دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری-بررسی نقش ارزش نهایی انعطاف پذیری بر تصمیمات ساختار سرمایه

تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه 

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:

در این پژوهش برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره بهره گیری شده می باشد. روش آماری مورد بهره گیری در این پژوهش بر اساس روش پانل خواهد بود. اما برای اینکه مشخص گردد از روش پانل با اثرات(ثابت و تصادفی) بهره گیری خواهد گردید و یا از روش پانل بدون اثرات از آزمون چاو بهره گیری می گردد. برای مشخص شدن اینکه در روش پانل با اثرات ثابت و یا تصادفی از کدام روش بهره گیری گردد از آزمون هاسمن بهره گیری خواهد گردید.  در ادامه آزمون های مربوط به معنی دار بودن کل مدل و معنی دار بودن متغیرهای مستقل تبیین داده می گردد. در انتها نیز پس از تشریح آزمون های مربوط به مفروضات رگرسیون کلاسیک، نحوه تصمیم گیری در مورد رد یا پذیرش فرضیه های پژوهش اظهار می گردد. در این پژوهش برای آزمون مدل از نرم افزار Eviews و برای نرمال سازی داده ها از نرم افزار Minitab بهره گیری شده می باشد.

 

آزمون معنی دار بودن مدل

برای مطالعه معنی دار بودن مدل رگرسیون از آماره F بهره گیری شده می باشد. فرضیه صفر در آزمون F  به صورت زیر خواهد بود:

 

که بوسیله آماره زیر صحت آن مورد مطالعه قرار می گیرد:

برای تصمیم گیری در مورد پذیرش یا رد فرضیه صفر، آماره F به دست آمده با F جدول که با درجات آزادی K-1 و N-K در سطح خطای ( ) 5%  محاسبه شده، مقایسه می گردد، اگر F محاسبه شده بیشتر از F جدول باشد ( ) مقدار عددی تابع آزمون در ناحیه بحرانی قرار گرفته و فرض صفر ( ) رد می گردد. در این حالت با ضریب اطمینان 95%  کل مدل معنی دار خواهد بود. در صورتی که مقدار F محاسبه شده کمتر از F جدول باشد فرض  پذیرفته شده و معنی داری مدل در سطح اطمینان 95% مورد تأیید قرار نمی گیرد.

 

آزمون معنی دار بودن متغیرهای پژوهش

برای مطالعه معنی دار بودن ضرایب متغیرهای مستقل در هر مدل از آماره t بهره گیری شده می باشد. فرضیه صفر در آزمون t  به صورت زیر خواهد بود:

 

که بوسیله آماره زیر صحت آن مورد مطالعه قرار می گیرد:

برای تصمیم گیری در مورد پذیرش یا رد فرضیه صفر، آماره T به دست آمده با t جدول که با درجه آزادی N-K در سطح اطمینان 95% محاسبه شده مقایسه می گردد، چنانچه قدرمطلق T محاسبه شده از t جدول بزرگتر باشد  ، مقدار عددی تابع آزمون در ناحیه بحرانی قرار گرفته و فرض صفر ( ) رد می گردد. در این حالت با ضریب اطمینان 95%  ضریب مورد نظر ( ) معنی دار خواهد بود که دلالت بر وجود ارتباط بین متغیر مستقل و وابسته دارد

 

 

10-3 آزمون های مفروضات رگرسیون کلاسیک:

ناهمسانی واریانس

فرض دوم مدل کلاسیک رگرسیون خطی اظهار می دارد که جملات اخلال رگرسیون جامعه دارای واریانس یکسان می باشند. برای مطالعه وجود ناهمسانی واریانس در مدل آزمونهای مختلفی هست. این آزمونها به دو گروه گرافیکی و غیرگرافیکی تقسیم می شوند. آزمونهای گرافیکی اظهار می کند که نباید بین جملات پسماند و مقادیر برآورد شده الگویی نظاره گردد.  به تعبیری بهتر پرکنش باقی مانده ها حول محور صفر باشد. از آزمونهای غیر گرافیکی می توان به آزمون  وایت [1] ، براش پاگان[2] ،  نیو وی وست[3] ، گلد فلد– کوانت[4] و آزمون پارک[5] بهره گیری نمود که آزمون نیو وی وست خود همبستگی را نیز مورد آزمون قرار می دهد یعنی با در نظر گرفتن خود همسبتگی یا همبستگی پیاپی همسانی واریانس ها را مورد آزمون قرار می دهد.

اگر رگرسیون ساده دو متغیره   برآورد شده باشد، برای آزمون وجود ناهمسانی واریانس در این رگرسیون با بهره گیری از آزمون White  نخست باقیمانده های این رگرسیون(  ها) را بدست آورده و آنها را به توان دو می رسانده و سپس رگرسیونی به صورت ذیل را برآورد می گردد:

[1] .White

[2]  Brush- Pagan

[3] .Newey- West

[4] .Goldfeld- Quandt

[5] .Park

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • مطالعه ارتباط بین ارزش نهایی انعطاف پذیری و اهرم شرکت
  • مطالعه تأثیر ارزش نهایی انعطاف پذیری بر تصمیمات ساختار سرمایه

 پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه 

 پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه

پایان نامه - تز - رشته حسابداری