تعیین گروه موثر سهامداران در عملکرد مالی شرکتها-دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت 

قسمتی از متن پایان نامه :

ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر تعدارد دوره های حفظ مالکیت سهامدار یا افزایش ان و بازده حقوق صاحبان سهام (0.287-)می باشد که این عدد در سطح خطای  5% ارتباط معناداری را بین دو متغیر نشان می دهد . باتوجه به خروجی های نرم افزار spss  ،از آنجا که sig کمتر از (05/0 )می باشد در سطح اطمینان( 95 % ) فرض H0 پذیرفته نمی گردد  فرض H1  پذیرفته می گردد  و به بیانی دیگر وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می گردد . همچنین ضریب تعیین تعدیل شده  با مقدار063/0،نشان می دهد که 6.3 %از تغییرات بازده دارایی ها به تعداد دوره های حفظ مالکیت سهامداران می باشد .پس با در نظر داشتن موارد تصریح شده در بالا نتیجه می گیریم که ارتباط معنادار منفی و تقریبا ضعیفی را بین دو متغیر تعداد دوره های حفظ درصد مالکیت سهامداران (یا افزایش ان ) و بازده دارایی ها داریم و فرضیه تایید می گردد

طبق نتایج حاصل از تحقیقات قبلی مانند الیاس الیاسیانی و جینگی جیا در سال 2009 چاپ گردیده در مجله بانکداری و امور مالی چاپ شده می باشد وجود ارتباط مثبت و معنادار بین تعداد دوره های حفظ درصد مالکیت سهامداران نهادی و بازده حقوق صاحبان سهام  تایید شده می باشد . از طرفی این گروه به همراه کونیه ایکس در تحقیقی دیگر به وجود ارتباط ای مثبت بین ثبات مالکیت سهامداران  حقوقی (شرکتی) و هزینه بدهی پی برده اند ،چرا این به نطر منطقی می رسد که سرمایه گذاران حقوقی بلند مدت در جایگاه خوبی برای یاد گیری درمورد شرکتهایی که مالک انها هستند، قرار دارند.هم چنینی انها یک انگیزه قوی برای نظارت دارند از انجایی که آنها می توانند منافع بیشتری از ان کسب می کنند به علاوه با پشتیبانی سرمایه گذاران حقوقی(نهادی)می توانندمدیران را از رفتار خودخواهانه جلوگیری کنند و تمرکز روی عملکرد شرکت را افزایش دهد .

شلیفر و ویشنی 1997  نظاره کردند که سهامداران با حق کنترل ، دقیقا منافع خصوصی را از شرکت جستجو می کنند یا بطور عمومی تر شرکت های با مالکان غیرجداگانه همانند خانواده ها ممکن می باشد بدنبال حداکثرسازی منفعت باشند بدلیل اینکه آنها قادر به جداسازی ترجیحات مالی خودشان با مالکان خارجی نیستند.

 

3-5 نتیجه گیری کلی پژوهش

با در نظر داشتن نتایج حاصل از ازمون های فوق مربوط به فرضیه ها چنین نتیچه گیری می گردد که تقریبا بین ثبات سهامداران و عملکرد مالی ارتباط ضغیف و منفی معنا داری هست البته این ارتباط در در بین شاخص بازده داراییها از عملکرد شرکت و شاخص تعداد دوره های حفظ مالکیت سهامداران از ثبات سهامداران و بین شاخص بازده حقوق صاحبان سهام از عملکرد مالی و شاخص تعداد دوره های حفظ مالکیت سهامداران و پافشاری سهامداران  هست .این بدین معنی می باشد تغییرات ثبات سهامداران در ایران اندازه ضعیفی از عملکرد مالی شرکت را می تواند توجیه کند و از طرف دیگر این ارتباط ضعیف ومنفی برای معیار کیوی توبین صادق نیست و هیچ ارتباط معنا داری بین شاخص های ثبات سهامداران و معیار کیوی توبین پیدا نمود نشد .

 

4-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن نتایج حاصل از فرضیه ها و اینکه همبستگی بین متغیرهای تایید شده ضعیف می باشد لذا به گونه جدی و قطع نمی توان پیشنهاد نمود که به عنوان معیاری برای تصمیم گیری لحاظ گردد اما به مقصود کسب اطلاعات بیشتر و در نظر داشتن این خصوصیت شرکت، می تواند در ترکیب با سایر معیار های مربوط به سنجش و پیش بینی عملکرد شرکت مورد بهره گیری قرار گیرد .از این رو با در نظر داشتن نتایج حاصله سه شاخص ثبات سهامداران (تعداد دوره های مالکیت سهامداران و تعداد دوره های حفظ مالکیت سهامدار و پایداری مالکیت ) در برازش دو متغیر بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر داشتند و با  معیار کیوی توبین  ارتباطی معنادار نداشتند .

 

  • با در نظر داشتن اینکه در هیچ کدام از فرضیه های اصلی ارتباط  معناداری را بین متغیر  ثبات سهامداران و متغیر عملکرد مالی شرکت وجود نداریم و فقط در فرضیات فرعی این ارتباط بصورت ضعیف و منفی وجود داشت  لذا بهتر می باشد ترکیب و تلفیق با سایر ابزارهای پیش بینی و سنجش عملکرد مالی مورد بهره گیری قرار گیرد و به تنهایی ابزاری قوی و مطمئنی نخواهد بود .

 

7-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات اتی

با انجام هر پژوهش راه به سوی پژوهش های بعدی باز می گردد و لزوم انجام تحقیقات بیشتری احساس میگردد. با در نظر داشتن ادبیات و پیشینه پژوهش موضوعات زیر برای انجام پژوهش توسط سایر محققان پیشنهاد میگردد:

  • بکارگیری سایر معیارهای اندازه گیری ثبات سهامداران و سنجش ارتباط با عملکرد مالی شرکت
  • مطالعه تاثیر صنعت بر روی ارتباط بین ثبات سهامداران و عملکرد مالی شرکت
  • افزایش دامنه شرکتهای نمونه جهت مطالعه ارتباط بین ثبات سهامداران و عملککرد مالی شرکت
  • مطالعه تاثیر مالکیت سهامداران نهادی(حقوقی) بین ثبات سهامداران و عملکرد مالی شرکت

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

آیا بین ثبات و افزایش طول عمر مالکیت سهامداران و عملکرد مالی شرکت می تواند ارتباط ی معنا داری وجود داشته باشد  یعنی آیا تفاوت ثبات سهامداران بر روی عملکرد مالی شرکت تاثیر دارد؟

 

 پایان نامه مطالعه ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت 

 پایان نامه مطالعه ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت

پایان نامه - تز - رشته حسابداری