دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری-ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای بورس

ارزیابی ارتباط محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

در صورتی که اخبار واصله حاکی از کاهش در برآورد عمر مفید دارایی از 10 سال به 7 سال باشد، هزینه استهلاک طی عمر مفید باقیمانده کوتاه تر دارایی بیشتر می­گردد، اما از آنجایی که این اخبار به عنوان یک شوک اقتصادی باعث کاهش ارزش دارایی خواهد گردید ، در اینجا اصول حسابداری شناسایی سریع این زیان را تجویز خواهد نمود . در نتیجه سود دوره جاری شدیداً کاهش خواهد پیدا نمود. اما همان گونه که در نمودار (2-2) نشان داده شده می باشد هیچ تاثیری بر روی سود سال‌های آتی وارد نخواهد گردید. این تسریع در شناسایی زیان‌ها در مقایسه با به تعویق انداختن شناسایی سود مطابق با اصطلاح محافظه کاری می باشد. از این رو ، از روی این نمودارها به راحتی می توان مفاهیم پاسخ به هنگام تر سود نسبت به اخبار بد پیش روی اخبار خوب و پایداری بیشتر تغییرات مثبت نسبت به تغییرات منفی آن را برداشت نمود .

باسوهمچنین پیش‌بینی کرده بود که ارتباط سود – بازده جاری، نسبتاً قوی تر از ارتباط جریان نقدی و بازده جاری، به ازای اخبار بد در مقایسه با اخبار خوب می باشد. این انتظار باسو را نیز به راحتی می توان از روی این مثال نظاره نمود . در آن مثال اخباری که باعث کمتر شدن برآورد عمر مفید دارایی شده بودند هیچ تاثیری بر روی جریان های نقدی جاری نداشتند ، اما همان اخبار بد در سود جاری منعکس شدند. پس جریان های نقدی جاری، هم به ازای اخبار بد و هم اخبار خوب ، ارتباط ضعیف­تری با بازده­های جاری دارند و این در حالی می باشد که به احتمال بیشتر ، اقلام تعهدی در شناسایی اخبار بد جاری و انعکاس آن ها در سود جاری تأثیر دارند .

 

6-2. ارتباط عدم تقارن زمانی سود با نسبت MTB

هدف این پژوهش مطالعه ارتباط محافظه کاری بر مبنای  عدم تقارن زمانی سود وMTB به عنوان دو معیار محافظه کاری با هزینه سرمایه می باشد . در این قسمت، چارچوب ساده­ای جهت درک این ارتباط که متکی بر تئوری محافظه کاری واتز بوده و رویچوداری و واتز 1(2006) نیز در پژوهش خود از این چارچوب بهره گیری کردند، تشریح شده می باشد. می­دانیم که هرچه نسبت MTB  بالاتر از یک باشد و همین گونه هرچقدر عدم تقارن زمانی سود بیشتر باشد بیانگر وجود محافظه کاری بیشتر در گزارشگری مالی می باشد . برای شروع بحث در مورد چارچوب نظری پژوهش که پشتوانه فرضیه­های پژوهش هستند آغاز اجزای ارزش بازارسهام، سپس معیارهای نسبت MTB و عدم تقارن زمانی سود در قالب این اجزای ارزش اظهار شده می باشد و در پایان این قسمت با در نظر داشتن مفاهیم اجزای ارزش ، ارتباط بین نسبت MTB  و عدم تقارن زمانی سود تشریح شده می باشد .

 

7-2. معیارهای محافظه کاری

1-7-2. ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری سهام

تجربه گراها تمایل دارند که محافظه کاری را به یکی از دو صورت زیر تعریف کنند :

الف) تفاوت بین ارزش سهام 2 و ارزش دفتری گزارش شده. نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری معیاری می باشد که با این تعریف منطبق می باشد .

ب) تفاوت بین تغییرات ارزش سهام و ارزش دفتری گزارش شده که معیار باسو را نیز می توان منطبق با این تعریف دانست .

شاید دلیل بهره گیری از EV در تعریف محافظه کاری تجربه گراها به واسطه این باور باشد که حسابداران می توانند برآوردهای تاییدپذیر و قابل اتکایی از ارزش بازار سهام داشته باشند که بهتر از ارزش بازار نظاره شده در بازارهای نقدی می باشد و یا شاید فقدان یک تئوری برای محافظه کاری باعث گردید که تجربه گراها از EV برای تعریف محافظه کاری بهره گیری کنند . MTB تنها در صورتی می تواند معیار درستی از محافظه کاری باشد که تأثیر حسابداری، گزارشگری ارزش سهام (EV) باشد . اگر هدف حسابداری، گزارش کردن NAV می باشد، پس ارزش دفتری گزارش شده معادل NAB، بخش تایید پذیر NAV خواهد بود و محافظه کاری واقعی برابر خواهد گردید با محافظه کاری کل (شکل1-2). MTB ، EV را اندازه گیری می­کند که ارائه کمتر از واقع NAB با در نظر داشتن ارزش سهام (EV) می باشد و از این رو محافظه کاری واقعی را با خطا اندازه گیری می­کند. پس ویژگی MTB به عنوان معیاری از محافظه کاری بستگی به تأثیر حسابداری دارد. بدون وجود شواهد تجربی از ماهیت تأثیر حسابداری  ، قضاوت در مورد سودمندی MTB به عنوان یک معیار محافظه کاری مشکل می باشد (همان منبع، ص 16-15)1 .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

  1. 1. Roychowdhury, S. and R. Watts. 2007.

2.Enterprise value (EV)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

آیا بین محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه ارتباط ای هست ؟

البته از آنجا که محافظه کاری با دو معیار عدم تقارن زمانی سود4 و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سنجیده می گردد، سئوال فوق را می توان در قالب دو سئوال زیر اظهار نمود :

سئوال اول : آیا بین هزینه سرمایه و محافظه کاری بر مبنای معیار عدم تقارن زمانی سود ارتباط منفی هست ؟

سئوال دوم : آیا بین هزینه سرمایه و محافظه کاری بر مبنای معیار ارزش بازار به ارزش دفتری ارتباط منفی هست ؟

4– Asymmetric timeliness of earnings

 پایان نامه ارزیابی ارتباط محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای بورس 

 پایان نامه ارزیابی ارتباط محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری