دانلود پایان نامه -بررسی کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

با فرض اینکه تغییرات در فروش های اعتباری نیز می تواند منبع مدیریت سود باشد ، دچاو و همکارانش [1] (1995)  مدل جونز را با کسر کردن تغییرات در حساب ها و اسناد دریافتنی از تغییرات درآمد ، تعدیل نمودند . مدل تعدیل شده جونز ، هم معاملات اقتصادی و هم خط مشی اعتباری شرکت را کنترل می نماید . دچاو و همکارانش شواهدی را ارائه نمودند که نشان می داد مدل تعدیل شده جونز در کشف موارد دستکاری درآمد بسیار قوی تر از مدل استاندارد جونز می باشد. براساس مدل تعدیل شده جونز ، جمع اقلام تعهدی بر روی مبلغ ناخالص اموال ، ماشین آلات و تجهیزات و تغییرات درامدها پس از تعدیل بابت تغییرات حساب ها و اسناد دریافتنی رگرسیون می گردد . آزمون های اولیه مدل جونز و مدل تعدیل شده جونز برای یک دوره طولانی روی شرکتهایی با داده های سری زمانی کافی برای براورد ضرایب خاص شرکت انجام گردید . سپس ضرایب بدست آمده برای برآورد اقلام تعهدی اختیاری بهره گیری شدند . متعاقبلا ، بسیاری از پژوهشها ، این مدل را به صورت مقطعی برآورد نمودند (همان منبع، ص 78) .

مدل تعدیل شده جونز بیانگر آن می باشد که هر شرکت نمونه آغاز با تمام شرکت های همان صنعت مطابقت داده می گردد . جمع اقلام تعهدی روی مبلغ ناخالص اموال ، ماشین آلات و تجهیزات و تغییرات تعدیل شده درآمد برای هر گروه از شرکت های کنترل مطابقت یافته و با شرکت نمونه مورد نظر رگرسیون می گردد . داده های این رگرسیون از سال مالی قبل از سال های نمونه برگرفته شده و تمام متغیرها برحسب جمع دارایی های ابتدای دوره استاندارد شده اند .

 

(1-2)

: جمع اقلام تعهدی در سال t برای شرکت کنترل i

: جمع دارائی ها در ابتدای سال t (آخر سال t-1) برای شرکت کنترل i

: تغییرات درامد طی سال t-1 تا t برای شرکت کنترل i

: مبلغ ناخالص اموال ، ماشین آلات و تجهیزات در سال t برای شرکت کنترل i

: مجموع خطای رگرسیون ، فرض بر این می باشد که بصورت مقطعی ناهمبسته و دارای توزیع نرمال با میانگین صفر هستند .

سپس این ضرایب برآوردی حاصل از رگرسیون های شرکت کنترل برای براورد اندازه اقلام تعهدی مدیریت شده برای هر شرکت نمونه از طریق کسر کردن اقلام تعهدی مدیریت نشده از جمع اقلام تعهدی به تبیین زیر بدست می آید :

 

(2-2)

: اجزای مدیریت شده اقلام تعهدی شرکت نمونه i  در سال t که معادل جمع اقلام تعهدی اختیاری می باشد .

: تغییرات حساب ها و اسناد دریافتنی طی سال t-1 تا t برای شرکت کنترل i

بحث قابل توجهی در خصوص کارایی مدل تعدیل شده جونز در خصوص کشف مدیریت سود انجام شده می باشد . پیزنل و همکاران نشان دادند که مدل تعدیل شده جونز صرفا مبلغ اندکی از اقلام تعهدی عادی سرمایه در گردش را کنترل می کند . پس ، پژوهش های اخیر روش جایگزینی را برای اقلام تعهدی اختیاری تدوین کردند .

این روش اصطلاحا روش اقلام تعهدی اختیاری سرمایه در گردش نامیده می گردد . براساس این روش ، تنها اقلام تعهدی سرمایه در گردش به اجزای اختیاری و غیر اختیاری تفکیک می شوند . منطق پشتوانه این روش این می باشد که در مقایسه با اقلام تعهدی بلند مدت ، مدیران نسبت به اقلام تعهدی جاری از آزادی اقدام بیشتری برخوردار هستند و پس ، اجزای اختیاری اقلام تعهدی سرمایه در گردش می تواند نمادی برتر نسبت به جمع اقلام تعهدی باشد (توح و همکاران ، 1998) [2] . این مدل که توسط توح و همکاران برای شناسایی اجزای اختیاری اقلام تعهدی سرمایه در گردش تدوین گردید ، بر همان منطق مدل های جونز مبتنی می باشد . برای یکنواختی مدل جمع اقلام تعهدی اختیاری با مدل سرمایه در گردش ، تغییر در درامدها بابت تغییرات حساب ها و اسناد دریافتنی تعدیل شده می باشد .

[1]. Dechow et al

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2]. Toeh et all

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1- آیا ارتباطی میان کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران هست یا خیر؟

2- آیا متغیر های مالی و غیر مالی مثل اندازه شرکت، اندازه وجه نقد نگهداری شده در شرکت، فرصت های سرمایه گذاری و عینی بودن داراییها می تواند تاثیری بر روابط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری داشته باشد یا خیر؟

 پایان نامه مطالعه ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران 

 پایان نامه مطالعه ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری