دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری-بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت 

قسمتی از متن پایان نامه :

در این مرحله محقق، پس از تعیین و محاسبۀ  متغیر های مستقل و وابسته ، به آزمون فرضیات پژوهش ، و تجزیه و تحلیل آنها می پردازد.خاطر نشان می گردد که متغیرهای وابسته و مستقل و کنترلی پژوهش بصورت میانگین و تک عددی برای هر شرکت محاسبه شده می باشد؛ لذا تعداد هر یک از متغیر های موجود  به تعداد کل شرکتهای مورد آزمون یعنی به تعداد 50 عدد می باشد . سپس وجود ارتباط همبستگی بین متغیر وابسته و متغیر های مستقل را مورد آزمون قرار داده و سپس از روش رگرسیون جهت تعیین ارتباط ریاضی بین متغیر های مستقل و وابسته بهره گیری گردید. در واقع، تجزیه و تحلیل رگرسیون کمک می کند تا ارتباط خطی بین متغیر ها را  در صورت وجود چنین ارتباط ای پیدا کنیم .در مرحله پایانی برای تعیین اندازه ارتباط بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل در پژوهش  از معیار همبستگی بهره گیری شده می باشد .خوشبختانه جهت اجتناب از محاسبه آماره های متناظر در جدولt ، نرم افزار SPSS مقدار احتمال را محاسبه و ارائه می نماید که از آن می توان برای رد یا تائید فرض صفر بهره گیری نمود.  اختصار یافته های هر فرضیه به تبیین ذیل اظهار می گردد:

 

4-4 مطالعه فرض نرمال بودن متغیرها

از آن جایی که نرمال بودن متغیر وابسته به نرمال بودن باقیمانده های مدل می انجامد؛ لازم می باشد قبل از برازش مدل ، نرمال بودن آن کنترل گردد.

 

 

 

جدول( 2-4) نتایج آزمون کلموگروف –اسمیرنوف برای سه متغیر وابسته پژوهش

نام متغیر تعداد میانگین انحراف معیار قدر مطلق

بیشترین

انحراف معیار

بیشترین

انحراف

مثبت

بیشترین

انحراف

منفی

کلموگروف

اسمیرنوف

سطح معنی داری
ROA 50 11.14 6.29 0.72 0.72 0 0.508 0.958
ROE 50
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید