تحلیل نقش ارزش نهایی انعطاف پذیری بر تصمیمات ساختار سرمایه- پایان نامه ارشد

تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

در بورس ایران بعد ازاستخراج شرکتهای بورسی حدود 334 شرکت هست. که از این تعداد حدود 251 شرکت دارای سال مالی 29 اسفند هستند. از تعداد 251 شرکت 68 شرکت بعد از سال 83 پذیرفته شده اند. از تعداد باقی مانده 28 شرکت سرمایه گذاری، بانک ها و واسطه گری های مالی، بیمه و شرکتهای چند رشته می باشد. با کسر این تعداد، 155 شرکت باقی می ماند. اما با در نظر گرفتن معیار عدم وقفه معاملاتی بیش از 3 ماه  جمعاً 94 شرکت به روش حذف سیستماتیک یا نمونه هدفمند انتخاب گردید.

7-3نحوه جمع آوری اطلاعات:

برای محاسبات مربوط به متغیر های پژوهش حاضر که روش گردآوری آنها به صورت کتابخانه ای نیز می باشد از اطلاعات بورس اوراق بهادار و صورتهای مالی شرکتها بهره گیری خواهد گردید. با در نظر داشتن عدم دقت کافی بعضی از نرم افزار های موجود در زمینه اطلاعات شرکتها مانند تدبیر پرداز و ره آورد جدید، کوشش می گردد در این پژوهش از صورتهای مالی تک تک شرکتهای نمونه بهره گیری گردد.

8-3متغیر های مدل پژوهش:

مدل(1)

مدل(2)

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مدل(3)

مدل(4): مدل بالا یعنی مدل 3 عوامل تاثیر گذار بر نسبت اهرم شرکت می باشد که برای بسط و تعمیم، به جای  در مدل 1 عوامل تاثیر گذار آن وارد مدل می شوند که بعد از وارد کردن این متغیر ها مدل به صورت زیر در می آید.

مدل(5)

مدل(6)

متغیر وابسته پژوهش: متغیر های وابسته این پژوهش به صورت زیر می باشند که تعاریف عملیاتی آنها ارائه می گردد.

با در نظر داشتن اینکه در ایران وقفه های معاملاتی زیاد می باشد و ارتباط بازدهی شرکت با بازدهی بازار به علت وقفه مخدوش می گردد محاسبه بازدهی غیر عادی به روش بازار غیر قابل اتکا می گردد(نیکبخت،مومنی،1383). و از طرفی به علت اینکه در اغلب موارد  بدست آمده از نظر آماری معنادار نیست(ثقفی،کردستانی،1383) لذا نمی توان به این روش اتکا نمود. اما با وجود تمامی اشکالات موجود در این روش در این پژوهش از دو روش بهره گیری می گردد یکی بازدهی غیر عادی به روش بازار و دیگری تفاوت  بازدهی سال جاری با متوسط بازده 3 سال قبل به عنوان معیاری از بازدهی غیر عادی

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • مطالعه ارتباط بین ارزش نهایی انعطاف پذیری و اهرم شرکت
  • مطالعه تأثیر ارزش نهایی انعطاف پذیری بر تصمیمات ساختار سرمایه

 پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه 

 پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه

پایان نامه - تز - رشته حسابداری