تعیین گروه موثر سهامداران و ثبات آنها در عملکرد مالی شرکتها-دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت 

قسمتی از متن پایان نامه :

فاما و جنسون  (1985) نشان می دهند که سهامداران غیر متنوع (متمرکز) می توانند قوانین تصمیماتی متفاوتی را متناسب با سهامداران ریز بکارگیرند. مکانیسم های حاکمیتی می تواند ریسک قصور(کوتاهی) را ، بوسیله کاهش دادن هزینه های نمایندگی و نظارت بر عملکرد مدیریت و کاهش اطلاعات نامتقارن بین شرکت و قرض دهندگان ، کاهش دهد.آنها پیدا کردند که شرکتهایی که مالکیت حقوقی بزرگتری دارند و کنترل خارجی قوی تری روی هیئت مدیره دارند از نرخ بالاتر و بازده هی کمتر روی اوراق های جدید انتشاریافته لذت می برند. با وجود این مالکیت حقوقی متمرکز یک تاثیر معکوس روی بازده و نرخ دارد.

اشلیفر و ویشنی (1986) بحث می کنند که سهامداران حقوقی بطور ذاتی مشتاق به نظارت عملکرد شرکت هستند چراکه آنها منافع زیادی از نظارت می برند و از قدرت رأی بزرگتری که به آنها اجازه می دهد که فعالیت ها را اصلاح کنند لذت می برند

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

وضعیت فرضیه فرعی ششم: بین تعداد دوره های حفظ درصد مالکیت سهامداران(یا افزایش ان) سهامداران و معیار کیوی توبین آن ارتباط هست .

ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر سود و بازده واقعی سهام (0.088-) می باشد که این عدد در سطح خطای  5% ارتباط معناداری را بین دو متغیر نشان نمی دهد . باتوجه به خروجی های نرم افزار spss  ،از آنجا که sig بیشتر از (05/0 )می باشد در سطح اطمینان( 95 % ) فرض H0 پذیرفته می گردد  فرض H1  رد می گردد  و به بیانی دیگر وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید نمی گردد . همچنین ضریب تعیین تعدیل شده  با مقدار-0.013،نشان می دهد که 1.3- %از تغییرات معیار کیوی توبین  به تعداد دوره های مالکیت سهامداران می باشد .پس با در نظر داشتن موارد تصریح شده در بالا نتیجه می گیریم که ارتباط منفی دارای معناداری در سطح اطمینان 0.95 نمی باشد و فرضیه رد می گردد .

طبق نتایج حاصل از تحقیقات قبلی مانند الیاس الیاسیانی و جینگی جیا در سال 2009 چاپ گردیده در مجله بانکداری و امور مالی چاپ شده می باشد وجود ارتباط مثبت و معنادار بین دوره های حفظ درصد مالکیت سهامداران(یا افزایش ان) نهادی و معیار کیوی توبین  تایید شده می باشد .

استین 1959  و 1988 نشان می دهد که چطور حضور سهامداران با سرمایه گذاری نسبتا بلندمدت می تواند باعث کاهش اشتیاق برای تصمیمات سرمایه گذاری خود خواهانه توسط مدیران می گردد.

دمستنز و لن   متوجه شدند که ترکیب مالکیت و کنترل می تواند مفید باشد بطوریکه سهامداران بزرگ می توانند در جهت کاهش اختیارات مدیریت اقدام کنند.

 

 

 

3-2-5  نتایج فرضیه اصلی سوم

بین ثبات سهامداران شرکت و بازده حقوق صاحبان سهام در بازار سرمایه  ایران ارتباط هست.

با ازمون فرضیه بالا که بوسیله متغیرهای سه فرضیه فرعی انجام گرفته می باشد ، وجود ارتباط معنادار بین ثبات سهامداران و بازده حقوق صاحبان سهام  تایید نمی گردد.

طبق نتایج حاصل از تحقیقات قبلی مانند الیاس الیاسیانی و جینگی جیا در سال 2009 چاپ گردیده در مجله بانکداری و امور مالی چاپ شده می باشد وجود ارتباط مثبت و معنادار بین ثبات سهامداران نهادی و بازده حقوق صاحبان سهام  تایید شده می باشد .

مطالعات الیاس الیاسیانی و جینگی جیانی به وجود ارتباط ای بین ثبات مالکان حقوقی و عملکرد مالی شرکت ( بازده حقوق صاحبان سهام  )  پی بردند که هر چه ثبات در بین این گروه از مالکان بیشتر باشد باعث افرایش عملکرد مالی (بازده حقوق صاحبان سهام  ) می گردد ،آنها وقتی سرمایه گذارلن حقوقی(نهادی ) را به دو گروه حساس و غیر حساس تقسیم کردند پی بردند که سهامداران با ثبات هر گروه تاثیر مثبتی روی عملکرد شرکت دارند در گروه اول این تاثیر نسبت به گروه اول بیشتر بود .

از طرفی این گروه به همراه کونیه ایکس2 در تحقیقی دیگر به وجود ارتباط ای مثبت بین ثبات مالکیت سهامداران  حقوقی (شرکتی) و هزینه بدهی پی برده اند ،چرا این به نطر منطقی می رسد که سرمایه گذاران حقوقی بلند مدت در جایگاه خوبی برای یاد گیری درمورد شرکتهایی که مالک انها هستند، قرار دارند.هم چنینی انها یک انگیزه قوی برای نظارت دارند از انجایی که آنها می توانند منافع بیشتری از ان کسب می کنند به علاوه با پشتیبانی سرمایه گذاران حقوقی(نهادی)می توانندمدیران را از رفتار خودخواهانه جلوگیری کنند و تمرکز روی عملکرد شرکت را افزایش دهد .

و همچنین همین گروه در سال 2007 در مطالعه ارتباط بین ثبات مالکان نهادی و عملکرد بی اچ سی شرکت های مورد مطالعه به وجود ارتباط مثبت پی بردند

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

آیا بین ثبات و افزایش طول عمر مالکیت سهامداران و عملکرد مالی شرکت می تواند ارتباط ی معنا داری وجود داشته باشد  یعنی آیا تفاوت ثبات سهامداران بر روی عملکرد مالی شرکت تاثیر دارد؟

 

 پایان نامه مطالعه ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت 

 پایان نامه مطالعه ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت

پایان نامه - تز - رشته حسابداری