دانلود پایان نامه-ارزیابی حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای بورس

ارزیابی ارتباط محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

بازده­های مثبت به گونه جزیی در سود شناسایی می­شوند و شناخت کامل آن ها به دوره­های آتی منتقل می­گردد. این نشان می­دهد که در هر دوره با اخبار خوب، افزایش در ارزش دفتری کمتر از افزایش در ارزش سهام خواهد بود. به این ترتیب باعث انباشته شدن تفاوت مثبت بین ارزش بازار سهام و ارزش دفتری سهام می­گردد. پیش روی بازده­های منفی به گونه کامل و به موقع در سود و ارزش دفتری منعکس می­شوند. در این حالت تفاوت مثبت انباشته شده بین بازده­ها و سود به گونه بالقوه کاهش می­یابد. اما این تفاوت انباشته هیچگاه منفی نخواهد گردید . پس عدم تقارن زمانی در سود باعث ارائه کمتر از واقع ارزش دفتری می­گردد .به علاوه، عدم تقارن زمانی بزرگ تر موجب زیادتر شدن تفاوت های انباشته بین ارزش سهام و ارزش دفتری می­گردد که خود بیانگر MTB بالاتر می باشد (همان منبع، ص5)1.

در مثال فوق دو نکته قابل توجه می باشد نخست اینکه ، به گونه ضمنی فرض می­گردد ، حسابداری ارزش سهام  را گزارش می­کند که شامل فرصت های رشد و سودآوری آتی نیز می­باشد. از این رو همان طورکه در قسمت (2-4-2 ) بحث گردید براساس تئوری واتز تأثیر حسابداری، گزارشگری ارزش خالص دارایی­های قابل شناسایی2 می باشد نه ارزش سهام. از تفاوت بین EV و NAV فرصت های رشد و سودآوری آتی بدست می­آیند. بایستی توجه داشت که هم MTB و هم عدم تقارن زمانی سود به گونه ضمنی فرض می­کنند که ملاک های محافظه کاری به ترتیب ارزش سهام و تغییرات در ارزش سهام (بازده‌ها) هستند. این ملاک ها به ترتیب از طریق فرصت های رشد و سودآوری آتی و تغییرات فرصت های رشد و سودآوری آتی، باعث به وجودآمدن تفاوت بین خالص دارایی­های قابل شناسایی با ارزش سهام و تغییرات خالص دارایی های قابل شناسایی با تغییرات ارزش سهام می­شوند. پس در چارچوب نظری مورد نظر، هم MTB و هم عدم تقارن زمانی سود، محافظه‌کاری را با خطا اندازه‌گیری می­کنند. اما در همان قسمت (2-4-2 ) تصریح گردید که با افزایش دوره برآورد عدم تقارن زمانی سود این خطاها قابل جبران می باشد. دوم این که، همان گونه که در این مثال نشان داده می­گردد، تبلور محافظه کاری در ارزش دفتری، از زمان« عرضه اولیه عمومی سهام شرکت»3 شروع می­گردد. پس همان گونه که انتظار می رود ارتباط بین MTB و عدم تقارن زمانی سود بایستی مثبت باشد. برای مطالعه این ارتباط نیاز می باشد که دوره زمانی مطالعه‌ها از زمان عرضه اولیه عمومی سهام شرکت‌ها انتخاب گردد.

 

اگر این طور نباشد اگر بدون در نظر داشتن اولین عرضه عمومی سهام شرکت ها، برای مطالعه این ارتباط، یک بازه زمانی بعد از عرضه اولیه عمومی سهام انتخاب گردد و از سود و بازده­های شرکت ها در طی آن دوره­ها بهره گیری گردد، عدم تقارن زمانی سود  تحت تاثیر«وضعیت ارزش سهام در اول دوره»[1] قرار می­گیرد. نسبت MTB نیز در ابتدای دوره بیش از یک نیست و بیانگر هم تغییرات فرصت های رشد و سودآوری آتی و هم خالص دارایی‌ها می باشد و محافظه کاری درست پس از عرضه اولیه عمومی سهام شرکت ها به وجودمی­آید. اینک با درک این اثرات گوناگون، نخست، تاثیر وضعیت اولیه ارزش سهام را بر معیارهای واکنش به هنگام سود تشریح می‌کنیم و سپس به اظهار این موضوع خواهیم پرداخت که چگونه افزایش دوره­های بر آورد عدم تقارن زمانی سود موجب تعدیل (کم شدن ) اثر وضعیت اولیه ارزش سهام و برقراری یک ارتباط مثبت با MTB آخر دوره خواهد گردید.

  1. 2. NAV

3.Initial Public offering (IPO).

[1] -The composition of equity value at the beginning of the period.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

آیا بین محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه ارتباط ای هست ؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

البته از آنجا که محافظه کاری با دو معیار عدم تقارن زمانی سود4 و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سنجیده می گردد، سئوال فوق را می توان در قالب دو سئوال زیر اظهار نمود :

سئوال اول : آیا بین هزینه سرمایه و محافظه کاری بر مبنای معیار عدم تقارن زمانی سود ارتباط منفی هست ؟

سئوال دوم : آیا بین هزینه سرمایه و محافظه کاری بر مبنای معیار ارزش بازار به ارزش دفتری ارتباط منفی هست ؟

4– Asymmetric timeliness of earnings

 پایان نامه ارزیابی ارتباط محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای بورس 

 پایان نامه ارزیابی ارتباط محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری