دانلود مقاله رایگان دانلود پایان نامه-بررسی تصمیمات ساختار سرمایه

تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

آمار استنباطی: در این قسمت به تحلیل داده ها با بهره گیری از آمار استنباطی پرداخته می گردد.در این قسمت تحلیل داده ها با بهره گیری از روش پانل انجام می شود.  ابتدابا بهره گیری از آزمون چاو  آزمون می گردد که آیا بایستی از پانل با اثرات بهره گیری نمود یا بدون اثرات و برای آزمون روش پانل  و اینکه از روش اثرات ثابت بهره گیری گردد و یا از آزمون اثرات تصادفی از آزمون هاسمن بهره گیری خواهد گردید.

همانطور که در فصل 3 نیز تصریح گردید بازدهی غیر عادی در این پژوهش به 2 صورت محاسبه خواهد گردید لذا نتایج به دو صورت یکی با بازدهی غیر عادی به  روش بازار و دیگری به روش متوسط 3 سال ارائه خواهد گردید. در واقع فرضیه اول پژوهش که به صورت 2 فرضیه فرعی می باشد هریک با 2 حالت مطالعه خواهد گردید. آغاز بازدهی غیر عادی به روش متوسط 3 سال و در ادامه به روش بازدهی غیرعادی به روش خط بازار.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-3-4تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی اول: ارزش نهایی انعطاف پذیری با روش فارکلند و وانگ به گونه معنادار مثبت می باشد.

این فرضیه بصورت آماری ذیل نمایش داده میشود:

در این فرضیه طبق جدول6-4 ارتباط بین تغییرات وجه نقد شرکت و ارزش بازار شرکت مطالعه میشود.

روش: بازده غیر عادی به روش بازدهی متوسط 3 سال

جدول 4-4 آزمون چاو برای تعیین بهره گیری از روش پانل با اثرات و بدون اثرات

نوع آزمون آماره آزمون مقدار  آماره آزمون درجه  آزادی P-Value
آزمون چاو 0.308913 (93,460) 1.0000

نتایج حاصل از آزمون چاو برای مدل شماره 1 در جدول 4-4 ارائه شده می باشد.  با در نظر داشتن اینکه F محاسبه شده از آزمون چاو (0.308913) از F بحرانی  کوچکتر می باشد لذا فرضیه  رد نشده و با اطمینان 95% می توان از روش داده های پانل بدون اثرات بهره گیری نمود. با در نظر داشتن اینکه در جدول 5-4 مدل دارای ناهمسانی واریانس می باشد لذا به جای بهره گیری از روش حداقل مربعات معمولی برای رفع مشکل ناهمسانی واریانس از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) بهره گیری خواهد گردید.

جدول 5-4 اختصار آزمون ها

آزمون F ضریب تعیین آزمون رمزی آزمون برش پاگان دوربین واتسون آزمون جارکوا برا
25.88225 0.318817 0.7621 0.0002 2.033269 0.26

با در نظر داشتن آماره F می توان چنین استنباط نمود که مدل معنادار می باشد. و ضریب تعیین 0.32 نشان می دهد که  32 درصد تغییرات در متغیر وابسته(بازدهی غیر عادی انباشته) توسط متغیر های مستقل پژوهش تبیین می گردد. با آزمون های صورت گرفته مشخص گردید که داده ها دارای توزیع نرمال نیستند. یکی از شرایط بهره گیری از آمار پارامتریک،  توزیع نرمال داده هاست. آغاز نرمال بودن توزیع داده ها مطالعه گردید و نتایج نشان داد که داده ها دارای توزیع نرمال نیستند لذا، چند روش برای نرمال سازی داده ها هست که از آن جمله می توان به روش باکس- کاکس[1] و روش  تغییر شکل جانسون[2] بهره گیری نمود. در این پژوهش زیرا بعضی از داده ها منفی بودند لذا نمی توان از روش باکس- کاکس بهره گیری نمود. در این پژوهش داده های  اصلی پژوهش که شامل بازدهی  غیرعادی  و متغیرهای مستقل با بهره گیری از روش جانسون، نرمال شدند. در جداول پیوست، نتایج نرمال سازی ارائه گردیده می باشد که AD یا همان آزمون اندرسون دارلینگ، نشان می دهد که سطح اهمیت بالای 5 درصد می باشد و حاکی از  نرمال شدن داده هاست. همچنین آزمون جارکوا برا برای آزمون نرمال بودن جملات خطا نیز بهره گیری شده می باشد که در جدول 5-4 ارائه گردیده می باشد زیرا نتیجه آزمون  0.26 بالای 5 درصد می باشد نشان می دهد داد ها نرمال هستند.

برای سنجش اعتبار مدل و مطالعه مفروضات رگرسیون کلاسیک بایستی آزمونهایی انجام گردد. در این پژوهش آزمونهای زیر انجام گرفته اند.

  • برای آزمون همبسته نبودن واریانس های اظهار نشده در دوره های مختلف که یکی از مفروضات تجزیه و تحلیل رگرسیون می باشد و Auto Correlation یا خود همبستگی نامیده می گردد از آزمون دوربین واتسون بهره گیری شده می باشد. در این فرضیه نیز مقدار دوربین واتسون بیشتر از 2 می باشد(2.03) و نشان دهنده عدم وجود مسئله خود همبستگی می باشد.
  • پدیده همسانی واریانس ها یعنی اینکه واریانس خطا ها ثابت می باشد. در صورتی واریانس ها ناهمسان باشند برآورد کننده خطی یا نا اریب نخواهد بود و کمترین واریانس را نخواهد داشت. برای مطالعه همسانی واریانس ها از آزمون برش پاگان بهره گیری شده می باشد. با در نظر داشتن سطح اهمیت (0.0002) نتایج نشان می دهد که فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود واریانس ناهمسان رد می گردد. یعنی مدل از مشکل ناهمسانی واریانس رنج می برد. پس برای رفع مشکل از حداقل مربعات تعمیم یافته بهره گیری گردید.

برای آزمون نرمال بودن جملات پسماند که به عنوان یکی از مفروضات رگرسیون کلاسیک می باشد از آزمون جارکوا برا ، بهره گیری شده می باشد نتایج این آزمون نشان می دهد که سطح اهمیت این آزمون (0.26) می باشد و فرضیه صفر مبنی بر نرمال بودن جملات پسماند رد نمی گردد و جملات پسماند دارای توزیع نرمال هستند

[1] .Box- Cox

[2] .Johanson Transformation

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • مطالعه ارتباط بین ارزش نهایی انعطاف پذیری و اهرم شرکت
  • مطالعه تأثیر ارزش نهایی انعطاف پذیری بر تصمیمات ساختار سرمایه

 پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه 

 پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه

پایان نامه - تز - رشته حسابداری