دانلود پایان نامه-بررسی جایگاه محافظه کاری

 مطالعه ارتباط میان محافظه کاری حسابداری و تغییردر وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر نرمال شرکت ها 

قسمتی از متن پایان نامه :

ارزش وجه نقد نگهداری شده و محافظه کاری حسابداری( لوئیس[1]، 2009 )

در این پژوهش ارتباط محافظه کاری حسابداری و ارزش وجه نقد نگهداری شده با بازده  غیر عادی شرکت مورد مطالعه قرار گرفت و در پایان به این نتیجه رسید که محافظه کاری حسابداری بر ارتباط میان وجه نقد نگهداری شده و عملکرد عملیاتی آتی  شرکت تأثیر مثبت  دارد. همچنین شواهد به دست آمده از این پژوهش نشان می‌دهد که محافظه کاری حسابداری با  بهره گیری بهینه از وجه نقد در دسترس شرکت در ارتباط می باشد و از این تصور که محافظه کاری حسابداری می‌توانند به عنوان یک جایگزین برای نظارت خارجی و کاهش هزینه‌های نمایندگی باشد طرفداری می کند.

3- محافظه کاری مشروط در حسابداری و هزینه سرمایه (لارا، اساما، پنالو[2] 2007)

در این پژوهش ارتباط بین محافظه کاری حسابداری مشروط و هزینه سرمایه مورد آزمون قرار می‌گیرد، یافته‌های این پژوهش نشان از یک ارتباط منفی قوی بین محافظه کاری مشروط و هزینه سرمایه دارد . در این پژوهش از متغیرهای هزینه سرمایه مختلفی بهره گیری شده می باشد و این یافته‌ها پس از کنترل عوامل ریسک ، عوامل تعیین کننده ذاتی سود و عوامل اقتصادی محافظه کاری شرطی بدست آمده می باشد . در نهایت یافته‌های این پژوهش تایید کننده این مطلب می باشد که محافظه کاری باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و لذا کاهش هزینه سرمایه شرکت می باشد . در این پژوهش نشان داده می گردد که هرچه محافظه کاری پایین‌تر باشد سرمایه گذاران انتظار کسب بازده بالاتری دارند. این پژوهش نشان می‌دهد که سرمایه گذاران برای محافظه کاری ارزش قائل هستند زیرا که اولاً به سرمایه گذاران کمک می کند تا بین پروژه‌های سرمایه گذاری خوب و بد فرق قائل شوند ثانیاً باعث کاهش معضلات آتی می گردد ثالثاً به مدیران این اجازه را نمی‌دهد تا در گزارش‌هایشان از عملکرد واقعی شرکت منحرف شوند یا هزینه‌های سنگینی را به خاطر این دستکاری به شرکت تحمیل کنند. همچنین محافظه کاری محدوده‌ی کمتری برای برآورد  جریان‌های نقدی آتی شرکت فراهم می‌نماید که باعث می گردد ریسک اطلاعاتی کمتر گردد و روشن می کند که جدا شدن از قابلیت اتکا برای رسیدن به مربوط بودن باعث افزایش ریسک سرمایه گذاران و هزینه سرمایه شرکت می گردد .

4- مطالعه ارتباط بین محافظه کاری و راهبری شرکتی با توجه به ترکیب اعضای هیأت مدیره(احمد و دوئلمن [3]،2005)

احمد و دوئلمن نشان دادند که از یک سو اندازه درصد مدیران خارجی در ترکیب اعضای هیأت مدیره ارتباط مثبتی با محافظه کاری دارد و از سویی دیگر نیز اندازه درصد مدیران داخلی با محافظه کاری ارتباط‌ای منفی دارند . احمد و دوئلمن در پژوهش خود از نمونه‌های امریکایی و بر اساس اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری  امریکا بهره گیری کردند. از سویی دیگر احمد و دوئلمن  در پژوهش خود از سه نوع معیار برای سنجش محافظه کاری بهره گیری کردند که شامل: الف) معیار اقلام تعهدی انباشته شده گیولی و هاین[4] (2000)،  ب) معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بیور و ریان (2000 ( و  ج) معیار عدم تقارن زمانی سود باسو[5] (1997)می‌باشد . البته معیار عدم تقارن زمانی سود  مورد بهره گیری آن‌ها بر خلاف مدل باسو بر اساس پاسخ سود نسبت به بازده‌های سهام یک دوره نبود بلکه آنها معیار تعدیل شده‌ای را از مدل باسو در پژوهش خود بهره گیری کردند که توسط رویچود اری و واتز[6] (2005)معرفی شده بود و بر اساس آن ، معیار عدم تقارن زمانی سود بر اساس پاسخ سود نسبت به بازده‌های سهام ، طی چندین دوره و به صورت انباشته شده برآورد می‌شدند.

5- مطالعه ارتباط محافظه کاری با انگیزه‌های منفعت جویانه مدیران که باعث زیان شرکت می گردد[7](بال 2001)

در این پژوهش مسائل نمایندگی را اساساً ناشی از زمانی می‌دانند که منافع مدیران و سهامداران همسو نباشد . بال در پژوهش خود تصریح داشت که مدیران اغلب با در نظر داشتن دوره تصدی و بینش محدودشان، در جهت کسب پاداش بیشتر از طریق نمایش سود بیشتر ، به دنبال انتخاب پروژه‌هایی هستند که دارای خالص ارزش فعلی منفی هستند و در دراز مدت باعث زیان شرکت می شوند. این نوع پروژه‌ها عموماً در سال‌های اولیه ، آورده‌های نقدی مثبتی را برای شرکت فراهم می‌کنند و باعث افزایش سود می شوند. پیش روی، پروژه‌هایی که دارای ارزش فعلی مثبت باشند، به دلیل نیاز به انجام هزینه‌هایی همچون پژوهش و توسعه، تبلیغات و هزینه‌های سرمایه‌ای، در سال‌های اولیه، جریان نقدی مثبت  چندان مناسبی را به همراه ندارند. بدین ترتیب بال[8] (2001( طی پژوهش خود نشان داد که شناسایی زودتر زیان‌ها بر اساس محافظه کاری، مدیران را وادار می کند تا اینکه در تصمیم گیری‌هایشان به هنگام باشند . از این رو شناسایی به هنگام زیان‌های آتی ، هیچ انگیزه‌ای را برای مدیران جهت انتخاب پروژه‌های دارای خالص ارزش فعلی منفی و صرفاً برای کسب منافع شخصی به وجود نمی‌آورد .

6-  مطالعه محافظه کاری در میان شرکت‌های انگلیسی و امریکایی(پوپ و والکر[9]،1999)

در این پژوهش سود گزارش شده بر اساس اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری در امریکا و انگلستان را از لحاظ به هنگام بودن و محافظه کار بودن، مورد مقایسه قرار دادند . تجزیه و تحلیل آن‌ها بیانگر این بود که تفاوت بین تأخیر در شناسایی اخبار خوب  و تسریع در شناسایی اخبار بد در هنگامی که محافظه کاری بر طبق اصول عمومی پذیرفته شده  کشورهای مختلف مقایسه می گردد، بسیار اهمیت دارد. نتایج تجربی نشان می‌دهد که رفتار اقلام غیرعادی در ارزیابی محافظه کاری نسبی مهم می باشد . از این رو آن‌ها عنوان کردند ، هنگامی که محافظه کاری با بهره گیری از سود عادی برآورد گردد ، اندازه محافظه کاری بر اساس اصول عمومی پذیرفته شده امریکا به گونه معنی داری بیشتر از انگلستان می باشد . اما هنگامی که محافظه کاری با بهره گیری از سود پس از اقلام غیرعادی برآورد گردد ، شکاف بین اندازه محافظه کاری بر اساس اصول عمومی پذیرفته شده امریکا و انگلستان کمتر شده و یا حتی ممکن می باشد هیچ شکافی نظاره نشود . آن‌ها همچنین نتیجه گرفتند که تفاوت عدم تقارن زمانی سود بین امریکا و انگلستان به تسریع در شناسایی اخبار بد بستگی ندارد بلکه بیشتر در نتیجه شناسایی کندتر اخبار خوب بر اساس اصول عمومی پذیرفته شده امریکا می باشد.

[1] . Lounis

[2] . Lara & Osma & Penalva

[3] . Ahmed, A. & Duellman

[4] . Givoly D., Hayn

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[5] . Basu

[6]. Roychowd hury, S. & R. Watts

[7]. Ball,2001

[8]. Ball

[9]. Pope, &. Walker

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • آیا ارتباطی بین محافظه کاری حسابداری و بازده غیر عادی در بازار سرمایه ایران هست یا خیر؟
  • آیا ارتباطی بین تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده شرکت‌ها و بازده غیر عادی در بازار سرمایه ایران هست یا خیر؟

 

پایان نامه مطالعه ارتباط میان محافظه کاری حسابداری و تغییردر وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر نرمال شرکت ها 

پایان نامه مطالعه ارتباط میان محافظه کاری حسابداری و تغییردر وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر نرمال شرکت ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری