دانلود مقاله با موضوع شناخت انسان

پا به عرصه ی عالی سلوک بگذارند . از حیطه ی دستگاه مادی جهان فراتر رفته در ردیف اولیاء الله قرار گیرند . اصل همان انتخاب است . آن انتخاب است که سر نوشت نهایی انسان را تعیین می کند . اما دستیابی به هدف الزاما از دسترس انسان خارج است . از برابر نهاد های مهم و اساسی وجود انسان ، فروتنی و مو کردن هویت های دروغین وجود انسانی است که مانند گرگ هایی خون آشام ، به جان انسان افتاده اند و جلوی هر پیشرفت و تکامل را سد کرده اند : فایده اساسی انتخاب این برابر نهاد ها درمان بیماری های وجود انسان است . اصولا آن کس که به این بیماری درونی خود پی می برد با این شناختش ، کار مهمی انجام داده است . این شناخت انسان را به رفتن در پی درمان وا می دارد . بیان آشکار دردهای خود حال اگر به پیش طبیعی آگاه و خردمند هم باشد . پس دیگر باید شاد و آسوده بود . کوری که می داند و آشکار را می گوید ، درد بزرگش غیر از نابینایی آوای زشتش است ، حتما برایش دردش چاره ای خواهد یافت و منتظر است برابر نهاد این درد های بزرگش فرا رسد و نجات یابد.
زشتی آواز کم شد زین گله خلق شد بر روی رحمت یک دله
کرد چون نیکو بگفت او راز را لطف آواز دلش آواز را
وان که آواز دلش هم بد بود آن سه کوری دوری سرمد بود
لیک وهابان که بی علت دهند بوک دستی بر سر زشتش نهد
(همان،ابیات:۱۹۹۹-۲۰۰۲)
نهاد صدیق و پاک سیرت ، چون به زشتی و ضعف خود و صادقانه و فروتنانه اعتراف کرده است . باید انتظار داشته باشد هم نهاد مورد انتظارش فرا رسد . وقتی صادقانه راز نگفتنی خود را آشکار کرد لطافت آوای دل لطیفش آشکار شد . آوای دل لطیف می تواند زشتی آوای حنجره را بپوشاند . آن که علاوه بر زشتی صورت زشتی باطنی را هم دارد به طور یقینی ، به هم نهاد دوری جاودانی از خداوند سقوط خواهد کرد . پیشنهاد می کند در هر حال جاذب رحمانیت خداوند باشید . او ذاتا وهاب است و بی دلیل می بخشد .
چون که آوازش خوش و مضلوم شد زو دل سنگین دلان چون موم شد