دانلود پایان نامه -بررسی عملکرد مالی شرکت

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت 

قسمتی از متن پایان نامه :

جهت مطالعه ضریب همبستگی متغیر مستقل با متغیر وابسـته، از ضریب همبستـــگی پیرسون ،که یک روش پارامتریک می باشد بهره گیری می گردد . همانطور که در نگاره ( 1-4 )نظاره می گردد ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر تعداد دوره های حفظ مالکیت سهامدار یا افزایش ان و بازده حقوق صاحبان سهام (0.287-)می باشد که این عدد در سطح خطای  5% ارتباط معناداری را بین دو متغیر نشان می دهد . باتوجه به خروجی های نرم افزار spss  ،از آنجا که sig کمتر از (05/0 )می باشد در سطح اطمینان( 95 % ) فرض H0 پذیرفته نمی گردد، فرض H1  پذیرفته می گردد  و به بیانی دیگر وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می گردد .

جهت مطالعه استقلال خطاها و تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده درمعادله رگرسیون از یکدیگر، آزمون دوربین- واتسون انجام گرفت .

فرضیه آماری متناظر با این آزمون به صورت زیر ارائه می گردد :

H0=همبستگی معناداری بین خطاها وجود ندارد

H1=همبستگی معنا داری بین خطاها هست

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مد نظر قرار می گیرد،استقلال خطا ها(تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده توسط معادله رگرسیون) از یکدیگر می باشد.در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد گردد و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند ، امکان بهره گیری از رگرسیون وجودندارد.مقدارآماره این آزمون در دامنه 0 و 4 قرار دارد چنانچه آماره آزمون در دامنه ی( 5 / 1) تا (5 /2 ) قرارگیرد فرض  آماری H0(یعنی عدم همبستگی بین خطاها) پذیرفته می گردد. چنانچه در نگاره فوق نظاره می گردد آماره دوربین واتسون برابر(2.109)می باشد که در بازه مورد نظر قرارگرفته می باشد و بیانگررد H1 می باشد و نشان دهنده این مطلب می باشد که خطاهااز یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها همبستگی وجود ندارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

آیا بین ثبات و افزایش طول عمر مالکیت سهامداران و عملکرد مالی شرکت می تواند ارتباط ی معنا داری وجود داشته باشد  یعنی آیا تفاوت ثبات سهامداران بر روی عملکرد مالی شرکت تاثیر دارد؟

 

 پایان نامه مطالعه ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت 

 پایان نامه مطالعه ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت

پایان نامه - تز - رشته حسابداری