حسابداری و گزارشگری مالی-پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

کی از نیازهای اساسی در فرآیندتصمیم گیری، دسترسی به اطلاعات می باشد. بدون دسترسی به اطلاعات تصمیمات به نتایج بهینه منجر نمی گردد. کسانی که در حوزه مالی فعالیت می کنند نیازمند اطلاعات مالی هستند. این افراد ممکن می باشد در مورد اطلاعات مالی گزارش شده قضاوت کنند یا بر مبنای آن تصمیم گیری نمایند. اطلاعات مالی توسط گروه های مختلف بهره گیری کننده و برای مقاصد گوناگون به کار می طریقه.

حسابداری یک سیستم پردازش اطلاعات می باشد که به مقصود شناسایی، اندازه گیری و طبقه بندی رویدادهای مالی موثر بر سازمان و واحد های تجاری و گزارش اثرات این گونه رویداد ها به تصمیم گیرندگان ، طرح ریزی شده می باشد. از آنجا که محیط فعالیت واحد های تجاری متغیر می باشد و تغییر در ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی محیط باعث تغییر در نیازهای اطلاعاتی بهره گیری کنندگان ، ناگزیر از تغییر می باشد. به اظهار دیگر ، نیازهای اطلاعاتی جدیدی که بر اثر تغییر در محیط حسابداری برای بهره گیری کنندگان اطلاعات مالی پدید می آید، تغییر در مبانی حسابداری یا تدوین اصول و استانداردهای اندازه گیری و گزارشگری با کیفیت بهتر و همچنین افزایش اندازه اطلاعاتی که لازم می باشد افشاء گردد را ضروری می سازد. عوامل زیادی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر گذار هستند همچنین گزارشگری مالی نیز بر عوامل مختلفی تاثیر گذار می باشد.  یکی از اهداف گزارشگری مالی تسهیل تخصصیص بهینه سرمایه در اقتصاد می باشد. یکی از مهمترین جنبه های این تأثیر بهبود تصمیمات سرمایه گذاری می باشد. همچنین افزایش شفافیت مالی پتانسیلی برای کاهش مشکل عدم کارایی سرمایه گذاری می گردد و این پژوهش در این راستا انجام شده می باشد.

در فصل چهارم به تجزیه وتحلیل اطلاعات آزمون فرضیه ها پرداخته گردید . برای اطمینان از نرمال بودن توزیع داده ها از روش کلموگروف اسمینروف و برای آزمون فرضیه ها از روش t وخروجی نرم افزار SPSS بهره گیری گردید .

در این فصل به مطالعه نتایج حاصل از ازمون فرضیه ها به گونه کاملتر تصریح می گردد.

 

2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها

با در نظر داشتن تجزیه و تحلیل ارائه شده در فصل چهارم که در خصوص هر فرضیه انجام گرفت، آغاز به تفکیک ، به نتایج هر فرضیه تصریح نموده و سپس به نتیجه گیری کلی در خصوص یافته های این پژوهش می پردازیم.

 

1-2-5نتایج فرضیه اصلی اول

با در نظر داشتن آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی در فصل (4) انجام گردید و همانطوریکه در نگاره (3-4) نظاره می گردد، به این نتیجه رسیدیم که ضریب همبستگی مثبت بین دو متغیر کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران  هست و مقدار آن0.359  می باشد ؛که این ضریب همبستگی اندازه متوسط می باشد و در واقع متغیر های یاد شده نمی توانند به صورت مستقل اقدام کنند و با در نظر داشتن ضریب تعیین تعدیل شده به دست آمده که مقدار آن 0.126 می باشد، نشان می دهد که 12.6% از تغییرات کارایی سرمایه گذاری به کیفیت گزارشگری مالی وابسته می باشد و بقیه آن مربوط به متغیر هایی می باشد که در این پژوهش در نظر گرفته نشده می باشد. مطالعه ها نشان داد که فرضیه فوق تأیید گردیده، و رابطۀ خطی ومثبت بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری هست،که این نتیجه با تحقیات قبلی صورت گرفته توسط بوشمن و اسمیت[1] در سال 2001، بیدل و هیلاری [2]در سال 2006 و همچنین فنگ چن در سال 2010 هماهنگی دارد.

 

[1].Bushman, R., & A. Smith

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2].Biddle,G.,Hillary

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1- آیا ارتباطی میان کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران هست یا خیر؟

2- آیا متغیر های مالی و غیر مالی مثل اندازه شرکت، اندازه وجه نقد نگهداری شده در شرکت، فرصت های سرمایه گذاری و عینی بودن داراییها می تواند تاثیری بر روابط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری داشته باشد یا خیر؟

 پایان نامه مطالعه ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران 

 پایان نامه مطالعه ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری