دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری-افزایش بازدهی عملکرد مدیریتی و کاهش هزینه های کنترلی و هزینه های نمایندگی

مطالعه ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت 

قسمتی از متن پایان نامه :

الف : با افزایش تعداد سهامداران در ترکیب مالکیت شرکت ها، بازده حقوق صاحبان شرکت ها افزایش می یابد. این طریقه احتمالا ناشی از نظارت و کنترل سهامداران و هم افزایی آنها در تاثیرگذاری بر تصمیمات مالی شرکت می باشد.

ب : هرچه تعداد سهامداران عمده در ترکیب مالکیت شرکت کمتر باشد مقدار ضریب P/E شرکت ها کمتر می باشد (احمدوند ، 1385 ، ص 11)2.

نمازی و کرمانی (1386) : تاثیر انواع مالکیت ، ( مدیریتی ، شرکتی ، نهادی ) برعملکرد شرکت با معیارهای ROA ،ROE ، Tobin’s – Q و MBVR  را بین سالهای 1386-1382 برای تعداد 66 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه نمود. یافته های پژوهش نشان می دهد که ارتباط معنی دار و مثبت بین مالکیت نهادی وعملکرد شرکت و ارتباط معنی دار و مثبت بین مالکیت شرکتی و عملکرد شرکت هست.مالکیت مدیریتی به صورت معنی دارو منفی بر عملکرد تاثیر می گذاردو در مورد مالکیت خارجی اطلاعاتی که بیانگر مالکیت سرمایه گذاران خارجی در شرکت های نمونه آماری باشد نظاره نگردید.در مالکیت خصوصی نیز بهتر می باشد مالکیت عمده در اختیار سرمایه گذاران خارجی باشد.به گونه کلی بین مالکیت شرکت ها و عملکرد آنها ارتباط معناداری هست (نمازی و کرمانی ، 1386، ص 86)1.

ماه آورپور، 1386 ، ارتباط بین تمرکز مالکیت شرکت و عملکرد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را مطالعه نمود. لذا تعداد 58 شرکت در قلمرو زمانی 1383-1380 مطالعه شدند.در این پژوهش تمرکز مالکیت با بهره گیری از درصد مالکیت سهامداران عمده و سهامداران نهادی مورد مطالعه قرار گرفته و عملکرد شرکت با دو معیار بازده سهام وEPS سنجیده شده می باشد. ارتباط بین EPS و تمرکز مالکیت در تحلیل پانلی ، با 95% اطمینان نشان داد که بین درصد مالکیت سهامداران عمده و نیز نهادی و معیار EPS ، از نظر آماری ارتباط معناداری هست.درصد مالکیت سهامداران عمده تنها 7.1% از تغییرات EPS و درصد مالکیت سهامداران نهادی 8.5% از تغییرات EPS را تبیین از طرفی بین درصد مالکیت سهامداران عمده و معیار بازدهی ارتباط معناداری وجود ندارد.اما بین درصد مالکیت سهامداران عمده و معیار بازدهی ارتباط معناداری وجود ندارد.اما بین درصد مالکیت سهامداران نهادی و معیار بازدهی ارتباط معناداری هست و درصد مالکیت سهامداران نهادی تنها 2.4% از تغییرات بازده را تفسیر می کند.همچنین ترکیب مالکیت با معیار EPS نسبت به بازدهی ارتباط قوی تری دارد.در نهایت نتایج نشان داد در سطح اطمینان 95% بین تمرکز مالکیت و معیار EPS ارتباط معناداری هست.هرچه تمرکز مالکیت بیشتر باشد ، کنترل بیشتری بر مدیران اعمال شده و موجب بهبود عملکرد شرکت ها می گردد و ارتباط بین تمرکز مالکیت و معیار بازدهی بستگی به نوع مالکیت و عوامل موثر بر بازدهی دارد.

زنجیردار و موسوی در مقاله مطالعه بین سازوکارهای راهبردی شرکت و مدیریت سود در بازار سرمایه ایران ، سازوکارهای داخلی و خارجی راهبردی شرکت با مدیریت سود پرداخته اند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که وجود حسابرس داخلی ، درصد مالکیت سهامداران عمده ، و نسبت حضور اعضای غیر موظف در هیئت مدیره ارتباط معکوس با مدیریت سود دارند و در بقیه موارد ارتباط معناداری بین ساز و کارهای داخلی و خارجی راهبردی شرکت و مدیریت سود نظاره نگردیده می باشد (زنجیردار و موسوی ، 1389، ص1)2.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فروغی ، سعیدی و اژدر در مقاله تاثیر سهامداران نهادی بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، به مطالعه اندازه و نحوه تاثیرگذاری سهامداران نهادی ( نوع ساختار مالکیت ) و نیز سهام مدیریتی شرکت ها ( اندازه مشارکت سهامداران در مدیریت شرکت ) بر سیاست تقسیم سود مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. در این پژوهش سیاست های تقسیم سود با بهره گیری از چهار مدل رگرسیون خطی چندمتغیره ، شامل مدل تعدیل کامل ، مدل تعدیل جزئی ، مدل واتو و مدل طریقه سود ، ازمون شدند.نتایج پژوهش نشان می دهد که در سطح اطمینان 95% ، اندازه سهام مدیریتی شرکت برسیاست تقسیم سود تاثیری مثبت و معنی دار دارد در حالی که سهامداران نهادی تاثیرگذاری معنی داری بر سیاست تقسیم سود ندارند ( فروغی و همکاران ، 1388، ص1 )1.

 

 

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

آیا بین ثبات و افزایش طول عمر مالکیت سهامداران و عملکرد مالی شرکت می تواند ارتباط ی معنا داری وجود داشته باشد  یعنی آیا تفاوت ثبات سهامداران بر روی عملکرد مالی شرکت تاثیر دارد؟

 

 پایان نامه مطالعه ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت 

 پایان نامه مطالعه ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت

پایان نامه - تز - رشته حسابداری