه، دوره مالی آنها منتهی به اسفندماه باشد. علت ایجاد این محدودیت این می باشد که در محاسبه متغیرها، به خصوص بازده، تا حد امکان دوره‌های زمانی مشابه باشند و شرایط و عوامل فصلی در انتخاب عوامل و متغیرها اثرگذار نباشد.
  • شرکت‌هایی که وقفه معاملاتی بیش از 6 ماه نداشته باشند.
  • شرکت‌هایی که داده‌های مورد نظر آنها در دسترس باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • آیا ارتباطی بین محافظه کاری حسابداری و بازده غیر عادی در بازار سرمایه ایران هست یا خیر؟
  • آیا ارتباطی بین تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده شرکت‌ها و بازده غیر عادی در بازار سرمایه ایران هست یا خیر؟

 

پایان نامه مطالعه ارتباط میان محافظه کاری حسابداری و تغییردر وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر نرمال شرکت ها 

پایان نامه مطالعه ارتباط میان محافظه کاری حسابداری و تغییردر وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر نرمال شرکت ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری