دانلود پایان نامه ارشد-ارزیابی هزینه سرمایه در شرکتهای بورس

ارزیابی ارتباط محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

موارد بهره گیری ازهزینه سرمایه بسیار متنوع می باشد و همین باعث اهمیت زیاد این مفهوم در ادبیات مالی شده می باشد، بعضی از موارد بهره گیری از هزینه سرمایه عبارتند از :

1)به عنوان نرخ تنزیلی برای محاسبه ارزش فعلی جریانهای نقدی آزاد (ارزش افزوده اقتصادی )

2)به عنوان بازده مورد قبول در پذیرش پروژه های  جدید

3)به عنوان نرخ مخارج سرمایه ای در محاسبات ارزش افزوده اقتصادی

4)به عنوان شاخصی در تعیین نرخ بازده سرمایه مورد بهره گیری می باشد .

یکی از مهمترین کاربردهای مفهوم هزینه سرمایه در بودجه بندی سرمایه ای می باشد . در این مفهوم پس از برآورد خالص ارزش فعلی درآمدهای آتی پروژه های سرمایه گذاری و مقایسه با نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران، طرح هایی گزینه می شوند که از نرخ بازده بالاتر یا حداقل مساوی نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران برخوردار باشند. گزینه های پروژه های سرمایه گذاری  در نقطه ای که بازده پروژه با بازده مورد انتظار سرمایه گذاری مساوی باشند، خاتمه می یابد . در واقع در بودجه بندی سرمایه ای از هزینه سرمایه برای قبول یا رد پروژه ها بهره گیری می گردد، اگر نرخ بازده سرمایه گذاری یک شرکت از هزینه سرمایه اش بیشتر باشد و اگر بدون بالا رفتن درجه ریسک این اندازه بازده افزایش یابد ثروت سهامداران افزایش خواهد پیدا نمود . دلیلی که در این باره اظهار می گردد این می باشد که  اگر نرخ بازده یک شرکت از هزینه سرمایه آن بیشتر گردد، دارندگان اوراق قرضه و سهام ممتاز به نرخ ثابت مورد نظر خود خواهند رسید و باقیمانده نرخ بازده در اختیار صاحبان سهام عادی قرار خواهد گرفت که این سود مازاد را می توان بین سهامداران عادی توزیع نمودو یا آنرا مجدداً در شرکت سرمایه گذاری نمود، نرخ بازده دوره های آتی را افزایش داد یا ترکیبی از این دو راه را گزینه نمود . در این صورت مطلوبیت سهام عادی بیشتر خواهد گردید و انتظار می رود در اثر افزایش تقاضا ،قیمت سهام عادی در بازار رو به افزایش یافته و هدف شرکت تأمین گردد (طایفه سیامک، 1386)1.

با در نظر داشتن پیوند هزینه سرمایه و موضوع بیشینه کردن ثروت سهامداران می توان هزینه سرمایه را به گونه ای دیگر تعریف نمود . هزینه سرمایه کمینه نرخ بازدهی می باشد که تحصیل آن برای حفظ ارزش شرکت ضروری می باشد . اگر شرکتها هزینه سرمایه یا به تعبیری نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران را برآورده نکنند، ارزش اوراق بهادار شرکت کاهش خواهد پیدا نمود .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مقصود از هزینه سرمایه، هزینه تأمین مالی شرکت برای انجام سرمایه گذاری یا تأمین سرمایه در گردش می باشد که از دو بخش تشکیل شده می باشد : یک بخش هزینه تأمین مالی ازمحل بدهی بلند مدت با بهره و بخش دیگر هزینه تأمین مالی از محل حقوق صاحبان سهام می باشد .

 

1-8-2 . مفروضات الگوی هزینه سرمایه

در دنیای پیچیده تجارت، محاسبه هزینه سرمایه شرکت با معضلات و دشواریهای زیادی همراه می باشد به همین دلیل و به مقصود آسان کردن محاسبات بایستی پاره ای از مفروضات را اظهار نمود. این مفروضات عبارتند از :

1- ریسک تجاری ثابت

ریسک تجاری عبارت از تغییرات بالقوه در بازده سرمایه گذاری داراییها بوده و سطح آن در یک شرکت بواسطه سیاستهای سرمایه گذاری مدیریت تعیین می گردد. به سخن دیگر تغییر ترکیب داراییها در سمت راست ترازنامه، بر روی ریسک تجاری اثر می گذارد . نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذار و هزینه سرمایه شرکت هر دو تابعی از ریسک تجاری میباشند. هر چند تغییر در هزینه سرمایه ناشی از تغییر در ریسک تجاری می باشد لیکن با این تفاصیل اندازه گیری و محاسبه  آن کاری دشوار می باشد و در محاسبه مربوط به هزینه سرمایه فرض می گردد که در اثر انجام هر گونه سرمایه گذاری هیچ تغییر با اهمیتی در ریسک تجاری شرکت رخ نمی دهد . به سخن دیگر فرض بر آن می باشد که سرمایه گذاری جدید دارای سطح ریسک تجاری مشابه داراییهای موجود در شرکت می باشد(دیوید یانگ و استفان او بایرن،2001،ص49)[1].

2- ریسک مالی ثابت

ریسک مالی متأثر از تصمیم های تأمین مالی و نحوه ترکیب منابع تأمین مالی در سمت چپ ترازنامه و همچنین درمورد قابلیت تغییر در بازده سهام عادی به واسطه بهره گیری بیشتر از بدهی ها و سهام ممتاز در تأمین مالی و نیز احتمال ورشکستگی شرکت می باشد . ریسک مالی در یک شرکت باعث افزایش نرخ بازده مورد انتظار می گردد. به این ترتیب هزینه سرمایه هر یک از منابع، تابع ساختار مالی شرکت می باشد و به همین دلیل  فرض می گردد که ترکیب منابع تأمین مالی همچون گذشته حفظ می گردد(همان منبع،ص50)2.

[1] -David Young & Steffan o Byrne,2001,p49

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

آیا بین محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه ارتباط ای هست ؟

البته از آنجا که محافظه کاری با دو معیار عدم تقارن زمانی سود4 و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سنجیده می گردد، سئوال فوق را می توان در قالب دو سئوال زیر اظهار نمود :

سئوال اول : آیا بین هزینه سرمایه و محافظه کاری بر مبنای معیار عدم تقارن زمانی سود ارتباط منفی هست ؟

سئوال دوم : آیا بین هزینه سرمایه و محافظه کاری بر مبنای معیار ارزش بازار به ارزش دفتری ارتباط منفی هست ؟

4– Asymmetric timeliness of earnings

 پایان نامه ارزیابی ارتباط محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای بورس 

 پایان نامه ارزیابی ارتباط محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری