دانلود مقاله فارسی دانلود پایان نامه-بررسی پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت 

قسمتی از متن پایان نامه :

در فرایند هر پژوهش ،نتایج پژوهش ازاهمیت بسزایی برخوردار می باشد.  زیرا می تواند برای رفع معضلات موجود یا بهبود وضیعت موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب کمک شایانی را بنماید. این پژوهش در کوشش بوده می باشد تا به  مطالعه ارتباط بین ثبات سهامداران و عملکرد مالی شرکتها بپردازد تا با  ارائه مدلی مناسب به  کمک سرمایه گذاران ،مدیران مالی شرکتها ،شرکتهای سرمایه گذاری،تحلیلگران مالی و سایر ذینفعان آمده ،تا بتوانیم بازار سرمایه ای کارآمد و پر رونق داشته باشیم.با مطالعه ادبیات پژوهش مفاهیم پایه استخراج گردیدو مبنای طراحی فرضیه ها قرار گرفت ،سپس آزمونهای آماری انجام گردید و یافته های پژوهش به دست آمد.

در این فصل با بهره گیری ازیافته های پژوهش ، ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها ، نتیجه گیری کلی پژوهش، پیشنهادهایی مبنی بریافته های پژوهش،پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ومحدودیتهای پژوهش ارائه می گردد.

 

2-5  ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها

با در نظر داشتن تجزیه و تحلیل ارائه شده در فصل چهارم که در خصوص هر فرضیه انجام گرفت، آغاز به تفکیک  نتایج هر فرضیه ارائه شده و سپس نتیجه حاصل از آزمون فرضیه های اصلی ارائه می گردد

 

1-2-5  نتایج فرضیه اصلی اول

فرضیه اصلی اول :بین ثبات سهامداران شرکت و بازده داراییها در بازار سرمایه ایران ارتباط هست.

با ازمون فرضیه بالا که بوسیله متغیرهای سه فرضیه فرعی انجام گرفته می باشد ، وجود ارتباط معنادار بین ثبات سهامداران و بازده داراییها تایید نمی گردد.

طبق نتایج حاصل از تحقیقات قبلی مانند الیاس الیاسیانی و جینگی جیا در سال 2009 چاپ گردیده در مجله بانکداری و امور مالی چاپ شده می باشد وجود ارتباط مثبت و معنادار بین ثبات سهامداران نهادی و بازده دارایی ها تایید شده می باشد از طرف دیگر بوشی 1998-2001 مستند نمود که مالکیت شرکت توسط سرمایه گذاران حقوقی با چرخه پرتفوی بالا ارتباط مثبتی با هدف های کوتاه مدت مورد انتظار شرکت دارد و احتمالا مدیریت هزینه پژوهش و توسعه (R&D) را برای دستیابی به هدف های سود کوتاه مدت کاهش دهد.

بوژراج و سنگوپتا 2003 ،ارتباطی بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی و و نرخ بالای اوراق و هزینهانتشار اوراق جدید پیدا کردند مکانیسم های حاکمیت شرکتی می توانند خطر کوتاهی را توسط حذف هزینه های نمایندگی و نظارت بر عملکرد مدیریت  نشان دادند که شرکت های با سهم مالکیت حقوقی بازده زیاد و نرخ کم هزینه  روی اوراق منتشرشده جدید دارند.

فرضیه فرعی اول :  بین پافشاری(پایداری) سهامداران و بازده دارایی ها ارتباط هست.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

آیا بین ثبات و افزایش طول عمر مالکیت سهامداران و عملکرد مالی شرکت می تواند ارتباط ی معنا داری وجود داشته باشد  یعنی آیا تفاوت ثبات سهامداران بر روی عملکرد مالی شرکت تاثیر دارد؟

 

 پایان نامه مطالعه ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت 

 پایان نامه مطالعه ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت

پایان نامه - تز - رشته حسابداری